Utvikling og handel

Høyre vil at Norge skal støtte fattige lands demokratiske, økonomiske og sosiale utvikling.
Høyre vil at utviklings- og bistandspolitikken skal utløse utvikling og vekst og bidra til å mobilisere landenes egne ressurser. En åpen økonomi og utstrakt internasjonal handel er drivkraft for økonomisk vekst, som gir arbeidsplasser, bedre fordeling, innovasjon og velferd.
 

Ekstrem fattigdom

I løpet av de siste 20 årene er rundt én milliard mennesker blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Det har hovedsakelig skjedd gjennom økonomisk vekst og deregulering i det tidligere Øst-Europa, i Kina og i India. Fellesnevneren er en mer åpen økonomi og utstrakt internasjonal handel.
Hjelp til utvikling i andre deler av verden handler om vårt ansvar for å hjelpe våre medmennesker, men det er også i norsk interesse å sikre utvikling og menneskerettigheter, både av sikkerhetspolitiske hensyn og for å forebygge ustabilitet som igjen kan påvirke oss.
Høyre vil derfor legge større vekt på lokale myndigheters tilrettelegging for egen økonomisk utvikling. En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer og økt handel er en forutsetning for å skaffe skatteinntekter for offentlige tjenester og å vokse ut av fattigdom.
 

Handel med fattige land

Bistand fra rike land kan aldri erstatte kostnaden ved en proteksjonisme som nekter fattige land muligheten til å utvikle sine egne økonomier. Høyre vil bygge ned handelshindringer og øke fattige lands markedsadgang til Norge. Næringsvirksomhet, som direkte investeringer, handel og landbruk, er de viktigste driverne for utvikling i fattige land.
Enkeltmenneskers ytringsfrihet og mulighet til politisk og økonomisk deltakelse skal styrkes, ikke svekkes, som følge av norsk engasjement. Nasjonale myndigheters egeninnsats og politiske eierskap til egen utvikling er en forutsetning for norsk støtte.
Høyre vil fortsette arbeidet med å effektivisere og målrette norsk bistand for å få bedre resultater. Norsk innsats må konsentreres om færre land og temaer enn i dag. Høyre vil derfor at norsk bistand hovedsakelig rettes inn mot å bygge opp et velfungerende rettssystem og et godt styresett, styrke arbeidet mot korrupsjon og kravet om demokratireformer i mottagerlandene. 
Norsk bistand skal være tidsbegrenset der det er mulig, for å forhindre bistandsavhengighet og svekkelse av nasjonalt ansvar. Norsk utviklingshjelp skal evalueres uavhengig, grundig og kritisk, og konklusjonene skal få betydning for fremtidig innsats.
 

Bærekraftig vekst

Utviklingspolitikken skal støtte opp om prosesser som skaper varige endringer og gjør landene bedre i stand til å tiltrekke seg investeringer som skaper utvikling og inkluderende, bærekraftig vekst. Humanitær bistand skal gis til de mest sårbare og mot dem som rammes av krig, konflikt og katastrofer. Fattigdomsbekjempelse krever et bredt sett av nasjonale og internasjonale tiltak som rettes mot både enkeltpersoner og nasjoner. Høyre vil fortsette å prioritere støtte til utdannelse. 
Samarbeidet mellom norske og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, FN og andre aktører skal være konstruktivt, resultatorientert og preget av tydelig ansvarsdeling og samordning. Utviklingshjelpen skal i størst mulig grad samordnes med andre store givere, som EU og de nordiske landene.

Høyres løsninger:

 • At utviklings- og bistandspolitikken skal utløse utvikling og vekst og bidra til å mobilisere landenes egne ressurser.
 • Videreføre et høyt nivå på norsk bistand.
 • Fortsette arbeidet med å konsentrere bistanden tematisk og geografisk for å sikre god forvaltning og god effekt.
 • Videreføre prioriteringen av utdannelse, særlig for jenter.
 • Arbeide for økt handel mellom Norge og verdens fattige land.
 • Redusere barnedødeligheten og styrke oppvekstgrunnlaget for barn ved å støtte helse- og ernæringstiltak som er særlig rettet mot kvinner.
 • Arbeide for at norsk bistand bidrar til en ressursmobilisering i mottagerlandene.
 • Bidra til å øke norske investeringer gjennom offentlig og privat samarbeid og gjennom utvikling av bilaterale og multilaterale avtaleverk som sikrer best mulig rettslige rammer for investeringene.  
 • Arbeide for å redusere tollbarrierer overfor utviklingsland.
 • Støtte frivillige organisasjoners arbeid ved akutte humanitære katastrofer. 
 • Fortsette en kritisk gjennomgang av norske utviklingsmidler for å sikre best mulige resultater.
 • Styrke kontroll- og oppfølgingssystemer som sikrer at bistandsmidlene forvaltes av mottakerlandene etter intensjonen, og at denne informasjonen er åpen og tilgjengelig for offentligheten.
 • Innrette en større andel av innsatsen mot sårbare stater for å hindre krig, konflikt og ustabilitet. 
 • Styrke Norfund og stimulere til flere private investeringer i utviklingsland.