Boligpolitikk

Høyre vil at det bygges flere boliger ved å forenkle regelverk og effektivisere byggeprosesser. Da holder prisene seg stabile, og det blir enklere å komme seg inn på boligmarkedet.

Høyre vil

Gjøre det enklere for førstegangskjøpere

Høyre ønsker at en viss prosentandel av boligene i nye boligprosjekter skal forbeholdes dem som ikke har nok egenkapital eller hjelp fra sine foreldre.

Såkalte leie-til-eie-boliger gjør at man kan kjøpe boligen man leier til fast pris i løpet av fem år. Da får man sjansen til å spare opp til større egenkapital samtidig som man også får ta del i prisstigningen som skjer i mellomtiden.

I tillegg til at kommunene skal kunne stille krav til utbyggere om at førstegangskjøpere prioriteres, vi vil også endre skatteloven slik at det blir enklere å etablere leie-til-eie-modeller i borettslag.

Høyre vil også utrede om boliglånsforskriften kan justeres for å kunne tilby boliglån for førstegangsetablerere, der egenkapitalen er lav, men der de allikevel kan betjene et lån.

Det blir stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Høyre vil derfor styrke BSU-ordningen med ytterligere skatteletter slik at det skal lønne seg å spare til egen bolig.

Bygge flere og mindre leiligheter

Høyre vil forenkle byggenormen, øke byggetakten og bygge flere mindre leiligheter  slik at boligprisene blir lave og at mange flere unge kan kjøpe seg inn i boligmarkedet.

Ikke ha en kunstig, statlig tredje boligsektor

Et storstilt kommunalt oppkjøp av boliger er ingen god løsning. Da vil vi igjen se en svart økonomi med penger under bordet, der ærlige folk ikke får kjøpt den boligen de ønsker.

Høyre vil ikke bruke folks skattepenger på å subsidiere boliger uten å være sikker på at det hjelper dem som trenger det mest.

Fortsette å forenkle byggekravene

Ved å forenkle krav som stilles for nybygg kan det bygges raskere og billigere

Husbanken

Høyre mener at Husbanken må likebehandle offentlige aktører, boligbyggerlag og private aktører som ønsker å benytte ulike varianter av boligsosiale modeller som leie-til-eie.

For å få flere inn på boligmarkedet vil Høyre bruke 50 millioner på et prøveprosjekt slik at Husbanken kan matche egenkapitalen til personer i lavinntektsgrupper som ønsker å kjøpe bolig.

Øke antall studentboliger og prioritere pressområder

Høyre vil også bygge og oppgradere flere studentboliger for å sikre en tilstrekkelig  dekningsgrad. Det er spesielt viktig at studentboligene bygges på en bærekraftig måte og  som prioriterer studentenes trivsel  

Høyre vil legge til rette for at flere kan få barn i studietiden gjennom å tilby mer fleksibilitet  i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier og ytterligere øke studiestøtten  til studenter med barn. 

Dette er problemet

Mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Boligpriser, renter og bokostnader øker. Det bygges ikke nok i flere byer og vekstområder, samtidig som strengt regelverk, rigide reguleringer og mangel på tilgjengelig areal for å bygge boliger gjør at det tar lang tid å bygge, og prisen blir høyere.

Det norske boligmarkedet er fortsatt preget av for mange kompliserte regler og krav. Mange prosesser gjennomføres analogt noe som forsinker og fordyrer prosesser. I tillegg bygges det for lite, særlig i byer som Oslo, Bergen og Tromsø. Det er med på å presse prisene opp og gjør det vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet.

Det blir stadig vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, særlig i pressområdene. Sykepleierindeksen viser at i 2022 kan en sykepleier bare kjøpe 1,2 % av leilighetene i Oslo. Høyre vil at flere skal få muligheten til å eie egen bolig. Derfor trenger vi nye ordninger for at flere skal komme seg inn på boligmarkedet. 

Kommunesektoren sitter på mange av de viktigste virkemidlene for å løse utfordringene og øke regulerings- og byggetempoet. 

Dette er Høyres løsning

Høyre vil fortsette å forenkle kravene som stilles for nybygg så det kan bygges raskere og mer billigere. I tillegg må vi gjennomføre gode kollektiv- og samferdselsløft som letter på trykket i pressområder.

Høyre vil jobbe for at flest mulig får mulighet til å eie sitt eget hjem og mener at vi må tenke nytt for å nå målet. Derfor vil vi at det blant annet skal legges til rette for flere boligkjøpermodeller som for eksempel leie-til-eie og deleie.

Det er også viktig å utrede hvordan boliglånsforskriften kan justeres for å kunne tilby boliglån for førstegangsetablerere, der egenkapitalen er lav, men de kan betjene et lån.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Forenkle krav i byggeprosesser for å gjøre det lettere og rimeligere å bygge boliger.

Regjeringen

Stille flere strenge og unødvendige krav som bidrar til å presse prisene opp.

Høyre

Øke makssparebeløpet i BSU-ordningen

Regjeringen

Fryse BSU-ordningen på 27 500 kroner i året og 300 000 kroner totalt og senke skattefradraget for ordningen.

Dette har vi gjort

Enklere, raskere og billigere å bygge nye boliger

For Høyre har det vært viktig å sikre at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig. Da vi gikk inn i regjering var det en utfordring at boligprisene hadde steget mye over lang tid. Det var for lav tilgang på boliger, særlig i de store byene. Det var vanskelig å komme inn på boligmarkedet for mange.

For å få boligprisene ned måtte vi bidra til å få byggetakten opp og at det ble bygget flere boliger. Med enkle tiltak som å forenkle regelverk og stramme inn på tidsfrister har vi gjort det raskere, enklere og billigere å bygge nye boliger. Nå er tilbudet bedre, og det har bidratt til å stabilisere boligprisene.

Utvidet BSU-ordningen

Høye boligpriser og egenkapitalkrav fra bankene kan fortsatt gjøre det vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet.

Regjeringen har utvidet BSU-ordningen fra 150.000 til 300.000 kr totalt (fra 20.000 til 27.500 pr år). Dette for å hjelpe flere unge til å spare slik at de kan få mulighet til å kjøpe sin første bolig. Små leiligheter er særlig attraktive for førstegangskjøpere. Derfor har vi fritatt halvparten av de minste leilighetene fra tilgjengelighetskrav i TEK 10, noe som betyr at leilighetene blir billigere å bygge, og da også billigere å kjøpe.

Begrenset hvor mye kommuner kan ta i eiendomsskatt

Vi har gjort det rimeligere og enklere å være boligeier. Vi har begrenset hvor mye kommunen kan ta i eiendomsskatt, slik at du skal betale mindre for å bo. Vi har gjort det mulig å sette opp mindre bygg som garasje og uthus, og gjort endringer så et større areal av boligen din kan leies ut, begge deler uten å måtte søke kommunen.

Enklere inngang som førstegangskjøper

Vi har gjort det mindre interessant for boligspekulantene å kjøpe bolig nummer to gjennom å øke skatten for sekundærbolig. Dette gjør det enklere for unge å komme seg inn på markedet.

Styrket Husbanken

Siden 2013 har 50 000 mennesker fått 50 milliarder kroner i startlån fra Husbanken. I 2021 planlegger vi å gi startlån til vanskeligstilte for 13 milliarder kroner, noe som vil hjelpe mer enn 8000 husstander. Det er ny rekord siden ordningen ble etablert av Erna Solberg i 2003.