Distriktspolitikk

Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester der folk bor.

Høyre vil

Bygge mer vei i distriktene

Samferdselsbudsjettet er blitt nær doblet siden regjeringen tiltrådte*

Gode veier i distriktene er helt avgjørende for at næringslivet skal ønske å etablere seg rundt om i landet. Vei og bane knytter by og bygd sammen, og sørger for god nettutbygging. Regjeringen har økt samferdselsbudsjettene med 75 % siden 2013.

Vi bygger veien raskere, bedre og billigere. Dermed bygges by og bygd nærmere hverandre, og bedriftene får enklere fraktet varene de produserer

*Kilde: regjeringen.no

Styrke bredbåndet rundt om i landet

Dette vil vi gjøre

Høyre ønsker å fortsette utbyggingen av 5G-nettverket for å sikre befolkningen i hele landet godt bredbånd. 

Fortsette liberalisering og forenkling av plan- og bygningsloven

Høyre vil ytterligere liberalisere plan- og bygningsloven, og gi kommunene større rett til å bestemme selv. Plansystemet i dag er fortsatt for rigid, formelt og juridisk bindende.

Vi vil sørge for at næringslivet ikke blir hemmet av kommuneplaner som ikke tar høyde for behovet for vekst og utvikling.

Spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene.

Dette vil vi gjøre

Vi trenger arbeidsplasser i hele Norge. Høyre vil derfor sørge for at vi også har kompetansearbeidsplasser i distriktene. 

Dette er problemet

Folk bor i hele landet fordi det er der naturressursene våre er, det vi faktisk trenger for å skape noe å leve av. Utfordringen i norske distriktskommuner handler om å skape vekst i næringslivet. Høyre vil bidra til lokalsamfunnet er attraktivt for både folk og bedrifter. Det gjøres best med fortsatt satsing på gode velferdstjenester, og ved å legge til rette for å skape flere private arbeidsplasser, og sørge for at deler av verdiskapingen blir liggende igjen lokalt. Det er også viktig å bygge ut vei og bane som knytter by og bygd sammen, og sørge for god nettutbygging.  

Fram til korona-pandemien var ledigheten i distrikts-Norge rekordlavog næringslivet i vekst. På grunn av korona har mange mistet jobben, og mange lokale bedrifter har fått store utfordringer. Vi støtter derfor opp om regjeringens tiltak for å redde arbeidsplasser og lokale bedrifter.   

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester. Da trenger vi lavere skatter og avgifter, som gjør det lettere for folk å skape arbeidsplasser i distriktene. Samtidig må vi sørge for god infrastruktur i hele landet. Flere arbeidsplasser vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i distriktet, noe som også gir bedre kommuneøkonomi. Det er viktig for å sikre gode velferdstjenester der folk bor.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Bygge mer vei
Høyre

Høyre ønsker å fortsette å bygge mer vei rundt om I landet. Det gjør at innbyggerne kan komme seg raskt frem og trygt hjem.

Opposisjonen

Flere av opposisjonspolitikerne ønsker å stoppe veiutbyggingen i Norge. De vil ha færre veiprosjekter og mindre bilbruk i Norge.

Skatter og avgifter for lokalt næringsliv
Høyre

Høyre vil at det skal bli lettere å skape arbeidsplasser i Norge. Vi vil derfor ha lavere skatter og avgifter for bedrifter, og for folk.

Opposisjonen

Opposisjonen ønsker økte skatter og avgifter i Norge, både for bedrifter og for folk. De ønsker for eksempel å øke formueskatten, som er økt skatt på traktoren, båten og produksjonsutstyr.

Dette har vi gjort

Bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen

Med Høyre i regjeringen har det blitt bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen. Økningen i bevilgningene til samferdsel har økt med over 80 %.

Storsatsing på bredbåndsutbygging

Distriktene har med Høyre i regjering fått et rekordstort bredbåndsløft. I 2021 har regjeringen tildelt over 1,5 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak. Norge skal bli best i verden på digitalisering, da trengs målrettet satsing på raskt bredbånd til områder som ikke har et slikt tilbud i dag. Norge har den beste mobil- og bredbåndstilgangen i Europa og det ambisiøse målet til regjeringen fra 2016 om 100 Mbit/s til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020, er nådd. Men fortsatt har ikke en av ti norske husstander har tilbud om raskt bredbånd. Derfor har regjeringen kommet med en historisk satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene.

Opprettholdt flytilbudet i distriktene

Flytilbudet i Norge er viktig for å kunne knytte landet sammen. Som en konsekvens av korona har passasjergrunnlaget for flyreiser så å si blitt borte over natten. Regjeringen har derfor inngått avtaler med Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. 

Skapt nye lokale arbeidsplasser

Høyre har skapt nye lokale arbeidsplasser ved å tenke skatter og føre en aktiv næringspolitikk i distriktene. Etter koronakrisen har regjeringen satt inn ekstra tiltak for å bidra til færre konkurser i næringslivet. Eksempler på dette er statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter, utsette og lettelser av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt. Regjeringen har også innført en Kompensasjons-ordning for uunngåelige utgifter for næringslivet. 

Satset ekstra på tiltakssonen i de koronarelaterte tiltakene

Finnmark og Nord-Troms som har nullsats kompenseres med 250 mill. kroner. 

Færre kommuner på ROBEK-listen

Da vi tok over etter de rødgrønne var det rundt 50 kommuner i økonomisk ubalanse.  Ved inngangen til mai 2020 var kun 11 kommuner registrert i ROBEK. Tallet forventes å øke noe når kommunestyrene har vedtatt årsregnskapene for 2019. Mange kommuner har foretatt en imponerende snuoperasjon.