Digitalisering

Norge har kommet langt i arbeidet med digitalisering. Vi har en digital offentlig sektor, befolkningen har høy digital kompetanse, og vi har digital infrastruktur i verdensklasse. Høyre mener likevel at det er et stort potensial for å utnytte ny og digital teknologi til å tilby innbyggerne enda bedre tjenester og legge til rette for at nye bedrifter kan starte opp basert på nye forretningsmodeller

Høyre vil

Bygge raskere internett over hele landet

Dette vil Høyre gjøre

Alle husstander og bedrifter skal få tilgang til høyhastighets bredbånd innen 2025 og 5G-dekning på lik linje med dagens 4G-dekning.

Digitalisere all offentlig saksbehandling

Høyre vil at all saksbehandling i det offentlige skal innen 2025 skje i digitale systemer som dokumenterer beslutninger, gir innsyn for den enkelte og innheter relevante data fra ulike offentlige registre – automatisk for obligatorisk informasjon og ved samtykke når det er frivillig å dele egne data

Digitalisere saksgangen i barnevernet

DigiBarnevern vil bidra til bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Bruke droner og annen ny teknologi for å sikre alternativ mobildekning

Løsninger basert på droner, lavbanesatellitter og ny funksjonalitet i 5G kan være med å sikre at mobildekningen kommer raskere tilbake i situasjoner der mobilnettene faller ned

Gjøre Norge attraktivt for datasentre

Vi vil gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land å etablere datasentre i, med ren kraft, god infrastruktur, høy digital kompetanse og et næringsliv som står i spissen for omstillingen til digitale driftsmodeller som utnytter sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata.

Trygg bruk av kunstig intelligens

Dette vil vi gjøre

Kunstig intelligens er den neste industrielle revolusjonen og vi står midt i den. For å god bruk av KI er vi avhengig av tydeligere regler og retningslinjer. Høyre lanserte derfor sin egen plan for KI høsten 2023. Den kan leses her.

Dette er problemet

Norge er et av de landene i Europa som er fremst på digitalisering. Vi har høy digital kompetanse, konkurransedyktige bedrifter og mange gode digitale løsninger. Samtidig fører digitaliseringen og automatisering til krevende utfordringer. Digitaliseringen vil påvirke mange jobber.

Utviklingen vil skape nye jobber, men også endre de jobben som er i dag. Spesielt de som jobber i yrker som krever lav formell kompetanse vil bli rammet.

For å skape moderne kommuner må vi bruke flere digitale løsninger – både for å forenkle tjenestene, men også for å sikre at vi bruker arbeidskraften vår på best mulig måte.

Det er et stort potensial for å utnytte ny og digital teknologi til å legge til rette for at nye bedrifter kan starte opp basert på nye forretningsmodeller. Det krever moderne digital infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet.

Høyre vil skape næringspolitiske ja-kommuner der det er attraktivt å investere i både eksisterende og ny næringsvirksomhet. Behovet for digitalisering og grønn omstilling treffer mange bedrifter og lokalsamfunn. Kommunene må være åpne og anerkjenne at digitalisering og teknologiske fremskritt skal inne sted både i egne organisasjoner, og som en god medspiller til det private næringsliv.

Dette er Høyres løsning

Øke tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor
Ved å digitalisere mer kan det flyttes ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester. Digitalisering frigjør ressurser til helse, skole, samferdsel og skattelettelse.

Offentlige tjenester der du bor
Ved bruk av ny teknologi flyttes tjenestene nærmere deg. Du skal kunne søke om hjelp og få tjenester levert hjemme, som for eksempel digitale legetimer hos fastlegen. Flere offentlige tjenester blir push-tjenester der du får det du har krav på automatisk uten å søke, som for eksempel foreldrepenger og helserefusjoner.

Vi skal forlenge Velferdsteknologiprogrammet som bidrar til at eldre kan bo lenger hjemme og mestre oppgaver selv ved hjelp at ny teknologi. Det skal bygges trygghetsboliger i områder med svakt boligmarked slik at du som senior får mulighet til å bo lengre hjemme i bolig med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og nærhet til service- og kulturtilbud.

