Innvandring

Høyre ønsker en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk

Høyre vil

Hjelpe folk der de er

Høyre mener at Norge skal gi den hjelpen som gir mest effekt, og i hovedsak bidra økonomisk til å hjelpe flyktninger i nærområdene til hjemlandet.

Dette vil være langt mer effektivt enn å øke antallet flyktninger som får komme til Norge.

Raskt returnere folk uten lovlig opphold

Politiet må sørge for pågripelse og fengsling i utlendingssaker hvor det er nødvendig for å hindre at personer som er ulovlig i Norge, forsvinner og unndrar seg retur

I saker der asylsøknaden er åpenbart grunnløs vil vi at politiet i økende grad skal bruke muligheten til å fengsle i inntil 48-timer, slik at vedkommende er under kontroll mens saken behandles og frem til hen sendes ut.

Sette krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap

Høyre mener at for å få innvilget statsborgerskap må man snakke norsk på et nivå som gjør at man kan delta i arbeidslivet, ta del i sivilsamfunnet og ha kontakt med andre i samfunnet.

At Norge primært skal ta i mot kvoteflyktninger

Høyre ønsker at flyktninginnvandring til Norge i hovedsak skal skje gjennom uttak av kvoteflyktninger, der vi skal prioritere seksuelle minoriteter, hele familier uten behov for familiegjenforening og personer med høy sannsynlighet for god integrering.

Asylsøkere og flyktninger i likekjønnede forhold skal ha krav på familiegjenforening med ektefelle/partner, der dokumentasjonskrav skal kunne erstattes med sannsynliggjøring for land som begrenser adgang til likekjønnet ekteskap/partnerskap.

Vi vil også sette et inntektskrav for familiegjenforening på et nivå hvor det er mulig å forsørge familien som kommer.

Dette er problemet

Over 100 millioner mennesker er på flukt

Det er et stort antall mennesker i verden som er på flukt, enten fra krig og konflikt, eller fordi de blir forfulgt på bakgrunn av f.eks. etnisitet, kjønn, religion eller politiske ståsted. Norge skal ta et ansvar for å bistå, men det viktigste bidraget er bistandsarbeidet i nærområdene.

Internasjonalt samarbeid

Det finnes ikke noe godt internasjonalt system for gjensidig forpliktende fordeling av migranter. Det gjør at det oppstår store asylstrømmer der mennesker risikerer livet på en farefull ferd mot Europa. Høyre vil hjelpe folk på flukt med reelt beskyttelsesbehov, men Norge kan ikke ta en enda større del av byrden.

Internasjonale asylstrømmer

Norge er et attraktivt land å bo i. Asylstrømmen gjennom Europa gjør at det ved en ny migrasjonskrise igjen kan oppstå store asyltilstrømninger hit, fordi det internasjonale systemet ikke er godt nok.

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk, i tråd med internasjonale konvensjoner og i samarbeid med andre land. Høyre mener det er Norges plikt å hjelpe mennesker i nød.

Store forskjeller mellom mennesker i verden gjør at land som Norge må ta en større del av ansvaret. Fordi antallet flyktninger i verden er så stort, må hjelpen hovedsakelig skje i nærområdene. Høyre vil ha bedre integrering hjemme gjennom arbeid.

Høyre vil gi best mulig hjelp til dem som ankommer Norge. Vi mener at man må se de store ankomsttallene fra Ukraina i sammenheng med hvor mange kvoteflyktninger vi skal ta imot. Antall ukrainske flyktninger forventes å øke i 2023. Derfor mener Høyre at vi skal ta imot 1000 kvoteflyktninger i 2023 for å kunne gi best mulig hjelp til alle som kommer til Norge.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre prioriterer å hjelpe folk i sine nærområder, det gir bedre hjelp til mange flere sammenlignet med å ta inn et lite ekstra antall flyktninger til Norge

Høyre ønsker ikke en politikk som oppmuntrer mennesker til å foreta en livsfarlig ferd til Europa.

Regjeringen

Arbeiderpartiet vingler i innvandringsdebatten. Politikken deres er ord uten vilje til politikk. De søker samarbeid med SV, MDG og Rødt som vil liberalisere asyl- og innvandringspolitikken, og dermed legge ytterligere press på velferdsstaten.

SP vil stramme inn på innvandring, og bosette flyktninger i små kommuner med dårligere forutsetninger for god integrering. Summen av disse partiene skaper en uforutsigbar politikk som skaper utrygghet for mennesker i nød.

Dette har vi gjort

Hovedgrep

Vi har ført en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Vi har også fjernet ordninger som gjør det mer attraktivt å søke asyl i Norge enn i våre naboland. Vi har samtidig jobbet for å finne internasjonale løsninger for å hjelpe flere som er på flukt.

For å oppnå en streng og rettferdig innvandringspolitikk, har det vært viktig for regjeringen å stramme inn reglene. Slik kan vi hjelpe dem som virkelig trenger det.

Oversikt over hva vi har gjort

 • strammet inn på asylreglene. 
 • stiller strengere krav til statsborgerskap
 • begrenset familieinnvandringen til nærmeste familie
 • strammet inn kravene til permanent oppholdstillatelse. Krav om tolv måneder selvforsørgelse, pluss kunnskaper om norsk og samfunnskunnskap. 
 • innført 24-årskrav for familieetablering – for å forhindre tvangsekteskap.  
 • innført strengere krav til krav om ansiktsskanning og fingeravtrykk i langt flere søknadssaker. For mange kommer til Norge uten identitetspapirer. Både av hensyn til den enkelte asylsøker og av sikkerhetsmessige hensyn, er det avgjørende å vite hvem som får opphold i Norge.

Effektivisert saksbehandling

 • redusert klagefristen ved åpenbart grunnløse asylsøknader. 
 • opphevet rimelighetsvilkåret ved internflukt. Personer som kan oppholde seg trygt i andre deler av eget hjemland henvises dit fremfor å reise til Norge for å få opphold. 
 • i hurtigprosedyresaker hvor asylsøker åpenbart ikke har krav på opphold, kan politiet fengsle i inntil 48 timer. Dette for at vedkommende ikke skal forsvinne mens saken behandles før utkastelse. 
 • PST kan bortvise utlendinger på vei til Norge dersom de mener disse utgjør en sikkerhetstrussel. 
 • vedtatt utvisning av personer som har misbrukt asylsystemet og er nektet realitetsbehandling av sin asylsøknad. 
 • klargjort beviskravet ved vurdering av beskyttelsesbehov.