Eldreomsorg

Høyre vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset individuelle behov

nærbilde av hender som holder

Høyre vil

Ha fritt brukervalg i kommunene

Vi ønsker at kommunene legger til rette at for fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester og sykehjem. De som bruker tilbudet må kunne ha valgfrihet til å velge hvilken aktør de vil ha hjelp av, og kommunen skal betale for det enten det er offentlig eller privat.

Lytte mer til de pårørende

Dette vil vi gjøre

Pårørende er en ressurs som ofte benyttes feil, samtidig som de eldre har ressurser som ofte brukes lite. Hvis kommunenes innsats hadde startet tidligere, ville flere pårørende kunne bidratt lenger. Da vil de eldre kunne bo hjemme lengre, og noen vil slippe å flytte på sykehjem. Derfor Har Høyre i regjering lagt frem en pårørendestrategi, og vil følge opp denne.

Styrke demensforskning

Dette vil vi gjøre

Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Derfor vil Høyre styrke demensforskningen og sørge for tidlig utredning av personer med demenssymptomer.

Få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene

Dette vil vi gjøre

God mat og matlukt er viktig for matlysten. Derfor vil vi ha kjøkken tilbake på sykehjemmene, slik at det igjen kan være matlukt i gangene.

Øke bruken av velferdsteknologi

Dette vil vi gjøre

Høyre vil at de eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig. For å få til det må vi ha forebyggende hjemmebesøk i kommunene, og legge til rett for bruk av velferdsteknologi. Velferdsteknologi kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere, og øke kvaliteten på tjenestene. Dette vil vi gjøre ved blant annet å forsterke velferdsteknologiprogrammet.

Ha flere tverrfaglige team

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha flere tverrfaglige oppfølgingsteam som skal bidra med koordinering og tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Teamene skal kartlegge brukernes mål og behov og tilrettelegge et skreddersydd tilbud utifra dette.

Dette er problemet

Andelen eldre i befolkningen øker, flere har sammensatte omsorgsbehov og mange eldre er ensomme. Behovet for mer tilpasset omsorg og behandling av eldre øker. Det er ofte de grunnleggende behovene som svikter. Mat, aktivitet, fellesskap og sammenhengen i tjenestene. Det gjør den siste delen av livet vanskelig å mestre for mange. Pårørende blir slitne og mange ansatte føler ikke de gjør en god nok jobb.

  • Vi lever stadig lengre, og det blir flere eldre. Dette er bra, men vi får også noen utfordringer. Innen 2060 forventer SSB at vi har blitt tre ganger så mange 80-åringer og fire ganger så mange 90-åringer. I 2040 vil vi være dobbelt så mange over 80 år som i dag.  
  • De fleste i Norge har god helse. Kvaliteten på tjenestene til eldre varierer derimot for mye, både mellom og innad i kommunene.  
  • Det er ofte de grunnleggende behovene som svikter: mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap og hele sammenhengen i tjenestene. Det gjør siste del av livet vanskelig å mestre for mange, det gjør pårørende slitne og gjør at mange ansatte ikke føler de gjør en god nok jobb.  
  • Det finnes flere pårørende enn eldre. Vi må bli flinkere til å verdsette jobben de gjør, og avlaste der det er behov.  
  • Mange eldre bor hjemme og er i god form. Dette er mennesker som har store ressurser og mulighet til å bidra i samfunnet mer enn de kanskje gjør i dag.  
  • Det ble tydelig hvor sårbar den psykiske helsen til eldre er under korona-pandemien. Ingen skal trenge å være alene så lang tid. 

Dette er Høyres løsning

Høyre vil at de eldre skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre. I tillegg skal man ha muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig, og få den hjelpen man trenger der. For å få til det må vi ha forebyggende hjemmebesøk i kommunene, og ta i bruk velferdsteknologi. Det handler om å spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre. Dette skal vi få til både gjennom varme hender, men også med mer velferdsteknologi. 

Høyre ønsker at flere kommuner tar i bruk fritt brukervalg, slik at flere kan velge mellom kommunale og private/ideelle tjenester for å få det tilbudet som best passer deres hverdag. Dersom våre eldre kan få dusje flere ganger i uken hos en privat leverandør eller få et aktivitetstilbud hos en kommunal leverandør, er det en viktig verdi å kunne velge og velge bort. Slik setter vi brukeren i sentrum.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Fritt brukervalg

Høyre

Høyre vil at pleietrengende skal kunne bestemme mer over sin egen hverdag. Med fritt brukervalg i kommunene kan man selv velge om man vil ha hjelp fra kommunen eller private, og kommunen betaler uansett.

For Høyre er det ikke viktig hvem som driver sykehjemmet eller hjemmehjelpen, men at hver bruker får et tilbud som er tilpasset seg og sine behov. Da trenger vi mangfold av tjenester, slik at alle gode krefter kan slippe til og jobbe for å levere bedre tjenester.   

Opposisjonen

Venstresiden vil ikke gi muligheten til pleietrengende å velge selv om de vil ha offentlig eller privat hjelp.

I byer hvor Arbeiderpartiet styrer sier de opp kontrakter med private aktører, utelukkende fordi aktørene er private, selv om beboere og pårørende er godt fornøyd med tilbudet.

Leve hele livet

Høyre

“Leve hele livet” er en reform som skal sikre at eldre får god omsorg og en verdig alderdom, uavhengig av hvor de bor. Reformen skal bidra til at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og kan leve aktive og selvstendige liv.

Opposisjonen

Senterpartiet kuttet reformen i sitt alternative budsjett. I tillegg vil de avslutte prosjektet med primærhelseteam, oppfølgingsteam og pilotprosjektet på legevaktfeltet, som alle er nye løsninger for eldreomsorgen. De kuttet også strategien for aldersvennlige samfunn.  

Dette har vi gjort

Bygging og renovering av heldøgnsplasser

Det har blitt lagt til rette for bygging og renovering av 17 500 heldøgnsomrogsplasser.

Eldrereformen “Leve hele livet”

Stortinget vedtok reformen «Leve hele livet». Den skal sikre at eldre får en god omsorg og en verdig alderdom uavhengig av hvor man bor. Alle kommuner skal lage en plan på hvordan reformen skal følges opp.

“Trygghetsstandard” for sykehjem

Med Høyre i regjering har vi fått utarbeidet en «Trygghetsstandard i sykehjem». Målet er å minske de store forskjellene i kvalitet mellom ulike sykehjem. Trygghetsstandarden skal bidra til at kvalitetsarbeidet ved sykehjem settes i system, til det beste for pasienten, pårørende og ansatte.