Nordkapp og nordområdene

Nordområdene

Høyre bidrar til å sikre en stabil og positiv utvikling for nordområdene og Svalbard.


Det er viktig å føre en politikk som sikrer en stabil og positiv utvikling i nordområdene og på Svalbard, og hvor Norge samtidig bidrar til en helhetlig, langsiktig og forsvarlig forvaltning av de ressursene som finnes i området.

Nordområdene er i rask utvikling. I løpet av et par tiår har Arktis, Polhavet og tilstøtende kystområder gått fra å være et sikkerhetspolitisk spenningsområde til å bli et energi- og næringspolitisk kraftsentrum. Nordområdene og Arktis er av svært stor betydning for Norge, både sikkerhetspolitisk og økonomisk. Miljø- og klimautfordringene er i tillegg spesielt synlige i nord.

Norges sikkerhetspolitiske behov ivaretas i stor grad gjennom NATO, men bredden av norske interesser i nord kan best ivaretas gjennom at Norge også blir medlem av EU.

Selv om Norge ikke er størst i nordområdene, kan og bør vi bli fremste kunnskapsnasjon. Høyre vil prioritere forskning og utdanning, og oppmuntre og legge til rette for utdanning også i områder med spredt bosetning.

Olje- og gassreserver i nord kan åpne nye muligheter for vekst. Det er viktig at virksomheten ikke går på bekostning av miljøet eller fiskeressursene, og at det også blir lokale ringvirkninger av aktiviteten. Nord-Norge har store muligheter for økt kraftproduksjon innen vann-, vind- og tidevannskraft.

Høyre ønsker å styrke handelen i nordområdene, og dermed utvide handelen mellom Norge og Russland.


Høyres løsninger:

  • Sikre en sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard
  • Legge til rette for at Nord-Norges innbyggere og lokale myndigheter kan ta ledelsen i utformingen av egen fremtid
  • Sikre gode rammevilkår for å utvikle næringsklynger på fastlandet i nord i forbindelse med utvinning av olje og gass i nye områder nord i Norskehavet og i Barentshavet. Dette må gjøres i samarbeid med de eksisterende forskningsmiljøene i landsdelen
  • Lage en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser i nordområdene. Miljøberedskapen i nordområdene skal kontinuerlig vurderes, og om nødvendig styrkes
  • Bidra til økt nasjonal og internasjonal forskningskompetanse på klima og miljø i nordområdene
  • Videreføre et konstruktivt forhold til polarnasjonene, spesielt Russland, i saker av gjensidig interesse
  • Videreføre samarbeidet mellom norske og russiske organisasjoner, institusjoner og folk-til-folk-samarbeid
  • Sette Forsvaret i stand til å være til stede med økt operativ evne i nordområdene. Forsvaret må innenfor vårt sikkerhetspolitiske samarbeid kunne sørge for kontroll i vår del av Polhavet og Nord-Atlanteren
  • Sørge for norsk medvirkning til en internasjonal løsning for å ivareta miljø og sikkerhet ved økende skipsfart over Polhavet
  • Opprettholde et bredt norsk nærvær på Svalbard, inkludert kullutvinning inntil den kan erstattes av annen næringsvirksomhetKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: