Distriktspolitikk

Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester der folk bor.

bilde av lofoten

Høyre vil

Bygge mer vei i distriktene

Høyre vil bygge vei raskere, bedre og billigere. Gode transportmuligheter er avgjørende for at folk skal kunne bo i hele Norge.

Vi trenger gode trygge veier i hele landet. Vi vil derfor fortsette den storstilte satsingen på veiutbygging i Norge. I Høyres alternative budsjett holder vi aktiviteten oppe i viktige riksveiprosjekter. Vi sikrer blant annet anleggsstart på E134 Oslofjordtunnelen, midler til forberedende arbeid på E134 Røldal-Seljestad og E6 Mørsvikbotn-Megården, og midler til planlegging og mindre investeringstiltak.

 • Vi etablerte en ny ordning rettet mot vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei i NTP 2022-2033. Det er første gang det tas et nasjonalt krafttak for fylkesvei, etter at den rødgrønne regjeringen overførte en rekke veistrekninger til fylkeskommunene i 2010, uten at det fulgte med midler.
 • Vedlikeholdsetterslepet på riksvei ble redusert hvert år fra 2015.
 • De store veiprosjektene Ryfast, Rogfast og Hordfast vil gi mer effektive transportløsninger på Vestlandet.
 • Nye Veier bygger motorveier billigere i Trøndelag, Agder, Telemark og Innlandet, og har i ny NTP også fått prosjekter på Vestlandet og i Nord-Norge. 

Sikre høyhastighets bredbånd i hele Norge

Raskt bredbånd er viktig for folk og næringsliv, og for å få fart på den digitale omstillingen som for eksempel bruk av digitale velferdstjenester. Høyres mål er at alle norske husstander og bedrifter skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd (100 Mbit/s) i løpet av 2025.

Fortsette liberalisering og forenkling av plan- og bygningsloven

Høyre vil ytterligere liberalisere plan- og bygningsloven, og gi kommunene større rett til å bestemme selv. Plansystemet i dag er fortsatt for rigid, formelt og juridisk bindende.

Vi vil sørge for at næringslivet ikke blir hemmet av kommuneplaner som ikke tar høyde for behovet for vekst og utvikling.

Sikre distriktenes betydning for energisektoren

Dette vil vi gjøre

Ved siden av olje- og gassnæringen, er norsk vann- og vindkraft svært viktig både for landets energi-ressurser og arbeidsplasser, spesielt langs kysten.

Høyre vil legge til rette for sikker og miljøvennlig energiforsyning, i tillegg til lønnsom utbygging av fornybar energi. Høyre alternative energimelding, Energi for Fremtiden, trekker opp retningen for en helhetlig energipolitikk der energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

Legge til rette for mer fleksibel og digital utdanning, og styrke studiesentrene i hele landet

Dette vil vi gjøre

Vi ønsker at flere studieprogrammer også tilbys fleksibelt og digitalt, slik at det skal bli mulig for flere i ulike livssituasjoner å studere og fylle på med kunnskap og kompetanse. Det er særlig viktig for at distriktsnæringslivet skal få tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi mener også at flere forelesninger og læringsverktøy bør gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av dem, uavhengig av om de er innrullert som studenter på den aktuelle institusjonen.

Bevare og utvikle olje- og gassnæringen

Dette vil vi gjøre

Oljen er Norges viktigste næring. Det er også en viktig næring for distriktene. Fra oljeriggene langs kysten, til leverandørindustrien og helikopterpilotene, oljenæringen sysselsetter over 300 000 nordmenn, direkte og indirekte. Høyre vil bevare oljeindustrien som en sterk norsk næring, samtidig som vi utvikler næringen i en grønnere retning og omstiller samfunnet for en tid etter oljen.

Ha en produktiv og bærekraftig fiskerinæring

Dette vil vi gjøre

Nordmenn har alltid levd av havet, og det kommer vi til å gjøre det i all fremtid også. Derfor må vi legge til rette for at fiskeriene også i fremtiden er produktiv og bærekraftig, og at den har gode og stabile rammevilkår. Den samlede sysselsettingen fra fiske og fangst er beregnet til estimert 43 600 sysselsatte, for det meste i Distrikts-Norge. Der mange ser fiskeren som et verktøy for politiske målsetninger, ser Høyre på fiskeren som et mål i seg selv, som enkeltmenneske og som yrkesutøver.