Legge mer til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensiale av digitaliseringen
Teknologiutviklingen innebærer store utfordringer, men også muligheter. Gjennom å automatisere arbeidsprosesser i eksisterende næringsliv, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på helt nye forretningsmodeller kan vi sikre lønnsomhet, nye arbeidsplasser og nye innovative løsninger.

Bedre videreutdanning rette mot næringslivets behov
Spesielt innenfor teknologi er det for få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov. Det er også et tilbud som kan støtte bedriftene i digitaliseringen av virksomheten deres og innføringen av nye arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Videreutdanningen må kunne kombineres med vanlig liv, familie og tilnærmet full jobb.

Mer modernisering av regelverk tilpasset digitaliseringen
Regelverket må være tilpasset vår digitale tid. Med digitaliseringen kommer nye forretningsmodeller. Det er viktig å sikre rettferdig konkurranse ved å oppdatere reguleringer. Derfor vil vi fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller og modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer kan fungere og bli skapt i Norge.

Trygg bruk av kunstig intelligens
Kunstig intelligens er her for å bli, og vi mener det er viktig at man lærer å bruke den konstruktivt og kritisk. Mangelen på nasjonale retningslinjer for KI i skolen gjør dette til en utfordrende dynamikk i utdanningssystemet der noen elever får fordeler av å bruke KI, mens andre ikke.

Linda Hofstad Helleland og Erna Solberg.

Neste steg for kunstig intelligens

Debatten rundt kunstig intelligens (KI) har rast det siste året, og skoler rundt om i landet har stått overfor utfordringer der noen elever har tilgang til kunstig intelligens mens det er forbudt for andre. Høyre lanserer nå en plan for kunstig intelligens, og noe av det viktigste vi vil sikre, er et felles nasjonalt regelverk for bruk av kunstig intelligens i skolen. Les kronikken til Linde Hofstad Helleland under 👇

Se Høyres forslag til statsbudsjett i 2024

Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil ta i bruk private for å få de beste digitale løsningene. Vi vil digitalisere offentlig sektor, så den kan drives billigere.

Regjeringen

Arbeiderpartiet sier de har ambisjoner på digitaliseringsfeltet, men samarbeider med et Sp som er mot digitalisering, et SV som ikke vil ta private løsninger i bruk og en fagbevegelse som er skeptiske til konsekvensene av digitalisering.

Dette har vi gjort

Digitalisert innbyggertjenester

Vi har gjennomført en rekke brukervennlige digitale innbyggertjenester som digitalt førerkort, digitale nabovarsler, forenklede forelegg som kan betales på stedet, digital tinglysing, vitnemålsportal på nett

Innført digitale byggesøknader

Det er blitt mulig med digitale byggesøknader. Kommunene kan spare minst 1,5 milliarder, og bedriftene 1 milliard i løpet av 15 år.

Sørget for at du kan ha digitale møter med fastlegen

Vi har gjort det mulig å gjennomføre digitale møter med fastlegen, og reseptene kan hentes ut fra hvor som helst gjennom e-resept.  

Gjort det enklere å søke boliglån

Det er enklere å søke boliglån ved at man ikke lenger må innrapportere selvangivelser og lønnsslipper for å få behandlet lånesøknader. 

Etablert felles innlogging for offentlige tjenester

Vi har en felles innlogging for alle offentlige tjenester gjennom ID-porten, en felles digital postkasse og noen av verdens beste og mest digitale registerløsninger som muliggjør utviklingen av flere og enda bedre løsninger i offentlig sektor.

Digitalisert skjemaer

Vi har automatisert og digitalisert innrapporterings- og utbetalingsløsninger i blant annet skatt og NAV, men også innenfor mer kompliserte områder som planprosesser, byggesaksbehandling og velferdsteknologi

Vi har sørget for at over 95 prosent av de mest brukte skjemaene er digitale. Dette sparer næringslivet for over 900 millioner kroner hvert år. 

Sørget for mindre digital utenforskap

Mennesker som sliter med ny teknologi, får bistand gjennom digitale veiledningssentre over hele landet.