Forsvar

Det viktigste for Høyre er et trygt Norge. Derfor investerer vi i nye kampfly, ubåter, artilleri, overvåkningsfly, stridsvogner og mer personell.

Høyre vil

Et voksende forsvar

Fra 2013 til 2022 økte Høyre i regjering forsvarsbudsjettene fra 43 milliarder til nærmere 70 milliarder kroner. Høyre vil bidra til at Forsvaret fortsetter å vokse med vernepliktige, ansatte, utstyr og kampvåpen.

At dagens forsvar skal være klart til strid

Skal Forsvaret vårt være troverdig, må det være klart til strid her og nå. De siste årene har vi brukt mange milliarder på å fylle opp lagrene med ammunisjon, forsyninger og reservedeler, og økt vedlikeholdet kraftig. Samtidig har vi økt treningsmengden i hele Forsvaret. Forsvaret blir stadig bedre. De neste årene vil vi gjøre det enda bedre.

Krigen i Ukraina har vist at vi må kunne stå i en konflikt over tid, og at vi trenger betydelig mer luftvern for å kunne forsvare oss. En kraftig styrking av luftvern er anbefalt av både nåværende og forrige forsvarssjef. Høyre vil at vi skal fremskynde den viktige anskaffelsen til 2024.

Ha et større forsvar og mer øving i nord

Vi økte Forsvarets tilstedeværelse i nord. Hæren er bygget opp, Marinen seiler mer, spesielt ubåtene våre. Vi har bidratt til at tilstedeværelsen i nord vil øke ytterligere de neste årene.

Det viktigste i Forsvaret er folkene som jobber der, og vi trenger langt flere av dem. Høyre vil bruke mer penger på å utdanne, rekruttere og beholde personell i hele Forsvaret. Særlig er vi opptatt av å få inn flere folk i Sjøforsvaret og Luftforsvaret.  

Styrke evnen til overvåking og etterretning

Dette vil vi gjøre

Vi er avhengig av god situasjonsforståelse for å ivareta Norges frihet og våre innbyggeres trygghet. For å bedre Forsvarets situasjonsforståelse, har vi bidratt til anskaffelse av åtte nye radarer. Vi har også bidratt til styrking av vår evne til å oppdage og motvirke digitale trusler

Være en troverdig alliert i NATO

Dette vil vi gjøre

For Høyre er det avgjørende at Norge forblir en troverdig alliert i NATO. Derfor bidrar Høyre til at vi stiller opp for våre allierte i NATO, og at vi ønsker våre allierte velkomne i Norge for å øve sammen med forsvaret vårt.

Dette er problemet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret de siste årene. Krigen i Ukraina viser at vi ikke kan ta fred for gitt. Norge står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn på lenge. Utviklingen globalt og i våre nærområder preges av spenning mellom stormaktene, svekket internasjonalt samarbeid, økende press mot rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, og en teknologisk utvikling som muliggjør krigføring med et bredt spekter av virkemidler, såkalt hybrid krigføring.

Dette er Høyres løsning

Et moderne og forberedt Forsvar er det viktigste bidraget til tryggheten vår. Vi vil møte den sikkerhetspolitiske utviklingen på bred front. Forsvaret skal bygges opp og være tyngre til stede i nord. Vi skal overvåke nærområdene våre og hevde norske suverenitet på landjorda, til sjøs i og i lufta. Forsvaret skal kunne reagere hurtig, slagkraftig og med bedre utholdenhet enn i dag.

Mer ammunisjon er avgjørende for Forsvarets kampkraft og utholdenhet. At Norge, som en av få produsenter av ammunisjon i Europa, øker produksjonen av ammunisjon er avgjørende både for vårt eget forsvar og våre allierte i NATO. Det er også avgjørende for å gjøre det mulig å donere mer ammunisjon til ukrainske myndigheter.

Forsvaret skal også på svært kort varsel kunne støtte Politiet under alvorlige hendelser. Samtidig skal sivil sektor bistå Forsvaret med å forsvare Norge innen rammen av totalforsvaret. Summen av dette er et tryggere Norge for deg og meg.

Ine Eriksen Søreide

Styrket forsvar,
i urolige tider

Høyre vil øke forsvarsbudsjettet med 1,7 mrd. kroner. Blant annet vil de investere 400 millioner i ammunisjonsproduksjon hos Nammo på Raufoss, og framskynde anskaffelse av luftvernsystemet NASAMS.

Se Høyres forslag til statsbudsjett i 2024

Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Bevilgninger

Høyre

Vi vil prioritere forsvar og jobbe for troverdig og kontinuerlig økning av forsvarsbudsjettene. Forsvarsbudsjettet har økt med milliardbeløp hvert år siden 2013. Økningene skal fortsette de neste årene.

