Rovdyr

Høyre bryr seg om både rovvilt og beitenæring. Forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap, lokal forvaltning, respekt for eiendomsrett og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

tre ulver i snøen

Høyre vil

Ta vare på naturmangfoldet

Det vil vi gjøre

Høyre vil sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor artenes naturlige utbredelsesområde. Samtidig er vi opptatt av å bevare beitedyrsnæringen.

Ha en kunnskapsbasert rovdyrforvaltning

Dette vil vi gjøre

Høyre vil at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Dette er problemet

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Rovdyrene er en naturlig del av norsk natur og disse skal forvaltes på en forsvarlig måte. Samtidig skal vi legge til rette for beitedyr i norsk utmark. Interessene til beitedyrsnæringen og hensynet til naturmangfoldet er ikke alltid forenlig og saker som angår rovdyr kan derfor ofte bli konfliktfylte.

Dette er Høyres løsning

Høyre ønsker å føre en poltikk som demper konfliktnivået i rovdyrssaker. Høyre vil basere rovdyrforvaltningen på lokal utøvelse av myndighet innenfor nasjonale retningslinjer og bestandsmål. Vi vil videreføre ulvesonene, og vi mener det er viktig at rovdyrforliket følges opp. Samtidig vil vi etablere et nytt rovdyrsenter i Innlandet.

Høyre vil at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Samtidig som det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Staten må erstatte reelle tap av beitedyr som følge av rovvilt, samtidig som ordningene må stimulere til forebyggende tiltak og eventuelt driftsomlegginger i de mest utsatte områdene.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre mener vi må ha to tanker i hodet samtidig, og jobbe for å finne mindre konfliktfylte og kunnskapsbaserte måter å både opprettholdte det norske naturmangfoldet, samtidig som vi verner om norsk landbruk og sikre at folk i ulvesonen føler seg trygge.

venstresiden

Opposisjonen er delt på hva de mener om rovdyr. Senterpartiet på den ene siden vil at rovdyrpolitikken utelukkende skal baseres på lokale ønsker. Miljøpartiet de Grønne vil på den andre siden bevare ulv og øke bestandsmålet.

Dette har vi gjort

Inngått et bredt forlik om ulveforvaltning

Våren 2016 ble det inngått et bredt forlik på Stortinget om ulveforvaltning i Norge. All forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. 

Oppnådd rekordlavt tap av sau

I 2020 oppnådde vi rekordlavt tap av sau til rovvilt, med en nedgang på 21 prosent fra 2019 til 2020. Tapstallene er de laveste som er registrert siden registreringene begynte i 2002.