Forsvar

Det viktigste for Høyre er et trygt Norge. Derfor investerer vi i nye kampfly, ubåter, artilleri, overvåkningsfly, stridsvogner og mer personell.

Høyre vil

At Forsvaret skal vokse med flere tusen soldater og befal

Siden 2013 har Høyre i regjering økt forsvarsbudsjettet fra 43 milliarder til nærmere 65 milliarder kroner.

Høyre vil styrke Forsvaret med 6200 flere soldater og befal de neste årene, og øke forsvarsbudsjettet med flere milliarder hvert år de neste åtte årene.

At dagens forsvar skal være klart til strid

Skal Forsvaret vårt være troverdig, må det være klart til strid her og nå. De siste årene har vi brukt mange milliarder på å fylle opp lagrene med ammunisjon, forsyninger og reservedeler, og økt vedlikeholdet kraftig. Samtidig har vi økt treningsmengden i hele Forsvaret. Forsvaret blir stadig bedre. De neste årene vil vi gjøre det enda bedre.

Ha et større forsvar og mer øving i nord

Vi har økt Forsvarets tilstedeværelse i nord. Regjeringen bygger opp Hæren i nord, og Marinen seiler mer i nord, særlig ubåtene våre. Vi vil fortsette å øke tilstedeværelsen i nord ytterligere de neste årene.

Styrke evnen til overvåking og etterretning

Dette vil vi gjøre

Vi er avhengig av god situasjonsforståelse for å ivareta Norges frihet og våre innbyggeres trygghet. For å bedre Forsvarets situasjonsforståelse, anskaffer vi åtte nye radarer. Fem nye overvåkingsfly, tre nye kystvaktskip, fire nye ubåter og 52 nye kampfly bidrar tungt til at Forsvaret i dag og fremtiden kan følge bedre med på hva som foregår i Norges nærområder. Vi vil også styrke vår evne til å oppdage og motvirke digitale trusler.

Være en troverdig alliert i NATO

Dette vil vi gjøre

For Høyre er det avgjørende at Norge forblir en troverdig alliert i NATO. Derfor stiller vi opp for våre allierte i NATO, og vi ønsker våre allierte velkomne i Norge for å øve sammen med forsvaret vårt. Norge skal være NATO i nord. Slik ivaretar vi best mulig forsvaret av landet vårt.

Dette er problemet

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret de siste årene. Norge står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn på lenge. Utviklingen globalt og i våre nærområder preges av spenning mellom stormaktene, svekket internasjonalt samarbeid, økende press mot rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, og en teknologisk utvikling som muliggjør krigføring med et bredt spekter av virkemidler, såkalt hybrid krigføring.

Dette er Høyres løsning

Vi vil møte den sikkerhetspolitiske utviklingen på bred front. Forsvaret skal bygges opp og være tyngre til stede i nord. Vi skal overvåke nærområdene våre og hevde norske suverenitet på landjorda, til sjøs i og i lufta. Forsvaret skal kunne reagere hurtig, slagkraftig og med bedre utholdenhet enn i dag.

Forsvaret skal også på svært kort varsel kunne støtte Politiet under alvorlige hendelser. Samtidig skal sivil sektor bistå Forsvaret med å forsvare Norge innen rammen av totalforsvaret. Summen av dette er et tryggere Norge for deg og meg.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Bevilgninger

Høyre

Vi prioriterer forsvar og er garantisten for troverdig og kontinuerlig økning av forsvarsbudsjettene. Forsvarsbudsjettet har økt med milliardbeløp hvert år siden 2013. Økningene skal fortsette de neste årene.

Opposisjonen

Med SV, MDG og Rødt vil Forsvaret bli nedprioritert.

NATO

Høyre

Vi er garantisten for å forbli en troverdig alliert i NATO

Opposisjonen

SV og Rødt er mot norsk medlemskap i NATO. Med en sterk ytre venstreside risikerer vi at Norges posisjon i NATO svekkes, noe som i verste fall kan ramme sikkerhetsgarantien vår.

Kampfly

Høyre

F-35 blir en enormt viktig ressurs for hele Forsvaret. Det er derfor uansvarlig å kutte i kampflykjøpet.