Venstresiden

Med SV, MDG og Rødt vil Forsvaret bli nedprioritert.

NATO

Høyre

Vi er garantisten for å forbli en troverdig alliert i NATO

Venstresiden

SV og Rødt er mot norsk medlemskap i NATO. Dersom ytre venstre får innflytelse over sikkerhetspolitikken, risikerer vi at Norges posisjon i NATO svekkes, noe som i verste fall kan ramme sikkerhetsgarantien vår.

Kampfly

Høyre

F-35 blir en enormt viktig ressurs for hele Forsvaret. Derfor er det viktig for oss å gjennomføre hele kampflykjøpet

Venstresiden

SV og Rødt vil kutte i anskaffelsen av kampfly.

Samarbeid med allierte

Høyre

Alliert øving og trening i Norge er avgjørende for Norges sikkerhetsgaranti. Det samme gjelder norsk deltakelse i internasjonale operasjoner.

Venstresiden

Venstresiden spriker i spørsmålet om alliert trening i Norge, og er kritiske til en ny forsvarsavtale med USA. Et sterkt ytre venstre vil jobbe for å redusere allierte øvelser i Norge, og si nei til deltakelse i internasjonale operasjoner.

Dette har vi gjort

Høyre har snudd nedbyggingen av Forsvaret til en solid oppbygging

Styrkingen av Forsvaret vil fortsette med den nye langtidsplanen vi la frem i regjering. Forsvaret skal få 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige og 1000 flere reservister. Vi har satt dagens forsvar i stand.

Forsvaret har fått mer penger til øvelser og suverenitetshevdelse

Marinen seiler mer enn før, og en ubåt er permanent stasjonert i nord. En omfattende modernisering av Forsvaret er i full gang. Vi kjøper nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern, overvåkingsfly og mye mer. Nytt materiell gir Forsvaret økt slagkraft. Stikk i strid med Senterpartiets påstander, skal vi anskaffe nye stridsvogner til hæren for mer enn 12 milliarder, og betydelig flere enn hæren har i dag. Om få år får både spesialstyrkene og Hæren nye helikoptre, og det opprettes en ny helikopterskvadron på Bardufoss

Vi igangsatte oppbyggingen av hæren i nord

Det opprettes en ny bataljon i Porsanger, grensevakten styrkes og Finnmark landforsvar gjenopprettes. Det vil opprettes en helt ny kampbataljon i Indre Troms, nye langtrekkende presisjonsvåpen og en ny skvadron spesialsoldater i Ramsund. Det anskaffes akkurat nå nytt artilleri, kampluftvern, lastevogner, flere kampvogner, utstyr for elektroniske mottiltak og nye håndvåpen til Hæren.

Marinen seiler mer i nord, særlig ubåtene våre

Vi sørget for at Norge anskaffer fire nye ubåter til mer enn 40 milliarder kroner og tre nye kystvaktskip til mer enn syv milliarder. Ytre kystvakt får en åttende besetning, og kan seile mer i nord for å hevde norsk suverenitet. Marinens største fartøy, det nye forsyningsskipet KNM Maud, settes i tjeneste i 2021. KNM Mauds oppdrag blir å forsyne de andre fartøyene mens de er til sjøs, slik at de kan seile mer.

Luftforsvaret er inne i en storstilt modernisering

Det anskaffes 52 toppmoderne F-35 jagerfly, fem nye maritime overvåkingsfly til ubåtjakt, 14 nye maritime helikoptre og 16 nye redningshelikoptre. I tillegg anskaffes mer luftvern og åtte store nye radarer til mer enn åtte milliarder kroner. Norge får et av verdens mest moderne luftforsvar. 

Regjeringen har satt Heimevernet i stand til å virke som det skal i fred, krise og krig

Utstyr fornyes i raskt tempo, med nye våpen til alle soldatene, nytt samband til hele HV, og hundrevis av nye feltvogner og slagkraftige multi-kjøretøy. Beredskapslagre er fylt opp og treningsaktiviteten økt vesentlig. På sikt får HV tyngre panservernvåpen og lett luftvern. Nå skal alle landets 40.000 heimevernssoldater for første gang på mange år øve årlig, og lengden på treningen økes. Det er startet opp rekruttutdanning for Heimevernet i Finnmark, slik at HV får flere soldater lengst nord.

Totalforsvaret er gjenopprettet

De siste årene har vi sørget for nye planer for å forsvare Norge. Det er inngått en rekke avtaler med sivile leverandører om støtte til Forsvaret, blant annet i form av transport og forsyninger. Dette bidrar til det viktige arbeidet med å fylle opp Forsvarets lagre, øke forsyningssikkerheten, kunne flytte styrker raskere og dermed øke Forsvarets utholdenhet.

Aktuelle saker