Legge til rette for mer fjernjobbing

Dette vil vi gjøre

Korona-krisen har vist at mange kan jobbe fra hvor som helst i landet. Enten det er på hytta, i Lofoten eller i Oslo. Høyre vil derfor legge til rette for mer fjernjobbing, gjennom at departement, direktorater og etater ansetter flere med bosted og arbeidssted i hele landet. For å sikre en god organisering av fjernarbeidsplasser vil vi prøve ut ulike modeller, i statens egne lokaler og samlokalisert med lokalt næringsliv.

Gjøre det enklere å bygge i strandsonen

Dette vil vi gjøre

Vi har lyttet til folk der ute langs kysten. Vi ønsker å gjøre det enklere med aktivitet nær sjøen, innenfor eksempel reiseliv og havbaserte næringer, så er det endringer som skaper enorme muligheter for nye blå og grønne næringer langs kysten, og mange nye jobber.

Høyre vil derfor endre retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress. I området som for eksempel Oslo og nedover Sørlandet, skal det fortsatt være strengt.

Høyre vil styrke det lokale selvstyre

Dette vil vi gjøre

Høyre vil legge ansvaret for flere oppgaver til de folkevalgte i kommunene. Hvert lokalsamfunn kjenner sine utfordringer og muligheter best selv. Det er ikke alltid de samme løsningene passer for Berlevåg, Bø og Bærum.

Dette er problemet

Norge er et langstrakt land med mangfoldige ressurser, som har tjent oss godt i alle tider. Folk bor der ressursene finnes, slik skal det fortsette å være også i fremtiden.

Gode lokalsamfunn og levende distrikter forutsetter at vi knytter by og land sammen med vei, transport-tilbud og digital infrastruktur. Det viktigste for å skape vekst og optimisme i distriktene er å legge til rette for flere jobber i privat næringsliv. Da trengs en vekstfremmende næringspolitikk og et forutsigbart skattenivå.

Høyre vil ha vekst og utvikling i hele Norge. Spennende arbeidsplasser, gode velferdstjenester, gode bomiljøer og satsing på samferdsel er forutsetningen for attraktive lokalsamfunn.

Dette er Høyres løsning

Høyres distriktspolitikk handler om å bygge landet sammen, spre makt og slippe distriktene fri fra sentral overstyring. Vi er mindre opptatt av statlige subsidier, og mer opptatt av konkrete tiltak som har reell betydning i folk og bedrifters hverdag:

 • Vi vil styrke fleksibel og desentralisert utdanning, slik at flere kan ta utdanning der de bor og ta i bruk sin kompetanse i lokalt næringsliv (dette er særlig viktig ettersom 70 prosent av unge blir boende i regionen der de er utdannet)
 • Vi vil bygge mer vei for å knytte by og bygd sammen. Det er viktig for bedrifter som får fraktet varene sine raskere og tryggere, og for pendlerpappaen som rekker hjem for å si god natt.
 • Vi vil at alle norske bedrifter og husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd i løpet av 2025.
 • Vi vil senke skattene for næringslivet for at bedrifter kan investere i innovasjon og flere jobber i lokalsamfunnet.
 • Vi vil ta i bruk digitalisering og ny teknologi for å sørge for gode og moderne velferdstjenester til alle.
 • Innføre en ny støtteordning for å intensivere samarbeid mellom kommuner innenfor vann- og avløpssektoren, slik at innbyggerne sitter igjen med mer av egne penger

Høyre mener distriktene må vokse som følge av overskudd, ikke økte tilskudd. Vi vil la lokaldemokratiet selv forvalte areal, og prioritere lokale ønsker fremfor vernemyndigheter. Det er viktig for å sikre gode velferdstjenester og levende lokalsamfunn der folk ønsker å bo.