Opposisjonen

SV og Rødt vil kutte i anskaffelsen av kampfly.

Samarbeid med allierte

Høyre

Alliert øving og trening i Norge er avgjørende for Norges sikkerhetsgaranti. Det samme gjelder norsk deltakelse i internasjonale operasjoner.

Opposisjonen

Spriker i spørsmålet om alliert trening i Norge. Et sterkt ytre venstre vil jobbe for å redusere allierte øvelser i Norge, og si nei til deltakelse i internasjonale operasjoner.

Dette har vi gjort

Høyre har snudd nedbyggingen av Forsvaret til en solid oppbygging

Med den nye langtidsplanen vil regjeringen fortsette styrkingen av Forsvaret. Forsvaret skal få 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige og 1000 flere reservister. Regjeringen har satt dagens forsvar i stand. 

Forsvaret har fått mer penger til øvelser og suverenitetshevdelse

Marinen seiler mer enn før, og en ubåt er permanent stasjonert i nord. En omfattende modernisering av Forsvaret er i full gang. Regjeringen kjøper nye kampfly, ubåter, artilleri, luftvern, overvåkingsfly og mye mer. Nytt materiell gir Forsvaret økt slagkraft. Stikk i strid med Senterpartiets påstander, skal vi anskaffe nye stridsvogner til hæren for mer enn 12 milliarder, og betydelig flere enn hæren har i dag. Om få år får både spesialstyrkene og Hæren nye helikoptre, og det opprettes en ny helikopterskvadron på Bardufoss

Regjeringen bygger opp hæren i nord

Det opprettes en ny bataljon i Porsanger, grensevakten styrkes og Finnmark landforsvar gjenopprettes. Vi vil opprette ytterligere en helt ny kampbataljon i Indre Troms, nye langtrekkende presisjonsvåpen og en ny skvadron spesialsoldater i Ramsund. Det anskaffes akkurat nå nytt artilleri, kampluftvern, lastevogner, flere kampvogner, utstyr for elektroniske mottiltak og nye håndvåpen til Hæren.

Marinen seiler mer i nord, særlig ubåtene våre

Regjeringen anskaffer fire nye ubåter til mer enn 40 milliarder kroner og tre nye kystvaktskip til mer enn syv milliarder. Ytre kystvakt får en åttende besetning, og kan seile mer i nord for å hevde norsk suverenitet. Marinens største fartøy, det nye forsyningsskipet KNM Maud, settes i tjeneste i 2021. KNM Mauds oppdrag blir å forsyne de andre fartøyene mens de er til sjøs, slik at de kan seile mer.

Luftforsvaret er inne i en storstilt modernisering

Det anskaffes 52 toppmoderne F-35 jagerfly, fem nye maritime overvåkingsfly til ubåtjakt, 14 nye maritime helikoptre og 16 nye redningshelikoptre. I tillegg anskaffes mer luftvern og åtte store nye radarer til mer enn åtte milliarder kroner. Norge får et av verdens mest moderne luftforsvar. 

Regjeringen har satt Heimevernet i stand til å virke som det skal i fred, krise og krig

Utstyr fornyes i raskt tempo, med nye våpen til alle soldatene, nytt samband til hele HV, og hundrevis av nye feltvogner og slagkraftige multi-kjøretøy. Beredskapslagre er fylt opp og treningsaktiviteten økt vesentlig. På sikt får HV tyngre panservernvåpen og lett luftvern. Nå skal alle landets 40.000 heimevernssoldater for første gang på mange år øve årlig, og lengden på treningen økes. Det er startet opp rekruttutdanning for Heimevernet i Finnmark, slik at HV får flere soldater lengst nord.

Totalforsvaret er gjenopprettet

De siste årene har regjeringen sørget for nye planer for å forsvare Norge. Det er inngått en rekke avtaler med sivile leverandører om støtte til Forsvaret, blant annet i form av transport og forsyninger. Dette bidrar til det viktige arbeidet med å fylle opp Forsvarets lagre, øke forsyningssikkerheten, kunne flytte styrker raskere og dermed øke Forsvarets utholdenhet.