Ulikhet og sosial mobilitet

Høyre vil ha et land med små forskjeller og høy tillit mellom folk. En god skole og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet.

Høyre vil

Hjelpe flere ut av utenforskap og inn i arbeid

Dette vil vi gjøre

Høyre mener løsningen ligger i et systematisk arbeid for å gjøre noe med årsakene til at folk ikke kommer i jobb. Vi trenger tidlig innsats i skolen, kompetansepolitikk, bedre integrering og et helsesystem som setter pasienten før systemet.

Prioritere tidlig innsats i skolen

Dette vil vi gjøre

Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at små problemer ikke vokser seg store. Vi må derfor kartlegge barns utfordringer og behov allerede i barnehagen. På den måten sikrer vi i større grad at ingen faller fra, og legger til rette for at alle barn opplever mestring.

Bryte den onde sirkelen hvor fattigdom går i arv fra generasjon til generasjon

Dette vil vi gjøre

Barn som vokser opp i hjem hvor foreldrene har jobb og utdanning, har større sannsynlighet for å lykkes senere i livet, enn barn som ikke har den samme oppveksten.

Derfor satser Høyre på en god skole som utjevner sosiale forskjeller og god integrering.

Dette er problemet

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk. I flere tiår, under vekslende regjeringer, har ulikhetene økt noe, men fortsatt er forskjellene små. Derfor er vår største bekymring at stadig flere faller utenfor arbeidslivet, ikke at folk flest har fått det bedre, eller at noen i enkelte år kan ha fått det enda litt bedre enn folk flest. Vi ønsker alle et samfunn med små forskjeller.

Selv om forskjellene fortsatt er små, ser vi en økning av barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. For veldig mange barn i Norge handler ikke fattigdom om tak over hodet eller mat på bordet. Det handler om ikke å få være med i idrettslaget, fordi utstyret er for dyrt. Eller ikke å ha en ferie å fortelle om ved skolestart. Det er vondt å være fattig i verdens rikeste land.

Dette er Høyres løsning

Vi må begrense konsekvensene av fattigdom på kort sikt, og hjelpe flere inn i arbeid på lang sikt. Høyre har konkrete tiltak for å redusere effekten av ulikhet på kort sikt; vi styrket barnetrygden og innførte fritidskort for barn mellom seks og atten år. Vi har også gjort barnehagen og SFO/AKS gratis og billigere for familier med lav inntekt og støttet prosjekter med kulturtilbud og sommerferie for barn fra familier med lav inntekt.

Samtidig har vi startet en omfattende inkluderingsdugnad i arbeidslivet og tidlig innsats i skolen. Det er arbeid, ikke trygd, som minsker ulikhet. Den største forskjellen i samfunnet vårt er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Derfor er hovedprioriteten å hjelpe flere mennesker inn i jobb, kvalifisering og utdanning.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Vi vil ha flere og bedre lærere.

venstresiden

Arbeiderpartiet vil prioritere milliarder til skolemat over gode lærere i skolen. Slik det er i dag vil det bety at læreren må smøre matpakke til elevene i skoletiden.

Høyre

Vi vil bekjempe utenforskap gjennom en bedre skole, bedre integrering, kortere helsekøer og inkluderingsdugnaden i arbeidslivet.

venstresiden

Arbeiderpartiet vil øke skattene på arbeidsplassene våre, reversere flere viktige reformer og fjerne private aktører fra velferden.

Dette har vi gjort

Økt barnetrygd og høyere engangsstønad gir færre fattige barnefamilier

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, vil vi øke barnetrygden med 3600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Det utgjør 300 kroner i måneden og økningen gjelder fra 1. september 2020. Dette innebærer at barnetrygden på to år vil ha økt med 8200 kroner i året for denne aldersgruppen.

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon er økt fra 35 263 kroner i 2013 til 90 300 kroner i 2021. Dette er et viktig tiltak som treffer dem som ikke har rett på foreldrepenger, og betyr aller mest for dem som har aller minst. 

Flere fullfører videregående skole

Da vi tok over var fullføringsprosenten på rundt 70 prosent, mens nå fullfører nesten 80 prosent. Det er like vel ikke godt nok, og Høyre jobber for å gjøre skolen bedre for alle.   

Strengere krav får flere unge ut av Nav

Aktivitetsplikten for sosialhjelp under 30 år, funker. Høyre satt også i gang en ungdomsinnsats, og sørget for at unge på arbeidsavklaringspenger får bedre og tettere oppfølging av Nav.   

Billigere SFO og barnehage til dem som trenger det mest

Det er viktig at flere barn får mulighet til å gå i barnehage, fordi det legger et godt grunnlag for utvikling, inkludering, læring og språk. Høyre i regjering innførte redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid til de som tjener under 548 500 kroner, og en maksgrense slik at ingen betaler mer enn seks prosent av samlet inntekt for barnehage eller SFO.

