Sirkulær økonomi

Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn økonomi som utnytter ressursene bedre.

Høyre vil

Skape grønn vekst 

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha en grønn vekst. Det handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. I fremtidens lavutslippssamfunn må vi lykkes med å kombinere verdiskaping med bærekraft i produksjon og i forbruk av varer og tjenester.

Skape en mer sirkulær økonomi

Dette vil vi gjøre

Sirkulær økonomi er et økonomisk system som bygger på prinsipper fra sirkulære kretsløp i naturen. Det har som utgangspunkt at alle ressurser har en anvendelse og at det dermed ikke skapes avfall.

I en sirkulær økonomi er også avfall en vekstindustri med stort potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser. Avfall er en ressurs som kan gjenvinnes, gjenbrukes og omdannes til nye ressurser. Dette ønsker Høyre seg mer av.

Begrense matsvinn og redusere avfall

Dette vil vi gjøre

Høyre vil vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje, og bygge ut bedre ordninger for plastresirkulering i Norge.

Dette er problemet

Høyre vil at Norge skal kutte utslippene sine med 90-95 prosent innen 2050. Om vi skal lykkes med dette må vi omstille økonomien vår på en måte der vi skaper mer, med mindre ressurser. 

Nordmenn er på verdenstoppen i bruk og kast. Ifølge SSB kastet hver og en av oss 427 kilo husholdningsavfall i 2019. Mange av ressursene vi i dag bruker i bygg, industri og varer kan brukes om igjen eller videre i andre former. Å Ikke gjøre dette er sløsing med ressurser og ikke bærekraftig over tid. Samtidig bruker vi også opp resurser unødvendig, vi bruker materialer vi ikke kan gjenvinne og resirkulere, og engangsprodukter av plast fremfor produkter som varer over tid. Vi kaster også mye mat, nesten 400 tonn i året. Halvparten av dette stammer fra forbrukerne, og den andre halvparten fra butikker og næringsliv. 

Dette er Høyres løsning

En sirkulær økonomi står sentralt i Høyres verdisyn. Å skape mer verdier med mindre materiale er god Høyrepolitikk og noe vi ønsker oss mer av. Vi ønsker å ha et livssyklusperspektiv på produksjon, bruk og utfasing av produkter.  
 
Høyre vil ta i bruk virkemidler som gjør det mer attraktivt, enkelt og lønnsomt å starte eller omstille bedrifter som er sirkulære. Dette innebærer for eksempel å gjøre reparasjon av klær og elektronikk billigere og å endre regelverket slik at gjenbruk og ombruk av råvarer og materialer blir enklere. Vi vil også bruke offentlige anbudsprosesser og offentlige sektor til å etterspørre denne typen tjenester og råvarer.   

Å gjenbruke og ombruke materialer er viktig for å redusere avfall, men vi må også sette inn andre tiltak. Ved å gjennomgå rammevilkårene for avfallsnæringen kan vi sikre bedre ressursutnyttelse, god samfunnsnytte og høyere verdiskaping i avfallsbransjen. Vi vil vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje og bygge ut bedre ordninger for utsortering av alt matavfall og annet organisk avfall. Kommunene må legge til rette for bruks- og kostnadseffektive løsninger. Målet er å kunne resirkulere og skape verdier av avfallet. Som et eksempel på dette ønsker vi å etablere et plastgjenvinningsanlegg i Norge for å skape arbeidsplasser, ta del i teknologiutviklingen og gjenbruke egen plast.  

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre mener vi må ha et tettere samarbeid med EU for å skape en mer sirkulær økonomi og støtte opp om EU sin New Green Deal.

Opposisjonen

Senterpartiet, SV og Rødt ønsker mindre samarbeid med EU og et mer lukket marked. Norge produserer alt for få varer til at vi vil kunne påvirke verdensøkonomien i noen særlig grad. Derfor trenger vi et aktivt samarbeid med EU for å bidra til å gjøre økonomien grønnere og få norske grønne løsninger på markedet.

Dette har vi gjort

Lanserer en strategi for sirkulær økonomi

Regjeringen har den siste perioden jobbet med å bygge seg opp et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan Norge kan bli mer sirkulær. I løpet av 2021 vi regjeringen komme med en egen strategi for sirkulær økonomi

Bevilget 100 millioner kroner til sirkulære tiltak

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til tiltak som skal fremme en mer sirkulær økonomi og bedre utnytting av ressursene i sin grønne tiltakspakke. 

Stilt miljøkrav i offentlige anskaffelser 

Regjeringen endret i 2017 regelverket knyttet til offentlige anskaffelser slik at anbudene må vekte miljø og klimavennlige anskaffelser i alle trinn. Som hovedregels skal klima og miljø vektes som 1/3. Dette innebærer at når staten skal ta stilling til hvilken leverandør, tjeneste eller produkt som vinner en kontrakt eller anbud, skal hensynet til klima- og miljø ligge til grunn, ikke bare pris og kvalitet.