Se Høyres forslag til statsbudsjett i 2024

Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Bygge mer vei
Høyre

Høyre vil fortsette å bygge mer vei i hele landet. Gode og trygge veier er viktig for folk, og for bedrifter som trenger å få fraktet varene sine trygt og effektivt.

VENSTRESIDEN

Flere partier på venstresiden ønsker å stoppe veiutbyggingen i Norge. De vil ha færre veiprosjekter og mindre bilbruk i Norge.

Skatter og avgifter for lokalt næringsliv
Høyre

Høyre vil at det skal bli lettere å skape jobber i Norge. Vi vil derfor ha lavere skatter og avgifter for bedrifter, og for folk.

VENSTRESIDEN

De rødgrønne har økt skatter og avgifter, både for folk og bedrifter. De har økt formueskatten, som betyr økt skatt på traktoren, båten og produksjonsutstyr.

Beholde EØS-avtalen
Høyre

Vi vil beholde EØS-avtalen, fordi den sikrer norske bedrifter tilgang til nesten 450 millioner kunder over hele Europa.

VENSTRESIDEN

Flere partier på venstresiden ønsker å reforhandle eller si opp EØS-avtalen. Dette setter flere hundretusener jobber i distriktene i fare.

Dette har vi gjort

Bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen

Da Høyre satt i regjering, ble det bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen. Bevilgningene til samferdsel økte med over 80 prosent.

Storsatsing på bredbåndsutbygging

Distriktene fikk et rekordstort bredbåndsløft da Høyre satt i regjering. I 2021 tildelte regjeringen over 1,5 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak. Høyre vil at Norge skal bli best i verden på digitalisering, da trengs målrettet satsing på raskt bredbånd til områder som ikke har et slikt tilbud i dag. Norge har den beste mobil- og bredbåndstilgangen i Europa og det ambisiøse målet til regjeringen fra 2016 om 100 Mbit/s til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020, er nådd. Men fortsatt har ikke en av ti norske husstander har tilbud om raskt bredbånd. Derfor hadde Høyre en historisk satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene.

Opprettholdt flytilbudet i distriktene

Flytilbudet i Norge er viktig for å kunne knytte landet sammen. Som en konsekvens av korona har passasjergrunnlaget for flyreiser så å si blitt borte over natten. Høyre sørget derfor for avtaler med Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter.

Skapt nye lokale arbeidsplasser

Høyre har bidratt til nye lokale arbeidsplasser ved å senke skatter og føre en aktiv næringspolitikk i distriktene. Etter korona-krisen satt Høyre inn ekstra tiltak for å bidra til færre konkurser i næringslivet. Eksempler på dette er statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter, utsettelser og lettelser av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt. Vi innførte også kompensasjonsordninger for næringslivet.

Færre kommuner på ROBEK-listen

Da vi tok over etter de rødgrønne var det rundt 50 kommuner i økonomisk ubalanse. Per august 2023 er 12 kommuner registrert i ROBEK. Mange kommuner foretok en imponerende snuoperasjon, med god hjelp fra Høyre i regjering.

Mer desentralisert og fleksibel utdanning

Høyre lanserte i 2021 en strategi for hvordan vi kan få mer desentralisert og fleksibel utdanning, i tillegg til at vi over flere år har både etablert ordninger og økt pengebruken til utvikling av fleksible tilbud. Høyre i regjering satset blant annet på:

 • Prioritere midler til fleksible og desentraliserte utdanningstilbud 
 • Vektlegge fleksible og desentraliserte tilbud når vi øker antallet studieplasser ved universitetene og høyskolene
 • Gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible slik at de er bedre tilpasset livslang læring

Gjort det enklere å bygge i strandsonen

Vi har lyttet til folk der ute langs kysten. Vi ønsker å gjøre det enklere med aktivitet nær sjøen, innenfor eksempel reiseliv og havbaserte næringer, så er det endringer som skaper enorme muligheter for nye blå og grønne næringer langs kysten, og mange nye jobber.

Høyre har derfor endret retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress. I området som for eksempel Oslo og nedover Sørlandet, skal det fortsatt være strengt.

Aktuelle saker