Distriktspolitikk

Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester der folk bor.

Høyre vil

Bygge mer vei i distriktene

Samferdselsbudsjettet er blitt nær doblet siden regjeringen tiltrådte*

Gode veier i distriktene er helt avgjørende for at næringslivet skal ønske å etablere seg rundt om i landet. Vei og bane knytter by og bygd sammen, og sørger for god nettutbygging. Regjeringen har økt samferdselsbudsjettene med 75 % siden 2013.

Vi bygger veien raskere, bedre og billigere. Dermed bygges by og bygd nærmere hverandre, og bedriftene får enklere fraktet varene de produserer

*Kilde: regjeringen.no

Styrke bredbåndet rundt om i landet

Dette vil vi gjøre

Høyre ønsker å fortsette utbyggingen av 5G-nettverket for å sikre befolkningen i hele landet godt bredbånd. 

Fortsette liberalisering og forenkling av plan- og bygningsloven

Høyre vil ytterligere liberalisere plan- og bygningsloven, og gi kommunene større rett til å bestemme selv. Plansystemet i dag er fortsatt for rigid, formelt og juridisk bindende.

Vi vil sørge for at næringslivet ikke blir hemmet av kommuneplaner som ikke tar høyde for behovet for vekst og utvikling.

Spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene.

Dette vil vi gjøre

Vi trenger arbeidsplasser i hele Norge. Høyre vil derfor sørge for at vi også har kompetansearbeidsplasser i distriktene. 

Gi lokalbefolkningen mer innflytelse over statseid grunn i Nordland og Troms

Dette vil vi gjøre

Slik situasjonen er i dag, blir statseid grunn styrt av Statskog i Nordland og Troms. Mens lokalbefolkningen i resten av landet er sikret en rett til å selvbestemmelse over statseide områder gjennom fjell- og Finnmarksloven.

Derfor vil Høyre innføre en forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og Troms, som gir lokalsamfunnene større innflytelse og involvering, samtidig som samiske interesser blir ivaretatt.

La kommunene selv bestemme om butikkene kan være åpne på søndager

Dette vil vi gjøre

I dag må kommuner søke til statsforvalteren om status som «turistkommune», og dermed få lov til å ha søndagsåpne butikker. Høyre mener det er kommunene selv som vet best hvor skoen trykker og derfor bør få bestemme dette selv. Flere søndagsåpne butikker kan skape mange jobber i distriktene og tiltrekke seg flere turister.

Legge til rette for mer fjernjobbing

Dette vil vi gjøre

Korona-krisen har vist at mange kan jobbe fra hvor som helst i landet. Enten det er på hytten, i Lofoten eller i Oslo. Høyre vil derfor legge til rette for mer fjernjobbing, gjennom at departement, direktorater og etater ansetter flere med bosted og arbeidssted i hele landet. For å sikre en god organisering av fjernarbeidsplasser vil vi prøve ut ulike modeller, i statens egne lokaler og samlokalisert med lokalt næringsliv.

Gjøre det enklere å bygge i strandsonen

Dette vil vi gjøre

Vi har lyttet til folk der ute langs kysten. Vi ønsker å gjøre det enklere med aktivitet nær sjøen, innenfor eksempel reiseliv og havbaserte næringer, så er det endringer som skaper enorme muligheter for nye blå og grønne næringer langs kysten, og mange nye jobber.

Høyre vil derfor endre retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress. I området som for eksempel Oslo og nedover Sørlandet, skal det fortsatt være strengt.

Legge til rette for mer desentralisert og fleksibel utdanning, og styrke studiesentrene i hele landet

Dette vil vi gjøre

Utdanningssystemet skal rigges slik at det blir mer tilgjengelig for folk flest. Høyre i regjering kommer derfor med en strategi for en styrking av desentralisert og fleksibel utdanning før sommeren 2021.

Dette er problemet

Folk bor i hele landet fordi det er der naturressursene våre er. Utfordringen i norske distriktskommuner handler om å skape vekst i næringslivet. Høyre vil bidra til lokalsamfunnet er attraktivt for både folk og bedrifter. Det gjøres best med fortsatt satsing på gode velferdstjenester, ved å legge til rette for jobbskaping og ved å sørge for at deler av verdiskapingen blir liggende igjen lokalt. Det er også viktig å bygge ut vei og bane som knytter by og bygd sammen, og sørge for god nettutbygging.  

Fram til korona-pandemien var ledigheten i distrikts-Norge rekordlavog næringslivet i vekst. Mange mistet jobben og mange lokale bedrifter har fått store utfordringer som følger av pandemien.   

