Strømprisene i Norge

Det er viktig for Høyre at Norge fortsetter sin tradisjon med lave strømutgifter, både for folk og industrien. Da må vi bygge ut mer fornybar energi på lang sikt, og komme med målrettede støtteordninger på kort sikt, slik at de som har det vanskelig får den hjelpen de trenger.

Høyre vil

Hjelpe dem som har minst

Dette vil vi gjøre

Høyre fikk gjennomslag for økt bostøtte og sosialhjelp for de mest sårbare blant oss i høsten 2021.

Regjeringens tiltak gir mest støtte til dem som bruker mest strøm. Høyre har foreslått å målrette mer av støtten til dem som har størst behov. Vi har derfor foreslått en ekstra tusenlapp i støtte til arbeidsledige, permitterte og mottakere av arbeidsavklaringspenger i områder med høy strømpris.

Tilskuddsordning til bedrifter

Dette vil vi gjøre

Regjeringens kraftsystem treffer ikke bedriftene godt nok. Derfor foreslår Høyre å sette av 2 mrd. kr til en strømstøtteordning til bedriftene i 1. kvartal av 2023

Kraftselskapenes ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode

Dette vil vi gjøre

Ekstremt høye strømpriser har ført til at mange sliter med økonomien, men også at ekstraordinært store overskudd går tilbake til staten og kommuner. Høyre mener dette bør komme strømkundene til gode.

Vi trenger mer fornybar kraft

Dette vil vi gjøre

Høyre har fremmet mange forslag om raskere utbygging av fornybar kraft og energieffektivisering gjennom det siste året. Høyre er tydelige på at det haster å få opp farten for å produsere mer fornybar energi. Vi håper regjeringen tar nødvendige grep for å sikre mer fornybar energi, slik at vi sammen kan sørge for mer kraft.

Norge har siden høsten 2021 opplevd svært høye strømpriser. For Høyre har det hele tiden vært viktig å hjelpe dem som trenger det mest, slik at man ikke står alene med strømregningen.  

Årsaken til de høye strømprisene er først og fremst en eksplosiv økning i gassprisene, som i 2021 var ni ganger høyere enn normalprisene. Hovedårsaken til de høye gassprisene, er Russlands krigføring mot Ukraina og at Russland selger betydelig mindre gass til Europa enn de pleier. Dette er med på å øke etterspørselen etter strøm i Europa, som igjen presser prisene opp over hele kontinentet.  

I tillegg har vi opplevd sesonger med rekordlite vind og nedbør i Sør-Norge, som har gitt mindre “drivstoff” til kraftproduksjonen.

De høye strømregningene er svært vanskelig for mange familier. Det skal ikke være slik at befolkningen må skru av varmen. Derfor vil Høyre bygge mer fornybar energi, og hjelpe dem som trenger det med målrettede ordninger, slik at hjelpen faktisk monner når strømregningen kommer.  

Vi må unngå en situasjon hvor vi må rasjonere strøm eller skru av bryteren hos kraftkrevende industri. Det ansvaret hviler hos regjeringen. Vi er nødt til å vite hvilke verktøy vi har i verktøykassen, enten det gjelder handlingsrom i internasjonale avtaler, eksportbegrensninger i visse perioder eller minstekrav til vann i magasinene eller andre tiltak. Vi må også vite hva konsekvensene av disse tiltakene vil bli, både på kort og lang sikt.    

Vær og nedbørsmengde utover høsten og vinteren vil være avgjørende. Det er ikke bare gassprisene i Europa som gjør situasjonen så dramatisk, Sør-Norge har også hatt den tørreste våren på mange tiår.  

Det finnes dessverre ingen enkle løsninger, og det er viktig at vi holder hjertet varmt og hodet kaldt i tiden som kommer. Det er viktig for Høyre at vi tar gode beslutninger som er basert på faglige vurderinger som kan stå seg over tid.

Hva vil Høyre gjøre for å løse strømkrisen? 

Høyre er tydelige på at det haster å få opp farten for å produsere mer fornybar energi. Vi håper regjeringen tar nødvendige grep for å sikre mer fornybar energi, slik at vi sammen kan sørge for mer kraft.

De høye strømprisene har holdt seg stabilt og har ført til krevende tider for mange. Situasjonen har ført til at helt vanlige norske familier føler på en økonomisk uro de aldri har følt på tidligere. Samtidig er kraftselskapene som sender regningene til folk, i hovedsak eid av staten og kommunene. Høyre mener at det offentliges ekstraordinære overskudd må komme strømkundene til gode. 

Regjeringen var bakpå og prioriterte ikke tiltak for å hjelpe vanlige folk med strømregningen verken i tilleggsproposisjonen eller i budsjettforliket med SV.  

Høyre synes regjeringens ordning for strømstøtte kunne vært mer målrettet og hatt en tydeligere sosial profil. Vi mener det er på tide å tenke nytt, og vil komme med forslag som treffer der skoen trykker mest.

Høyre mener at Regjeringen burde startet tidligere med å kompensere mer enn det de la opp til. Strømstøtten til husholdningene bør økes til å dekke 90 prosent av alt som overstiger 70 øre.

Høyre er skuffet over at regjeringen ikke har kommet med en egen ordning for små bedrifter. Vi foreslo en kommunal kompensasjonsordning med et tak på 2 mrd. kroner tidlig i 2022, men nok en gang er regjeringen bakpå med strømstøtte til de som trenger det mest.

Høyre vil:

  • Sette av 2 mrd. kr til en strømstøtteordning til bedriftene i 1. kvartal av 2023
  • Sikre at kraftselskapenes ekstraordinære overskudd kommer strømkundene til gode  
  • Vurdere alle tiltak for å unngå rasjonering  
  • Jobbe for at gasskraftanlegget på Mongstad er i beredskap inntil det er en bedre balanse i kraftmarkedet

Hvordan kan vi unngå at dette skjer igjen?

Skal vi sikre lavere strømpris over tid, må det bygges ut mer fornybar energi. Høyre mener vi må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene. Samtidig som vi også prioriterer tiltak for energieffektivisering og smartere energibruk.  

Høyre har laget vår helt egen plan for hvordan vi kan produsere mer fornybar kraft og samtidig skape nye, grønne jobber. Du kan lese mer om denne planen her.

Høyres mål på lang sikt:

  • Bygge ut mer kraftnett raskere 
  • Bygge ut mer fornybar energi  
  • Satse mer på energieffektivisering  
  • Digitalisere strømnettet 
  • Effektivisere konsesjonsprosessene til Statnett og NVE 

Er det kablene til utlandet sin feil av vi nå har så høye strømpriser? 

Utenlandskablene fører til noe prissmitte. Ifølge Statnett, står de to nye kablene for rundt 10 prosent av de svært høye prisene i Norge, mens økningen i gassprisen trekkes frem som den aller største faktoren bak de økte strømprisene.

Uten kraftforbindelser til utlandet kunne vi nå stått i en situasjon der vi enkelte steder i landet hadde måtte rasjonere strøm i industrien slik at vi skulle ha nok vann i magasinene til å komme oss gjennom vinteren. Men takket være kablene til utlandet vet vi at vi har forsyningssikkerheten som vi trenger.