Kommunereform

Høyre vil sørge for sterke kommuner med god økonomi som tilbyr gode tjenester til innbyggerne sine.

fedje sett fra sjøen

Høyre vil

Fortsette kommunereformen for å gi folk bedre tjenester

Kommunereformen styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og sørger for at flest mulig oppgaver løses nær innbyggerne, tilpasset deres behov. Reformen er ikke omstridt. Et bredt flertall i Stortinget sa ja til reformen, og selv Senterpartiet stemte for to av tre sammenslåinger.

Alternativet til kommunereform er å akseptere at bostedsadressen din skal ha noe å si for kvaliteten på tjenestene du får fra din kommune

Bruke mer penger på lærere og sykepleiere, og mindre på kommunepolitikere

Kommunereformen bidrar til at kommunene trenger færre mennesker til å administrere oppgavene. Da kan flere mennesker i stedet jobbe som lærere, sykepleiere eller andre omsorgsyrker.

Unngå at hvor folk bor avgjør kvaliteten på tjenestene de får

Alternativet til kommunereform er å akseptere at bostedsadressen din skal ha noe å si for kvaliteten på tjenestene du får fra kommunen din. Da vil ulikheten mellom kommunene øke, og kommunen du bor i blir avgjørende for kvaliteten på tjenestene du får. Det er en utvikling Høyre vil kjempe imot. 

Avvikle fylkeskommunen

Høyre mener Norge er best tjent med å ha kun to forvaltningsnivåer i Norge, og vil derfor avvikle fylkeskommunen.

Dette er problemet

Kommunereformen har foreløpig ført til 72 færre kommuner siden 2014. Flere av de minste og mest sårbare kommunene har ikke slått seg sammen. Det er fortsatt 356 kommuner i Norge, hvorav halvparten er under 5000 innbyggere, og en tredjedel under 3000.

Vi forventer nå langt mer av kommunen vår enn da det forrige kommunekartet ble tegnet for over 50 år siden. Kommunene har langt større ansvar, og det er bra. Men det betyr også at ikke alle kommuner kan tilby like gode tjenester.   

De små kommunene blir stadig mindre og de store større. De siste 40 årene har det i gjennomsnitt vært befolkningsnedgang i kommunene under 5000 innbyggere, mens folketallet totalt sett har økt med over 25 %. Det er grunn til å være bekymret for økende forskjeller mellom små og store kommuner.   

De minste kommunene er i dag i stor grad avhengig av samarbeid med andre kommuner for å løse oppgaver for eksempel innen barnevern. Flere har utfordringer med å skaffe nødvendige psykologer, jurister og samfunnsplanleggere. Disse utfordringene vil bli stadig større fremover.   

Dette er Høyres løsning

Mange kommuner samarbeider i dag allerede innen skoler, sykehjem og barnevern. Høyre mener de burde gjøre det samme når det kommer til den politiske styringen av kommunen. Vi vil derfor bruke mer penger på lærere og sykepleiere, og mindre på kommunepolitikere. Kommunereformen bidrar til at kommunene trenger færre mennesker til å administrere oppgavene. Da kan flere mennesker i stedet jobbe som lærere, sykepleiere eller andre omsorgsyrker. Reformen er ikke omstridt.

Kommunereformen fører til bedre tjenester. Høyre mener vi heller bør se på hvilket tilbud sårbare barn, lærevillige elever og pleietrengende eldre får, framfor å telle antall rådhus vi har i Norge. Barn i kommuner med kun én ansatt i barnevernet er spesielt utsatt ved ferieavvikling eller andre typer fravær. Når fagmiljøene samles, får også kommunene mulighet til å utvikle et mer helhetlig tilbud med større kompetanse og erfaring.

Høyre vil at du skal ha like gode tjenester uavhengig av hvor i landet du bor. Derfor har vi satt i gang en kommunereform, startet et kompetanseløft for ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg, og digitalisert en rekke kommunale tjenester.

Alternativet til kommunereform er å akseptere at bostedsadressen din skal ha noe å si for kvaliteten på tjenestene du får fra kommunen din. Da vil ulikheten mellom kommunene øke, og kommunen du bor i blir avgjørende for kvaliteten på tjenestene du får. Det er en utvikling Høyre vil kjempe imot.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre mener at det viktigste for mennesker er at kommunene de bor i gir de gode tjenester og at kommunen kan dekke behovene til sine innbyggere.

For å få til dette mener vi at vi trenger færre kommuner som er større, og som har flere oppgaver og bedre økonomi.

Regjeringen

Venstresiden mener at antall rådhus er det viktigste. De ønsker flere kommuner med færre innbyggere.

Det er ikke bra for innbyggerne, økonomien, eller de sårbare menneskene som trenger hjelp fra sterke fagmiljøer.

Dette har vi gjort

Gjennomført en helt nødvendig reform

Høyre i regjering har gjennomført en reform som styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og sørger for at flest mulig oppgaver løses nær innbyggerne, tilpasset deres behov. Fra 2020 bor 1,7 millioner nordmenn i en ny kommune når 119 kommuner ble til 47, og 19 fylker blir til elleve. Endringen i kommunekartet er den største på 50 år.