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester. Da trenger vi lavere skatter og avgifter, som gjør det lettere for folk å skape jobber i distriktene. Samtidig må vi sørge for god infrastruktur i hele landet. Flere arbeidsplasser vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg i distriktet, noe som også gir bedre kommuneøkonomi. Det er viktig for å sikre gode velferdstjenester der folk bor.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Bygge mer vei
Høyre

Høyre ønsker å fortsette å bygge mer vei rundt om I landet. Det gjør at innbyggerne kan komme seg raskt frem og trygt hjem.

Opposisjonen

Flere av opposisjonspolitikerne ønsker å stoppe veiutbyggingen i Norge. De vil ha færre veiprosjekter og mindre bilbruk i Norge.

Skatter og avgifter for lokalt næringsliv
Høyre

Høyre vil at det skal bli lettere å skape jobber i Norge. Vi vil derfor ha lavere skatter og avgifter for bedrifter, og for folk.

Opposisjonen

Opposisjonen ønsker økte skatter og avgifter i Norge, både for bedrifter og for folk. De ønsker for eksempel å øke formueskatten, som er økt skatt på traktoren, båten og produksjonsutstyr.

Beholde EØS-avtalen
Høyre

Vi vil beholde EØS-avtalen, fordi den sikrer norske bedrifter tilgang til nesten 450 millioner kunder over hele Europa.

Opposisjonen

Flere partier i opposisjonen ønsker å reforhandle eller si opp EØS-avtalen, og ønsker større distanse til EU. Dette setter flere hundretusener jobber i distriktene i fare.

Dette har vi gjort

Bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen

Da Høyre satt i regjering, ble det bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen. Økningen i bevilgningene til samferdsel har økt med over 80 prosent.

Storsatsing på bredbåndsutbygging

Distriktene fikk et rekordstort bredbåndsløft da Høyre satt i regjering. I 2021 har regjeringen tildelt over 1,5 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak. Norge skal bli best i verden på digitalisering, da trengs målrettet satsing på raskt bredbånd til områder som ikke har et slikt tilbud i dag. Norge har den beste mobil- og bredbåndstilgangen i Europa og det ambisiøse målet til regjeringen fra 2016 om 100 Mbit/s til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020, er nådd. Men fortsatt har ikke en av ti norske husstander har tilbud om raskt bredbånd. Derfor hadde Høyre en historisk satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene.

Opprettholdt flytilbudet i distriktene

Flytilbudet i Norge er viktig for å kunne knytte landet sammen. Som en konsekvens av korona har passasjergrunnlaget for flyreiser så å si blitt borte over natten. Høyre sørget derfor for avtaler med Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. 

Skapt nye lokale arbeidsplasser

Høyre har skapt nye lokale arbeidsplasser ved å tenke skatter og føre en aktiv næringspolitikk i distriktene. Etter korona-krisen satt Høyre inn ekstra tiltak for å bidra til færre konkurser i næringslivet. Eksempler på dette er statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter, utsette og lettelser av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt. Regjeringen har også innført en Kompensasjons-ordning for uunngåelige utgifter for næringslivet. 

Satset ekstra på tiltakssonen i de koronarelaterte tiltakene

Finnmark og Nord-Troms som har nullsats kompenseres med 250 mill. kroner. 

Færre kommuner på ROBEK-listen

Da vi tok over etter de rødgrønne var det rundt 50 kommuner i økonomisk ubalanse.  Ved inngangen til mai 2020 var kun 11 kommuner registrert i ROBEK. Mange kommuner har foretatt en imponerende snuoperasjon, med god hjelp fra Høyre i regjering.  

Jobbet for en mer desentralisert utdanning

Høyre lanserte i 2021 en strategi for hvordan vi kan få mer desentralisert og fleksibel utdanning, i tillegg til at vi over flere år har både etablert ordninger og økt pengebruken til utvikling av tilbud. De siste årene har Høyre brukt rundt 300 millioner kroner på dette. Høgskolen i Innlandet har for eksempel fått 3,3 millioner kroner til en nasjonal modell for fleksibel helsesykepleierutdanning og Høgskolen i Østfold har fått 2,6 millioner til IKT i barnehagen.

Gjort det enklere å bygge i strandsonen

Vi har lyttet til folk der ute langs kysten. Vi ønsker å gjøre det enklere med aktivitet nær sjøen, innenfor eksempel reiseliv og havbaserte næringer, så er det endringer som skaper enorme muligheter for nye blå og grønne næringer langs kysten, og mange nye jobber.

Høyre har derfor endret retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress. I området som for eksempel Oslo og nedover Sørlandet, skal det fortsatt være strengt.