Digitalisering

Høyre skal gjøre Norge til verdensledende i å ta i bruk digitale løsninger gjennom å automatisere arbeidsprosesser, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på nye forretningsmodeller

Høyre vil

Sørge for en sterk nasjonal helseanalyseplattform

Helseanalyseplattformen skal bidra til bedre helseforskning, mer innovasjon og næringsutvikling, og mer kunnskapsbaserte helsetjenester. For innbyggere kan dette på sikt bety bedre tilpassede helsetjenester, nye legemidler og nye behandlingsmetoder.

Digitalisere saksgangen i barnevernet

DigiBarnevern vil bidra til bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Bruke droner og annen ny teknologi for å sikre alternativ mobildekning

Løsninger basert på droner, lavbanesatellitter og ny funksjonalitet i 5G kan være med å sikre at mobildekningen kommer raskere tilbake i situasjoner der mobilnettene faller ned

Dette er problemet

Norge er et av de landene i Europa som er fremst på digitalisering. Vi har høy digital kompetanse, konkurransedyktige bedrifter og mange gode digitale løsninger. Samtidig fører digitaliseringen og automatisering til krevende utfordringer. Digitaliseringen vil påvirke mange jobber. Utviklingen vil skape nye jobber, men også endre de jobben som er i dag. Spesielt de som jobber i yrker som krever lav formell kompetanse vil bli ramt.

Dette er Høyres løsning

Øke tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor
Ved å digitalisere mer kan det flyttes ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester. Digitalisering frigjør ressurser til helse, skole, samferdsel og skattelettelse.

Legge mer til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensiale av digitaliseringen
Teknologiutviklingen innebærer store utfordringer, men også muligheter. Gjennom å automatisere arbeidsprosesser i eksisterende næringsliv, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på helt nye forretningsmodeller kan vi sikre lønnsomhet, nye arbeidsplasser og nye innovative løsninger.

Bedre videreutdanning rette mot næringslivets behov
Spesielt innenfor teknologi er det for få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov. Det er også et tilbud som kan støtte bedriftene i digitaliseringen av virksomheten deres og innføringen av nye arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Videreutdanningen må kunne kombineres med vanlig liv, familie og tilnærmet full jobb.

Mer modernisering av regelverk tilpasset digitaliseringen
Regelverket må være tilpasset vår digitale tid. Med digitaliseringen kommer nye forretningsmodeller. Det er viktig å sikre rettferdig konkurranse ved å oppdatere reguleringer. Derfor vil vi fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller og modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer kan fungere og bli skapt i Norge.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre vil ta i bruk private for å få de beste digitale løsningene. Vi vil digitalisere offentlig sektor, så den kan drives billigere.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet sier de har ambisjoner på digitaliseringsfeltet, men skal samarbeide med et Sp som er mot digitalisering, et SV som ikke vil ta private løsninger i bruk og en fagbevegelse som er skeptiske til konsekvensene av digitalisering.

Dette har vi gjort

Innføring av digitale byggesøknader

Det er blitt mulig med digitale byggesøknader. Kommunene kan spare minst 1,5 milliarder, og bedriftene 1 milliard i løpet av 15 år.

Forenkling skjemautfylling

Før måtte alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser rapportere på fem ulike skjemaer til tre ulike statlige etater. Nå er alt samlet i en felles månedlig e-melding. Dette kan spare private bedrifter for over 300 millioner i året. 

Digitale møter med fastlege

Vi har gjort det mulig å gjennomføre digitale møter med fastlegen, og reseptene kan hentes ut fra hvor som helst gjennom e-resept.  

Forenklet prosess for søking av boliglån

Det er enklere å søke boliglån ved at man ikke lenger må innrapportere selvangivelser og lønnsslipper for å få behandlet lånesøknader. 

Digitalisering av skjemaer

Vi har sørget for at over 95 prosent av de mest brukte skjemaene er digitale. Dette sparer næringslivet for over 900 millioner kroner hvert år. 

Tiltak for digital utenforskap

Mennesker som sliter med ny teknologi, får bistand gjennom digitale veiledningssentre over hele landet.