Utvikling og handel

Høyre vil at Norge skal støtte fattige lands demokratiske, økonomiske og sosiale utvikling.


Det er nødvendig for å bidra til at mennesker kan jobbe seg varig ut av fattigdom og styrke demokrati og respekt for menneskerettighetene. Norges støtte skal gå til prosesser som er mest mulig effektive, som skaper varig endring, og som styrker enkeltmenneskers evne til å ta vare på seg selv, sin familie og sine samfunn.

Utvikling skapes først og fremst av sunn nasjonal politikk. Internasjonale forhold har betydning, men det helt avgjørende er hvordan landene velger å møte globaliseringen og egne innbyggeres ønske om en bedre hverdag. Politiske institusjoner og prosesser som sikrer maktfordeling, rettsstat, demokrati og menneskerettigheter er helt sentrale. I tillegg kommer åpenhet mot omverdenen som stimulerer handel og private investeringer.

Høyre vil derfor legge større vekt på lokale myndigheters tilrettelegging for egen økonomisk utvikling. En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer og økt handel er en forutsetning for å skaffe skatteinntekter for offentlige tjenester og å vokse ut av fattigdom.

Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier. Høyre vil bygge ned handelshindringer og øke fattige lands markedsadgang til Norge. Næringsvirksomhet, som direkte investeringer, handel og landbruk, er de viktigste driverne for utvikling i fattige land.

Enkeltmenneskers ytringsfrihet og mulighet til politisk og økonomisk deltakelse skal styrkes, ikke svekkes, som følge av norsk engasjement. Nasjonale myndigheters egeninnsats og politiske eierskap til egen utvikling er en forutsetning for norsk støtte.

Norsk bistand skal være tidsbegrenset der det er mulig, for å forhindre bistandsavhengighet og svekkelse av nasjonalt ansvar. Norsk utviklingshjelp skal evalueres uavhengig, grundig og kritisk, og konklusjonene skal få betydning for fremtidig innsats.

Samarbeidet mellom norske og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FN og andre aktører skal være konstruktivt, resultatorientert og preget av tydelig ansvarsdeling og samordning. Utviklingshjelpen skal i størst mulig grad samordnes med andre store givere, som EU og de nordiske landene.


Høyres løsninger:

 • Videreføre et høyt norsk bistandsnivå, men konsentrere bistanden både tematisk og geografisk, slik at vi har evne til å forvalte den godt, vurdere effekten grundig og innføre endringer ved behov
 • Vri utviklingspolitikken bort fra tradisjonell bistand, i retning av større grad av samstemthet, gjennom å benytte handelspolitikk, landbrukspolitikk, kompetanseoverføring, hjelp til å forvalte naturressurser og direkte investeringer som utviklingspolitiske virkemidler
 • Stille krav om god økonomisk politikk og politisk åpenhet i forbindelse med bistand, gjeldslette og andre finansielle utviklingstiltak
 • Arbeide for multilaterale handelsavtaler gjennom WTO for stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt, og samtidig inngå mer begrensede avtaler der det er nødvendig. Norge skal inngå bilaterale handelsavtaler frem til et multilateralt rammeverk foreligger
 • Skjerpe kravene til demokratiutvikling og korrupsjonsbekjempelse i mottakerlandene, særlig der stat-til-stat støtte er aktuelt
 • Prioritere utdanning, særlig for jenter, i utviklingsarbeidet
 • Prioritere satsning på global helse og kvinners og barns rettigheter
 • Støtte finansieringsordninger som kan bidra til å gi enkeltmennesker muligheter til å utvikle sin egen bedrift og arbeidsplass
 • Styrke arbeidet mot bruk av seksualisert vold i krig og konflikter
 • Evaluere og reformere dagens finansieringsordninger for informasjonsstøtte til organisasjoner i Norge, og utrede gjeninnføring av et egenfinansieringskrav til norske bistands- og utviklingsorganisasjoner som mottar offentlig støtte
 • Sikre åpenhet i bistanden og mulighet for offentligheten til å følge bistandsmidlene. Det må være full åpenhet om effektiviteten og måloppnåelsen hos internasjonale samarbeidspartnere og i multilaterale organisasjoner der Norge bidrar, og norsk støtte må rettes inn mot organisasjoner som leverer gode resultater
 • Styrke Norfund og annen utvikling basert på private løsninger
Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: