Distriktspolitikk

Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester der folk bor.

Høyre vil

Bygge mer vei i distriktene

Høyre vil bygge vei raskere, bedre og billigere. Gode transportmuligheter er avgjørende for at folk skal kunne bo i hele Norge.

Sikre høyhastighets bredbånd i hele Norge

Raskt bredbånd er viktig for folk og næringsliv, og for å få fart på den digitale omstillingen som for eksempel bruk av digitale velferdstjenester. Høyres mål er at alle norske husstander og bedrifter skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd (100 Mbit/s) i løpet av 2025. Solberg-regjeringens distriktspakke på 5G tok oss langt mot målet.

Fortsette liberalisering og forenkling av plan- og bygningsloven

Høyre vil ytterligere liberalisere plan- og bygningsloven, og gi kommunene større rett til å bestemme selv. Plansystemet i dag er fortsatt for rigid, formelt og juridisk bindende.

Vi vil sørge for at næringslivet ikke blir hemmet av kommuneplaner som ikke tar høyde for behovet for vekst og utvikling.

Spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet

Dette vil vi gjøre

Vi trenger arbeidsplasser i hele Norge. Høyre vil lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet. Solberg-regjeringen fastslo at ny statlig virksomhet som hovedregel skal etableres utenfor Oslo og sentrale kommuner i Oslo-området. Fra 2013 til 2021 flyttet eller nyetablerte Solberg-regjeringen ca 1230 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo-regionen.

Gi lokalbefolkningen mer innflytelse over statseid grunn i Nordland og Troms

Dette vil vi gjøre

Slik situasjonen er i dag, blir statseid grunn styrt av Statskog i Nordland og Troms. Mens lokalbefolkningen i resten av landet er sikret en rett til å selvbestemmelse over statseide områder gjennom fjell- og Finnmarksloven.

Derfor vil Høyre innføre en forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og Troms, som gir lokalsamfunnene større innflytelse og involvering, samtidig som samiske interesser blir ivaretatt.

La kommunene selv bestemme om butikkene kan være åpne på søndager

Dette vil vi gjøre

I dag må kommuner søke til statsforvalteren om status som «turistkommune», og dermed få lov til å ha søndagsåpne butikker. Høyre mener det er kommunene selv som vet best hvor skoen trykker og derfor bør få bestemme dette selv. Flere søndagsåpne butikker kan skape mange jobber i distriktene og tiltrekke seg flere turister.

Legge til rette for mer fjernjobbing

Dette vil vi gjøre

Korona-krisen har vist at mange kan jobbe fra hvor som helst i landet. Enten det er på hytten, i Lofoten eller i Oslo. Høyre vil derfor legge til rette for mer fjernjobbing, gjennom at departement, direktorater og etater ansetter flere med bosted og arbeidssted i hele landet. For å sikre en god organisering av fjernarbeidsplasser vil vi prøve ut ulike modeller, i statens egne lokaler og samlokalisert med lokalt næringsliv.

Gjøre det enklere å bygge i strandsonen

Dette vil vi gjøre

Vi har lyttet til folk der ute langs kysten. Vi ønsker å gjøre det enklere med aktivitet nær sjøen, innenfor eksempel reiseliv og havbaserte næringer, så er det endringer som skaper enorme muligheter for nye blå og grønne næringer langs kysten, og mange nye jobber.

Høyre vil derfor endre retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress. I området som for eksempel Oslo og nedover Sørlandet, skal det fortsatt være strengt.

Legge til rette for mer desentralisert og fleksibel utdanning, og styrke studiesentrene i hele landet

Dette vil vi gjøre

Vi ønsker at flere studieprogrammer også tilbys digitalt, desentralisert og fleksibelt, slik at det skal bli mulig for flere i ulike livssituasjoner å studere og fylle på med kunnskap og kompetanse. Det er særlig viktig for at distriktsnæringslivet skal få tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi mener også at flere forelesninger og læringsverktøy bør gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av dem, uavhengig av om de er innrullert som studenter på den aktuelle institusjonen.

Dette er problemet

Norge er et langstrakt land med mangfoldige ressurser, som har tjent oss godt i alle tider. Folk bor der ressursene finnes, slik skal det fortsette å være også i fremtiden.

Kombinasjonen av enorme naturressurser, en befolkning med mye kompetanse og digitalisering i verdenstoppen gjør at vi har uante muligheter for nye, spennende jobber i Distrikts-Norge. 

Mye går bra i Distrikts-Norge, men flere distriktskommuner opplever fraflytting, og en hovedutfordring for distriktsnæringslivet er mangel på kompetent arbeidskraft til å fylle jobbene som er der.  Derfor er det viktig å sørge for gode desentraliserte utdanningstilbud, og attraktive lokalsamfunn med gode velferdstjenester.

