Nordområdene

Nordområdene er vekstkraftig og Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde.

Høyre vil utvikle nordområdene som vårt viktigste utenrikspolitiske interesseområde og skape innovasjon og bærekraftige arbeidsplasser i nord. De tre nordligste fylkene har rike naturressurser, og må utvikles til å bli en av Norges mest nyskapende regioner. Nordområdene skal preges av stabilitet, innovasjon og jobbskaping.

Nordområdepolitikken handler om en god og helhetlig regionalpolitikk. Nord-Norge og Svalbard må ha lokalsamfunn, byer, aktører og strukturer som medvirker og påvirker aktiviteten knyttet til de nasjonale ressurser som ligger i nordområdene. Attraktive byer og lokalsamfunn er viktig for å utnytte de ressursene som finnes i nordområdene. 

Høyre vil føre en nordområdepolitikk der målet er å skape verdier og arbeidsplasser gjennom de rike naturressursene i nord. Fiskeri, havbruk, mineralnæring, turisme og olje- og gassindustri er alle eksempler på næringer som gir en industriell utvikling av nordområdene. Industriell næringsvirksomhet er i vesentlig grad med på å trygge nordområdene og arbeidsplassene i nord. Innovasjon og utvikling skal skje på en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig måte. Målet er å sikre nasjonal verdiskaping samt opprettholde norsk suverenitet. 

Internasjonalt samarbeid, folk-til-folk-samarbeid, et regionalt perspektiv og ivaretagelse av urfolkets rettigheter er av særlig betydning for utviklingen av nordområdene. Internasjonale verneinitiativer må ikke få begrense mulighetene for en fortsatt bærekraftig utnyttelse av ressursene i Nordområdene og Arktis.

Høyres løsninger:

  • At Norge skal være den fremste arktiske nasjon på innovasjon og forvaltning av ressursene både på land og i havet. 
  • Styrke utviklingen av attraktive byer og lokalsamfunn i Nordområdene for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft og styrke regionens konkurransekraft. 
  • Utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord.  
  • At Norge skal ta en ledende rolle i å fremme den blågrønne økonomien og forvaltningen av ressursene i havet på en bærekraftig måte. 
  • At norsk bosetning og aktivitet som omfatter næring, kunnskap, forvaltning og kultur skal danne grunnlaget for videre utvikling på Svalbard. Det er et mål at det skal være en diversifisert næringsstruktur og aktivitet på Svalbard. 
  • At Nordområdene skal være en fredelig og stabil region. Det skal sikres gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet.
  • At Norge fortsatt skal ha en lederrolle innen forskning, bekjempelse, oppsamling og håndtering av marint avfall.