Private i velferden

Høyre vil skape pasientens helsetjeneste. De som bruker tjenestene skal ha mulighet til å velge, og å velge bort.

Høyre vil

Bruke ledig privat kapasitet for å få ned behandlingskøene

Dette vil vi gjøre

Når vi samarbeider med private om å ta unna helsekøene, reduserer vi ventetidene. Fordi de private aktørene også ofte kan gjennomføre behandlingene til en lavere kostnad enn det offentlige har vi kunnet behandle flere innenfor dagens rammer.

Gjennom fritt behandlingsvalg kan du som pasient velge å behandles hos en av flere godkjente private aktører. Ofte er ventetidene kortere, og du betaler samme egenandel som du ville betalt om du hadde valgt det offentlige tilbudet. Høyre ønsker å gjøre ordningen, som ble innført for fem år siden bedre kjent – og å utvide den slik at enda flere pasienter kan ta den i bruk.

At noen pasienter velger å la seg behandle privat gjør køene kortere også for de som velger å stå i kø for det offentlige tilbudet.

At du skal kunne velge tilbudet som er best for deg, uavhengig av størrelsen på lommeboken

Dette vil vi gjøre

Enten det gjelder valg av hjemmehjelp til praktisk bistand i hjemmet, sykehjem eller behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten ønsker Høyre at du skal få velge det tilbudet du synes passer best for deg.

Vi ønsker å styrke fritt brukervalg i kommunene og fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten skal koste det samme om du velger offentlig eller privat.

Avvikler Venstresiden valgfriheten er det kun de med tykk lommebok som kan velge noe annet enn det kommunale alternativet. Det synes vi er urettferdig. Derfor ønsker vi at private aktører som leverer gode tjenester og behandlinger skal inngå som en del av tjenestetilbudet som er tilgjengelig for alle.

Styrke rettighetene til eldre og pårørende

Dette vil vi gjøre

Høyre vil gi flere av landets eldre og deres pårørende frihet til selv å velge hvilket behandlings- eller omsorgstilbud som best møter deres behov. Det skal vi gjøre gjennom å innføre et regelverk som kommunene kan bruke for å åpne for valgfrihet i eldreomsorgen, og gjennom å innføre bytterett for de som er misfornøyd med tjenesten de får i dag.

Det å ha mulighet til å bytte, ikke bare klage, gir en dør ut av situasjoner som kan ha blitt fastlåste eller der misnøyen har vært langvarig uten å ha blitt tatt tak i av det offentlige tilbudet.

Øke bruken av private avtalespesialister

Dette vil vi gjøre

Avtalespesialister altså privatpraktiserende spesialister med avtale med det offentlige, har lenge vært et viktig element i spesialisthelsetjenesten. De er organisert utenfor de offentlige sykehusene, men har avtaler om refusjon med det offentlige, og drives i mindre og uavhengige praksiser. Avtalespesialister kan spiller en viktig rolle i å raskt behandle sykehuspasienter, som kan få ned helsekøene. Derfor ønsker Høyre å øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister.

Dette er problemet

Da vi tok over etter åtte rødgrønne år var helsekøene for lange. En av årsakene til det var motviljen mot å samarbeide med private aktører og utnytte deres kompetanse og ledige kapasitet. Dette bidro til en todeling av helsetjenesten, der den ledige private kapasiteten kun var tilgjengelig for dem med best råd eller privat helseforsikring. 

Å ikke samarbeide med private er å gjøre en stor utfordring større. Det er for store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene og omsorgstilbudene i kommunene. At flere aktører driver tjenester i samme kommune, gir grunnlag for læring og kvalitetsutvikling.

Ventetidene i helsetjenesten øker og stadig flere opplever fristbrudd, samtidig skal regjeringen redusere den innsatsstyrte finansieringen i sykehusene, avvikle fritt behandlingsvalg og fase ut private aktører i velferden. Det er feil medisin til feil tid. 

Dette er Høyres løsning

  • Vi skal samarbeide med private og ideelle for å utvikle gode og mangfoldige tjenester.
  • Vi skal bygge pasientens helsetjeneste. I pasientens helsetjeneste er pasienten viktigst, ikke systemet. Organiseringen av helsetjenestene skal hele tiden bygge opp rundt hva som er best for pasienten. ”Ingen beslutninger om meg, uten meg.”  For å sikre valgfrihet, kvalitet og økt kapasitet vil vi samarbeide mer med private og ideelle aktører i velferden.
  • Høyre vil ta privat kapasitet i bruk for å få ned køene. Fritt behandlingsvalg har reddet liv, redusert ventetidene og gjort at vi har kunnet behandle flere innenfor dagens rammer. Det er fem år siden regjeringen innførte fritt behandlingsvalg. Høyre frykter en todeling av helsetjenesten når regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg i 2023. Høyres forslag om kjøp av ledig kapasitet vil legge til rette for at flere, uavhengig av lommeboken, får tilgang til raskere helsehjelp. 
  • Høyre vil beholde andelen innsatsstyrt finansiering på 50 prosent og vi reduserer arbeidsgiveravgiften for private og ideelle som leverer helsetjenester. Når det offentlige og private samarbeider godt, sikrer vi fleksibilitet og mangfold. Vi må heie frem det mangfoldet som sikrer best mulig helsetjenester for pasientene, ikke kvele det. 
  • Eldre skal være sjef i eget liv. Høyre vil også gi eldre og deres pårørende friheten til selv å velge hvilket behandlings- eller omsorgstilbud som best møter deres behov. Det skal vi gjøre gjennom å innføre et regelverk som kommunene kan bruke for å åpne for valgfrihet eldreomsorgen, og gjennom å innføre bytterett for de som er misfornøyd med tjenesten de får i dag.
  • Vi kan og bør stille krav til dem vi samarbeider med om åpenhet om økonomi, kvalitet og arbeidsvilkår. Regjeringen har oppnevnt Pengestrømutvalget. Det skal kartlegge og analysere hvordan offentlige velferdskroner brukes i privat sektor. Utvalget skal levere flere rapporter og gi et faglig grunnlag for å utvikle gode konkurranseregler. 

