Strømprisene i Norge

Det er viktig for Høyre at Norge fortsetter sin tradisjon med lave strømutgifter, både for folk og industrien. Da må vi bygge ut mer fornybar energi på lang sikt, og komme med målrettede støtteordninger på kort sikt, slik at de som har det vanskelig får den hjelpen de trenger.

Høyre vil

Kraftselskapenes ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode

Dette vil vi gjøre

Ekstremt høye strømpriser har ført til at mange sliter med økonomien, men også at ekstraordinært store overskudd går tilbake til staten og kommuner. Høyre mener dette bør komme strømkundene til gode.

Gi en ekstra tusenlapp til arbeidsledige, permitterte og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Dette vil vi gjøre

Regjeringens tiltak gir mest støtte til dem som bruker mest strøm. Høyre har foreslått å målrette mer av støtten til dem som har størst behov. Vi har derfor foreslått en ekstra tusenlapp i støtte til arbeidsledige, permitterte og mottakere av arbeidsavklaringspenger i områder med høy strømpris.

Sikre dem som har minst

Dette vil vi gjøre

Høyre fikk gjennomslag for økt bostøtte og sosialhjelp for de mest sårbare blant oss i høsten 2021.

For Høyre har det hele tiden vært viktig å hjelpe dem som trenger det mest, slik at hjelpen faktisk monner når strømregningen kommer. 

Høsten 2021 og vinteren 2022 har vært en periode med rekordhøye strømpriser. Det er flere grunner til at prisene har vært såpass høye.  

I 2021 har det vært lite vind og nedbør, som har gitt mindre “drivstoff” til kraftproduksjon. Dermed øker strømprisen. Samtidig har det oppstått gassmangel i Europa, med høye priser på kull og gass. Dette er med på å øke etterspørselen etter strøm i Europa, som igjen presser prisene opp over hele kontinentet.  

De høye strømregningene er svært vanskelig for mange familier. Det skal ikke være slik at de med aller minst må skru av varmen. Derfor vil Høyre bygge mer fornybar energi, og hjelpe dem som trenger det med målrettede ordninger, slik at hjelpen faktisk monner når strømregningen kommer.  

Hva vil Høyre gjøre for å hjelpe dem som sliter? 

Hvis de høye strømprisene forbli høye gjennom hele vinteren, blir det vanskelig for mange. Situasjonen har ført til at helt vanlige norske familier føler på en økonomisk uro de aldri har følt på tidligere. Samtidig er kraftselskapene som sender regningene til folk, i hovedsak eid av staten og kommunene. Høyre mener at det offentliges ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode. 

Regjeringen var bakpå gjennom høsten og prioriterte ikke tiltak for å hjelpe vanlige folk med strømregningen verken i tilleggsproposisjonen eller i budsjettforliket med SV.  

Derfor foreslo Høyre, Venstre og KrF å bruke det ekstraordinære utbyttet fra Statkraft til en strømpakke som er målrettet mot de som rammes hardest av økte strømpriser, i tillegg til studenter som ikke bor hjemme.  

Forslaget ville gitt husholdninger som har en samlet inntekt under 1,2 millioner kroner en utbetaling på rundt 750 kroner per person. En familie med to voksne og to barn ville fått rundt 3000 kroner lavere strømregning i vinter.  

Vi vil også gitt studenter som ikke bor hjemme 1000 kroner ekstra i stipend, og 1000 kroner ekstra til alle arbeidsledige, permitterte og AAP-mottakere.  

Tidligere på høsten gikk Høyre sammen med SV og fikk gjennomslag for en midlertidig økning av bostøtte og sosialhjelp.  

Etter hvert kom regjeringen med et forslag hvor staten dekket 50 prosent av strømprisen når den er over 70 øre/kWh. Støtten ble senere oppjustert til 55 prosent og er nå varslet oppjustert til 80 pst. fra januar til mars 2022. Høyre vil støtte regjeringens forslag, fordi det er viktig å få hjelpen ut raskt.  

Høyre synes imidlertid regjeringens ordning kunne vært mer målrettet og hatt en tydeligere sosial profil.  

Hvorfor vil ikke Høyre kutte mer i elavgiften?

Regjeringen har foreslått et kutt i elavgiften som smøres tynt utover hele Norges befolkning, og koster 2,9 milliarder kroner.  

Høyre mener dette er lite målrettet mot de med lave inntekter og de som har behov for økonomisk hjelp, og gir mest hjelp til de med størst boliger. Derfor foreslo vi å bruke disse midlene til støtten til personer med lave eller middels inntekter. 

Hvordan kan vi unngå at dette skjer igjen?

Skal vi sikre lavere strømpris over tid, må det bygges ut mer fornybar energi. Høyre mener vi må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene. Samtidig som vi også prioriterer tiltak for energieffektivisering og smartere energibruk. Les mer om hva Høyre mener om fornybar energi her

Er det kablene til utlandet sin feil av vi nå har så høye strømpriser? 

Norge eksporterte ikke mer kraft til utlandet i 2021 enn normalt. Snarere tvert imot, så har strømeksporten til Norge ligget rundt midt på treet, hvis vi sammenligner med perioden 2010-2021. Og hvis vi ser nærmere på året 2014, som var toppåret for eksport, så lå strømprisene jevnt og stabilt på rundt 30 øre/kWh. Det er med andre ord liten sammenheng mellom eksport og strømpriser i Norge. 

Etter at strømprisen lå på et historisk lavt nivå i fjor, er den nå historisk høy. Det skyldes hovedsakelig at fyllingsgraden i vannmagasinene er lave på grunn av mangel på nedbør, og en tørr sommer. Men knapphet på gass i Vest-Europa, og lange perioder uten vind til å drive vindkraftanlegg rundt om i Europa og økte CO2-priser, drar også opp prisen.  

Uten kraftforbindelser til utlandet kunne vi nå stått i en situasjon der vi enkelte steder i landet hadde måtte rasjonere strøm i industrien slik at vi skulle ha nok vann i magasinene til å komme oss gjennom vinteren. Men takket være kablene til utlandet vet vi at vi har forsyningssikkerheten som vi trenger.   

Norge er tilknyttet det europeiske strømmarkedet gjennom flere kabler til utlandet. Tilknytningen sørger for at vi alltid har nok strøm i Norge. NVE har tidligere regnet ut at strømprisen kunne vært opptil 2–3 ganger høyere om vinteren og variert mye mer om vi ikke hadde hatt disse kablene til utlandet.