Flere barn kan delta på fritidsaktiviteter

Barn som vokser opp i familier med en trang økonomi skal også bli inkludert. Derfor har vi en nasjonal tilskuddsordning, som hjelper disse familiene ved å tilby ulike aktiviteter som blant annet sommerferier og utlån av sportsutstyr. Høyre tredoblet pengene til denne ordningen, fra 100 millioner i 2014 til 360 millioner i 2021. Vi skal også utvide prøveprosjektet om et fritidskort for alle barn mellom seks og 18 år. Målet er å enten motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom.

Tidlig innsats er nøkkelen for å hindre at fattigdom går i arv

Alle barn fortjener en god start, og tidlig innsats allerede fra barnehagen er viktig for at små problemer ikke skal vokse seg store. Barn som trenger ekstra hjelp må få denne hjelpen fra faglærte. Høyre i regjering jobbet for at den beste spesialpedagogiske kompetansen kommer ut av kontoret og inn i klasserommet. Vi skal også innføre en oppfølgingsplikt i grunnskolen, for å følge opp elever med mye fravær. Over en tiårsperiode vil endringene regjeringen legger opp til gi rom for et kompetanseløft på mellom halvannen og to milliarder kroner.

Alle trenger en trygg og god bolig

Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter til å håndtere boutgiftene sine bedre. Høyre har siden vi tok over i 2013 gjort flere endringer som har gjort bostøtten bedre og mer treffsikker. Vi har blant annet fjernet barns inntekt som grunnlag for støtten, og i 2019 ble støtten økt slik at 18 000 barnefamilier får opptil 8000 kroner mer utbetalt. Endringene førte også til at rundt 1100 nye husstander får rett til bostøtte, hvorav 900 av disse er husstander med barn.

Et arbeidsliv med plass til alle

Inkluderingsdugnaden er en dugnad hvor staten, Nav og private aktører går sammen for å få personer med nedsatt funksjonsevne eller som av ulike grunner har fått et såkalt hull i CV-en, tilbake i arbeid. Her gikk staten fremst som et godt eksempel, og forpliktet seg til at minst fem prosent av alle nyansatte skulle være blant denne gruppen. Vi har også gitt mer penger til arbeidstiltak, som individuell jobbstøtte, mentorordning og funksjonsassistanse.  

Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser)

Med Høyre i regjering, gikk antall VTA-plasser fra 9300 til over 12 000. Denne omdisponeringen av midler gir flere muligheten til å ta del i arbeidslivet. Dette er en historisk satsing på personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidsplassen og på VTA-ordningen. Nå kan enda flere deltakere bli brakt ut av utenforskap og inn i et arbeidsfellesskap.

Nav er mer arbeidsrettet

Høyre sørget for en full gjennomgang av Nav, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Vi la frem stortingsmeldingen NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet i 2016.  

Faste ansettelser har vært hovedregelen i norsk arbeidsliv under denne regjeringen

Samtidig har det vært viktig at regelverket bidrar til å sikre virksomheter og arbeidstakere nødvendig fleksibilitet. Regjeringen vil gi flere sjansen til å vise seg fram i en jobb, og vil bidra til at virksomhetene skal våge å ansette flere.  

Alle fortjener et aktivt og selvstendig liv, uansett utgangspunkt i livet

Da Høyre satt i regjering, innførte vi en ordning hvor også de over 26 år kan søke om midler til aktivitetshjelpemidler. Dette bidrar til at mennesker med funksjonsnedsettelse kan drive med kajakk, ski eller andre aktiviteter som krever spesielt utstyr. Vi har også hevet aldersgrensen for brukerstyrt personlig assistent (BPA), utvidet pleiepengeordningen og gjort forsøket med funksjonsassistanse en permanent ordning.   

Pensjonistene har fått mindre skatt og mer i pensjon

Med Høyre i regjering får pensjonistene mer i pensjon og betaler mindre skatt. Til sammen har pensjonistene fått en skattelettelse på rundt fem milliarder kroner, og enslige minstepensjonister har fått 21 000 kroner mer i året.

Vi må hjelpe før små problemer vokser seg store

Høyres stortingsmelding om tidlig innsats i skole og barnehagen skal gi alle elever den hjelpen de trenger for å knekke lesekoden, mestre skriving og løse matteoppgaver så tidlig som mulig. Uten grunnleggende ferdigheter blir resten av skolen vanskelig å mestre, så vi må sette inn innsatsen tidlig. Jo senere vi fanger opp elevene jo vanskeligere blir det å tette kunnskapshullene.   

Økt kontantstøtten

Kontantstøtten er økt til 7500 kroner per måned for å gi foreldre en større frihet i valg av omsorgsform i barnas andre leveår.