Digitalisering

Høyre skal gjøre Norge til verdensledende i å ta i bruk digitale løsninger gjennom å automatisere arbeidsprosesser, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på nye forretningsmodeller.

Høyre vil

Bygge raskere internett over hele landet

Dette vil vi gjøre

Høyre vil bygge ut digital infrastruktur i hele landet gjennom å legge til rette for en rask utbygging av 5G-nettet, der spredtbygde strøk blir prioritert.

Sørge for en sterk nasjonal helseanalyseplattform

Helseanalyseplattformen skal bidra til bedre helseforskning, mer innovasjon og næringsutvikling, og mer kunnskapsbaserte helsetjenester. For innbyggere kan dette på sikt bety bedre tilpassede helsetjenester, nye legemidler og nye behandlingsmetoder.

Digitalisere saksgangen i barnevernet

DigiBarnevern vil bidra til bedre hjelp til barn og unge som trenger det.

Bruke droner og annen ny teknologi for å sikre alternativ mobildekning

Løsninger basert på droner, lavbanesatellitter og ny funksjonalitet i 5G kan være med å sikre at mobildekningen kommer raskere tilbake i situasjoner der mobilnettene faller ned

Gjøre Norge attraktivt for datasentre

Vi vil gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land å etablere datasentre i, med ren kraft, god infrastruktur, høy digital kompetanse og et næringsliv som står i spissen for omstillingen til digitale driftsmodeller som utnytter sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata.

Dette er problemet

Norge er et av de landene i Europa som er fremst på digitalisering. Vi har høy digital kompetanse, konkurransedyktige bedrifter og mange gode digitale løsninger. Samtidig fører digitaliseringen og automatisering til krevende utfordringer. Digitaliseringen vil påvirke mange jobber.

Utviklingen vil skape nye jobber, men også endre de jobben som er i dag. Spesielt de som jobber i yrker som krever lav formell kompetanse vil bli ramt.

Dette er Høyres løsning

Øke tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor
Ved å digitalisere mer kan det flyttes ressurser fra administrasjon til bedre velferdstjenester. Digitalisering frigjør ressurser til helse, skole, samferdsel og skattelettelse.

Legge mer til rette for at norsk næringsliv får utnyttet potensiale av digitaliseringen
Teknologiutviklingen innebærer store utfordringer, men også muligheter. Gjennom å automatisere arbeidsprosesser i eksisterende næringsliv, ta i bruk nye teknologier og etablere nye bedrifter basert på helt nye forretningsmodeller kan vi sikre lønnsomhet, nye arbeidsplasser og nye innovative løsninger.

Bedre videreutdanning rette mot næringslivets behov
Spesielt innenfor teknologi er det for få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov. Det er også et tilbud som kan støtte bedriftene i digitaliseringen av virksomheten deres og innføringen av nye arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Videreutdanningen må kunne kombineres med vanlig liv, familie og tilnærmet full jobb.

Mer modernisering av regelverk tilpasset digitaliseringen
Regelverket må være tilpasset vår digitale tid. Med digitaliseringen kommer nye forretningsmodeller. Det er viktig å sikre rettferdig konkurranse ved å oppdatere reguleringer. Derfor vil vi fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller og modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer kan fungere og bli skapt i Norge.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre vil ta i bruk private for å få de beste digitale løsningene. Vi vil digitalisere offentlig sektor, så den kan drives billigere.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet sier de har ambisjoner på digitaliseringsfeltet, men skal samarbeide med et Sp som er mot digitalisering, et SV som ikke vil ta private løsninger i bruk og en fagbevegelse som er skeptiske til konsekvensene av digitalisering.

Dette har vi gjort

Digitalisert innbyggertjenester

Vi har gjennomført en rekke brukervennlige digitale innbyggertjenester som digitalt førerkort, digitale nabovarsler, forenklede forelegg som kan betales på stedet, digital tinglysing, vitnemålsportal på nett

Innført digitale byggesøknader

Det er blitt mulig med digitale byggesøknader. Kommunene kan spare minst 1,5 milliarder, og bedriftene 1 milliard i løpet av 15 år.

Sørget for at du kan ha digitale møter med fastlegen

Vi har gjort det mulig å gjennomføre digitale møter med fastlegen, og reseptene kan hentes ut fra hvor som helst gjennom e-resept.  

Gjort det enklere å søke boliglån

Det er enklere å søke boliglån ved at man ikke lenger må innrapportere selvangivelser og lønnsslipper for å få behandlet lånesøknader. 

Etablert felles innlogging for offentlige tjenester

Vi har en felles innlogging for alle offentlige tjenester gjennom ID-porten, en felles digital postkasse og noen av verdens beste og mest digitale registerløsninger som muliggjør utviklingen av flere og enda bedre løsninger i offentlig sektor.

Digitalisert skjemaer

Vi har automatisert og digitalisert innrapporterings- og utbetalingsløsninger i blant annet skatt og NAV, men også innenfor mer kompliserte områder som planprosesser, byggesaksbehandling og velferdsteknologi

Vi har sørget for at over 95 prosent av de mest brukte skjemaene er digitale. Dette sparer næringslivet for over 900 millioner kroner hvert år. 

Sørget for mindre digital utenforskap

Mennesker som sliter med ny teknologi, får bistand gjennom digitale veiledningssentre over hele landet.