Strømprisene i Norge

Det er viktig for Høyre at Norge fortsetter sin tradisjon med lave strømutgifter, både for folk og industrien. Da må vi bygge ut mer fornybar energi på lang sikt, og komme med målrettede støtteordninger på kort sikt, slik at de som har det vanskelig får den hjelpen de trenger.

Høyre vil

Kraftselskapenes ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode

Dette vil vi gjøre

Ekstremt høye strømpriser har ført til at mange sliter med økonomien, men også at ekstraordinært store overskudd går tilbake til staten og kommuner. Høyre mener dette bør komme strømkundene til gode.

Gi en ekstra tusenlapp til arbeidsledige, permitterte og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Dette vil vi gjøre

Regjeringens tiltak gir mest støtte til dem som bruker mest strøm. Høyre har foreslått å målrette mer av støtten til dem som har størst behov. Vi har derfor foreslått en ekstra tusenlapp i støtte til arbeidsledige, permitterte og mottakere av arbeidsavklaringspenger i områder med høy strømpris.

Sikre dem som har minst

Dette vil vi gjøre

Høyre fikk gjennomslag for økt bostøtte og sosialhjelp for de mest sårbare blant oss i høsten 2021.

Sør-Norge har siden høsten 2021 opplevd svært høye strømpriser. For Høyre har det hele tiden vært viktig å hjelpe dem som trenger det mest, slik at hjelpen faktisk monner når strømregningen kommer.  

Årsaken til de høye strømprisene er først og fremst en eksplosiv økning i gassprisene, som rett før jul i fjor var ni ganger høyere enn normalprisene. En av årsakene til de høye gassprisene var trolig at Russland solgte betydelig mindre gass til Europa enn de pleier.

Dette er med på å øke etterspørselen etter strøm i Europa, som igjen presser prisene opp over hele kontinentet.  

I tillegg har det vært rekordlite vind og nedbør i Sør-Norge, som har gitt mindre “drivstoff” til kraftproduksjonen.

De høye strømregningene er svært vanskelig for mange familier. Det skal ikke være slik at de med aller minst må skru av varmen. Derfor vil Høyre bygge mer fornybar energi, og hjelpe dem som trenger det med målrettede ordninger, slik at hjelpen faktisk monner når strømregningen kommer.  

Hva vil Høyre gjøre for å hjelpe dem som sliter? 

Hvis de høye strømprisene forbli høye gjennom hele vinteren, blir det vanskelig for mange. Situasjonen har ført til at helt vanlige norske familier føler på en økonomisk uro de aldri har følt på tidligere. Samtidig er kraftselskapene som sender regningene til folk, i hovedsak eid av staten og kommunene. Høyre mener at det offentliges ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode. 

Regjeringen var bakpå gjennom høsten og prioriterte ikke tiltak for å hjelpe vanlige folk med strømregningen verken i tilleggsproposisjonen eller i budsjettforliket med SV.  

Høyre støtter at strømstøtten er forlenget til mars 2023, og at nivået er økt til 90 prosent kompensasjon når strømprisene overskrider 70 øre/kwh i høst og vinter.

Høyre synes imidlertid regjeringens ordning kunne vært mer målrettet og hatt en tydeligere sosial profil.  

Vi ville også gitt studenter som ikke bor hjemme 1000 kroner ekstra i stipend, og 1000 kroner ekstra til alle arbeidsledige, permitterte og AAP-mottakere, men det ble stemt ned av regjeringspartiene.  

Høyre er skuffet over at regjeringen ikke har kommet med en egen ordning for små bedrifter. Vi foreslo en kommunal kompensasjonsordning med et tak på 2 mrd. kroner tidlig i januar, men nok en gang er regjeringen bakpå med strømstøtte til de som trenger det.

Hvorfor vil ikke Høyre kutte mer i elavgiften?

Regjeringen har foreslått et kutt i elavgiften som smøres tynt utover hele Norges befolkning, og koster 2,9 milliarder kroner.  

Høyre mener dette er lite målrettet mot de med lave inntekter og de som har behov for økonomisk hjelp, og gir mest hjelp til de med størst boliger. Derfor foreslo vi å bruke disse midlene til støtten til personer med lave eller middels inntekter. 

Hvordan kan vi unngå at dette skjer igjen?

Skal vi sikre lavere strømpris over tid, må det bygges ut mer fornybar energi. Høyre mener vi må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene. Samtidig som vi også prioriterer tiltak for energieffektivisering og smartere energibruk.  

Høyre har laget vår helt egen plan for hvordan vi kan produsere mer fornybar kraft og samtidig skape nye, grønne jobber. Du kan lese mer om denne planen her.

Er det kablene til utlandet sin feil av vi nå har så høye strømpriser? 

Norge eksporterte ikke mer kraft til utlandet i 2021 enn normalt. Snarere tvert imot, så har strømeksporten til Norge ligget rundt midt på treet, hvis vi sammenligner med perioden 2010-2021. Og hvis vi ser nærmere på året 2014, som var toppåret for eksport, så lå strømprisene jevnt og stabilt på rundt 30 øre/kWh.

Når det er sagt, så fører utenlandskablene til noe prissmitte. Ifølge Statnett, står de to nye kablene for rundt 10 prosent av de svært høye prisene i Norge, mens økningen i gassprisen trekkes frem som den aller største faktoren bak de økte strømprisene.

Uten kraftforbindelser til utlandet kunne vi nå stått i en situasjon der vi enkelte steder i landet hadde måtte rasjonere strøm i industrien slik at vi skulle ha nok vann i magasinene til å komme oss gjennom vinteren. Men takket være kablene til utlandet vet vi at vi har forsyningssikkerheten som vi trenger.