Storbypolitikk

Høyre vil arbeide for levende byer som bidrar til å skape muligheter for sine innbyggere

Høyre vil

Ta større hensyn til naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner

Vi vil sørge for arealplanlegging, infrastruktur og kollektivbygging ut fra naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, for å samordne areal- og planpolitikken bedre enn dagens kommune- og fylkesgrenser tillater det. 

Høyres mål er å knytte bo- og arbeidsområder tettere sammen gjennom rask utbygging av togtilbudet i storbyområder. Mer gods skal gå på skinner.

Videreutvikle byområder

Høyre vil videreutvikle byområder ved å styrke bysentrene slik at vi får mer gateliv, kultur og flere arbeidsplasser i kjernen av byene, som vil redusere transportbehov og klimagassutslipp. 

Ha raskere saksbehandling

Høyre ønsker en politikk som gjør det enkelt å etablere bedrifter og boliger i byene, ved rask saksbehandling og færre innsigelsesmuligheter. 

Dette er problemet

Storbyene har spesielle utfordringer knyttet til befolkningsvekst, sosiale forskjeller og integrering. Høyre vil føre en offensiv storbypolitikk for å sette byene i stand til å møte disse utfordringene. Flere arbeidsplasser og gode kollektivtilbud, gode skoler, boliger og barnehager i byene gir grunnlag for vekst i nabodistriktene. 

Dette er Høyres løsning

Høyre vil føre en politikk som gjør det enkelt å etablere bedrifter og boliger i byene, ved rask saksbehandling og færre innsigelsesmuligheter. Vi vil også la de største kommunene kunne få ansvar for fylkeskommunale oppgaver som veier, kollektivtransport og videregående skole. 

Vi arbeider for å videreutvikle byområder ved å styrke bysentrene slik at vi får mer gateliv, kultur og flere arbeidsplasser i kjernen av byene, som vil redusere transportbehov og klimagassutslipp. 

Bekjempe kriminalitet 
Høyres mål er å sikre politiet nødvendig kapasitet til å møte trusselsituasjonen og særskilte kriminalitetsutfordringer i storbyene. 

Raskt frem  
Storbyene trenger et fleksibelt, klimavennlig kollektivtilbud, kombinert med gode gang- og sykkelveier, nødvendig for å håndtere en fremtidig befolkningsvekst og for at Norge skal nå sine klimamål. Det krever store statlige investeringer. Høyre mener at bruk av statlige midler må følges av krav om å legge til rette for boliger, næring og velferdstilbud i nærheten av kollektivknutepunktene. Byvekstavtaler er et strategisk verktøy for å stimulere til bruk av kollektive løsninger og til sykling og gange gjennom en mer miljøvennlig planpolitikk. 

Høyres mål er å knytte bo- og arbeidsområder tettere sammen gjennom rask utbygging av togtilbudet i storbyområder.