Dette er Høyres løsning

Høyres distriktspolitikk handler om å bygge landet sammen, spre makt og slippe distriktene fri fra sentral overstyring. Vi er mindre opptatt av statlige subsidier, og mer opptatt av konkrete tiltak som har reell betydning i folk og bedrifters hverdag:

  • Vi vil styrke desentralisert utdanning, slik at flere kan ta utdanning der de bor og ta i bruk sin kompetanse i lokalt næringsliv (dette er særlig viktig ettersom 70 prosent av unge blir boende i regionen der de er utdannet)
  • Vi vil bygge mer vei for å knytte by og bygd sammen. Det er viktig for bedrifter som får fraktet varene sine raskere og tryggere, og for pendlerpappaen som rekker hjem for å si god natt.
  • Vi vil at alle norske bedrifter og husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd i løpet av 2025.
  • Vi vil senke skattene for næringslivet for at bedrifter kan investere i innovasjon og flere jobber i lokalsamfunnet
  • Vi vil ta i bruk digitalisering og ny teknologi for å sørge for gode og moderne velferdstjenester til alle

Høyre mener distriktene må vokse som følge av overskudd, ikke økte tilskudd. Vi vil la lokaldemokratiet selv forvalte areal, og prioritere lokale ønsker fremfor vernemyndigheter. Det er viktig for å sikre gode velferdstjenester og levende lokalsamfunn der folk ønsker å bo.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Bygge mer vei
Høyre

Høyre vil fortsette å bygge mer vei i hele landet. Gode og trygge veier er viktig for folk, og for bedrifter som trenger å få fraktet varene sine trygt og effektivt.

VENSTRESIDEN

Flere partier på venstresiden ønsker å stoppe veiutbyggingen i Norge. De vil ha færre veiprosjekter og mindre bilbruk i Norge.

Skatter og avgifter for lokalt næringsliv
Høyre

Høyre vil at det skal bli lettere å skape jobber i Norge. Vi vil derfor ha lavere skatter og avgifter for bedrifter, og for folk.

VENSTRESIDEN

De rødgrønne har økt skatter og avgifter, både for folk og bedrifter. De har økt formueskatten, som betyr økt skatt på traktoren, båten og produksjonsutstyr.

Beholde EØS-avtalen
Høyre

Vi vil beholde EØS-avtalen, fordi den sikrer norske bedrifter tilgang til nesten 450 millioner kunder over hele Europa.

VENSTRESIDEN

Flere partier på venstresiden ønsker å reforhandle eller si opp EØS-avtalen. Dette setter flere hundretusener jobber i distriktene i fare.

Dette har vi gjort

Bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen

Da Høyre satt i regjering, ble det bygget mer vei og bane som knytter by og land tettere sammen. Økningen i bevilgningene til samferdsel har økt med over 80 prosent.

Storsatsing på bredbåndsutbygging

Distriktene fikk et rekordstort bredbåndsløft da Høyre satt i regjering. I 2021 har regjeringen tildelt over 1,5 milliarder kroner til nye digitaliseringstiltak. Norge skal bli best i verden på digitalisering, da trengs målrettet satsing på raskt bredbånd til områder som ikke har et slikt tilbud i dag. Norge har den beste mobil- og bredbåndstilgangen i Europa og det ambisiøse målet til regjeringen fra 2016 om 100 Mbit/s til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020, er nådd. Men fortsatt har ikke en av ti norske husstander har tilbud om raskt bredbånd. Derfor hadde Høyre en historisk satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene.

Opprettholdt flytilbudet i distriktene

Flytilbudet i Norge er viktig for å kunne knytte landet sammen. Som en konsekvens av korona har passasjergrunnlaget for flyreiser så å si blitt borte over natten. Høyre sørget derfor for avtaler med Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. 

Skapt nye lokale arbeidsplasser

Høyre har bidratt til nye lokale arbeidsplasser ved å senke skatter og føre en aktiv næringspolitikk i distriktene. Etter korona-krisen satt Høyre inn ekstra tiltak for å bidra til færre konkurser i næringslivet. Eksempler på dette er statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter, utsettelser og lettelser av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt. Vi innførte også kompensasjonsordninger for næringslivet.

Satset ekstra på tiltakssonen i de koronarelaterte tiltakene

Finnmark og Nord-Troms som har nullsats kompenseres med 250 mill. kroner. 

Færre kommuner på ROBEK-listen

Da vi tok over etter de rødgrønne var det rundt 50 kommuner i økonomisk ubalanse.  I februar 2022 er 18 kommuner registrert i ROBEK. Mange kommuner har foretatt en imponerende snuoperasjon, med god hjelp fra Høyre i regjering.  

Jobbet for en mer desentralisert utdanning

Høyre lanserte i 2021 en strategi for hvordan vi kan få mer desentralisert og fleksibel utdanning, i tillegg til at vi over flere år har både etablert ordninger og økt pengebruken til utvikling av tilbud. De siste årene har Høyre brukt rundt 300 millioner kroner på dette. Høgskolen i Innlandet har for eksempel fått 3,3 millioner kroner til en nasjonal modell for fleksibel helsesykepleierutdanning og Høgskolen i Østfold har fått 2,6 millioner til IKT i barnehagen.

Gjort det enklere å bygge i strandsonen

Vi har lyttet til folk der ute langs kysten. Vi ønsker å gjøre det enklere med aktivitet nær sjøen, innenfor eksempel reiseliv og havbaserte næringer, så er det endringer som skaper enorme muligheter for nye blå og grønne næringer langs kysten, og mange nye jobber.

Høyre har derfor endret retningslinjene for planlegging av strandsonen slik at forvaltningen blir mer differensiert. Det skal bli økt lokalt handlingsrom for å tillate utbygging i spredtbebygde områder med lavt utbyttingspress. I området som for eksempel Oslo og nedover Sørlandet, skal det fortsatt være strengt.