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Fokuset i debatten

Høyre

Vi snakker om menneskene tjenestene er til for, kompetanse og kvalitetsutvikling. Nær halvparten av befolkningen tviler på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører.

Derfor vil Høyre diskutere hvilke vilkår som bør være på plass for at de private skal kunne inngå i velferdsmiksen sammen med kommunale og ideelle aktører, og hvordan kommunene kan bli gode innkjøpere.

venstresiden

Venstresiden snakker om systemet, de som leverer tjenestene og deres vilkår. Arbeiderpartiet har varslet oppgjør med det de kaller markedsmekanismene i velferden, og har gjort det klart at de ikke vil ha private som en del av offentlige velferdsoppgaver.

Velferdsmiks

Høyre

Vi er mest opptatt av at tilbudet det offentlige tilbyr skal være best mulig. Vi vil ha en blanding av offentlige, private og ideelle aktører som gir større rom for læring, kvalitets utvikling og innovasjon. 

Vi aksepterer at private kan tjene penger på velferd og at lønnsomhet er nødvendig for solide samarbeidspartnere som kan levere forutsigbare tjenester.

venstresiden

Venstresiden rekommunaliserer sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, Bergen, Tromsø og Moss selv om brukerne ofte er mer fornøyde med det private enn det offentlige tilbudet.

I Tromsø avsluttet kommunen fritt brukervalg innen hjemmebasert omsorg, selv om det kostet mer for kommunen å levere tjenesten selv.

Fritt behandlingsvalg

Høyre

Vi vil ha fritt behandlingsvalg og vil at flere skal kunne benytte ordningen. Pasienten skal kunne velge hvor de skal behandles i spesialisthelsetjenesten.

Det offentlige skal betale uansett om man velger privat eller offentlig behandlingstilbud.   

venstresiden

Arbeiderpartiet ønsker å avvikle fritt behandlingsvalg. Det vil gjøre at kun de som har råd kan velge behandling utenfor det offentlige tilbudet.

I tillegg kan det gjøre at behandlingskøene øker, når kun det offentlige skal ta alle pasientene.    

Barnehager

Høyre

Høyre mener de private barnehagene er viktige for å skape et godt og variert barnehagetilbud.  

Vi mener det gir liten mening å avslutte samarbeidet med de som har hjulpet oss å oppnå full barnehagedekning, og som foreldrene år etter år oppgir å være mest fornøyd med.

venstresiden

Venstresiden er mer opptatt av hvem som eier barnehagen, enn av kvaliteten og tilbudet. Det gjør at vi får eksempler på nybyggede barnehager som ikke får åpne som planlagt, til frustrasjon for familiene som har etablert seg i området.

I Oslo har kommunen brukt 220 millioner kroner, et beløp tilsvarende 40 prosent av eiendomsskatten på å ta over private barnehager. Dette til tross for at foreldre med barn i private barnehager i snitt er litt mer fornøyd enn de med barn i kommunale barnehager.

Dette har vi gjort

Utvidet «fritt sykehusvalg-ordningen» til å omfatte Fritt behandlingsvalg for pasienter i spesialisthelsetjenesten 

Gjennom fritt behandlingsvalg har vi gitt pasientene rett til å velge behandlingen som er best for seg, eller har kortest ventetid. Regningen tas av det offentlig. Helseregionene øker sine kjøp fra private gjennom anbud, på denne måten utnytter vi mer av kapasiteten som finnes og stimulerer effektiviteten i offentlige sykehus. Regjeringen utvidet i januar 2020 ordningen til å gjelde flere pasientgrupper.

Tilrettelagt for økt bruk av ideell virksomhet innen helse- og omsorgssektoren på flere måter

Regjeringen har bedt helseforetakene å doble innkjøpene fra ideelle aktører fra 5 til 10 prosent. Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse og sosialtjenester for ideelle aktører. Videre har vi forpliktet oss til å konkretisere Stortingets vedtak om 40 % ideell andel i institusjonsbarnevernet innen 2025. I dag er andelen ideelle institusjonsplasser 23 % og andelen andre private plasser 48 %.