Utenrikspolitikk

Vi bidrar til å bevare og styrke en internasjonal rettsorden gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid i FN, NATO, EØS, WTO og andre internasjonale organisasjoner.


Vi skal våge å ta side sammen med likesinnede land når den internasjonale rettsorden blir utfordret. Nedrustning og ikke-spredning vil være viktige områder i regjeringens internasjonale arbeid.

Norges sikkerhetspolitikk skal sikre at Norge på politisk nivå over tid kan håndtere de sikkerhetsutfordringer nasjonen måtte bli utsatt for.

Fundamentet for norsk sikkerhetspolitikk er det forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet i NATO. NATO bindes sammen av felles geografi, felles interesser og et sterkt felles verdigrunnlag. Det finnes ingen alternativ organisasjon som kan gi Norge tilsvarende sikkerhetsgarantier. Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk må bidra til at NATO fortsetter å være en sterk og troverdig organisasjon, og skal sikre at Norge forblir en relevant NATO-alliert.

Norge er et åpent samfunn med en åpen økonomi. Vår utvikling, vår sikkerhet og vår velferd blir i sterk grad påvirket og bestemt av prosesser og aktører utenfor Norges grenser. Vi er gjensidig avhengige av våre naboland, allierte og handelspartnere.

Høyre vil føre en realistisk utenrikspolitikk tuftet på tydelige prioriteringer. Utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk.

Samtidig skal vi anstrenge oss for å bevare en åpen og fri handel mellom land, spesielt tilstrebe økt handel mellom utviklingsland og industriland, og støtte norsk næringslivs rolle i dette.

Høyre støtter det nordiske sikkerhets- og forsvarssamarbeidet. Dette samarbeidet må være praktisk orientert og rettet mot å løse felles utfordringer og skape gjensidig nytte og kapasitetsøkning.

Norge er en energistormakt som produsent, eksportør og investor. Norske aktører har betydelige interesser og store muligheter på energiområdet verden rundt. Energi må få en viktigere plass i norsk utenrikspolitikk og utenrikstjeneste.

Norges innsats som en aktiv, engasjert og forutsigbar samarbeidspartner og alliert skal ikke kunne trekkes i tvil. Menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet er en del av grunnmuren i vårt samfunn, og skal også prege norsk utenrikspolitikk. Norge skal stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, utviklingshjelp eller i miljø- og klimaarbeidet.


Høyres løsninger:

 • Fremme demokrati, menneskerettigheter, rettsstat og ytringsfrihet gjennom norsk utenrikspolitikk
 • Støtte reformer, effektivisering og strengere prioriteringer i FN for å øke organisasjonens effektivitet og legitimitet
 • Styrke norsk representasjon og påvirkning i multilaterale organisasjoner og institusjoner av avgjørende betydning for Norge
 • Arbeide for fri handel, også mellom utviklingsland og industriland
 • Anstrenge oss for at NATO fortsetter som en slagkraftig og operativ allianse av demokratier gjennom aktive og lojale norske bidrag
 • En forsvars- og sikkerhetspolitikk basert på det euro-atlantiske fellesskapet. Et sterkt NATO med større vekt på egne nærområder er av avgjørende betydning for Norges sikkerhet
 • Styrke utenrikstjenestens kompetanse og engasjement med hensyn til næringsfremme og på energiområdet
 • Arbeide for styrket integrasjon i Europa og norsk medlemskap i EU. Et norsk medlemskap i EU vil ytterligere kunne styrke Norges sikkerhet på sikt
 • Prioritere tilstedeværelse i EU-sammenhenger og styrke koordineringen av regjeringens arbeid med EU- og EØS-saker. Stortinget må involveres mer aktivt i arbeidet med EU- og EØS-saker, og mulighetene for å være representert i komiteer og arbeidsgrupper må utnyttes så godt som mulig
 • Styrke det nordiske samarbeidet i praktisk diplomati, gjennom tettere koordinering, samlokaliserte utenriksstasjoner og større grad av ansvarsdeling der det er mulig
 • Bidra i internasjonale militære operasjoner gjennom NATO, FN eller EU, avhengig av våre spesifikke fortrinn og behov, samt det som tjener oppdraget best. Norsk deltakelse skal bidra til norsk og internasjonal fred og sikkerhet
 • Arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid mot spredning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen, og støtte utviklingen av nye humanitærrettslige instrumenter for å styrke eksisterende nedrustningsavtaler
Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: