Utenriks og bistand

Høyre vil sikre Norges trygghet, ivareta norske interesser internasjonalt og samarbeide med andre land om å løse grenseoverskridende utfordringer

Europeisk og norsk flagg

Høyre vil

Sikre norsk sikkerhet gjennom NATO og samarbeid med andre utvalgte land

Dette vil vi gjøre

Sikre Norges posisjon som en troverdig og pålitelig alliert i NATO. Norge er NATOs øyne og ører i nord, og denne forsvarsalliansen er sammen med USA garantien for vår sikkerhet i Norge. Det er viktig at våre allierte kan komme til Norge for å øve sammen med vårt forsvar. Vi ønsker våre naboland Sverige og Finland velkommen inn i NATO så snart som mulig.

Føre en aktiv europapolitikk

Dette vil vi gjøre

Europa utgjør vårt viktigste nærområde, politisk, økonomisk og kulturelt. Høyre ønsker fullt EU-medlemskap for Norge, og står opp for EØS-avtalen for å sikre norsk næringsliv gode økonomiske betingelser. EU er vår viktigste samarbeidsarena for utfordringer knyttet til store spørsmål som klima og migrasjon. Vårt mål er å styrke Norges posisjon som partner til EU, men også sørge for et best mulig samarbeid med andre europeiske land utenfor unionen, slik som Storbritannia og Sveits.

Gjøre utviklingspolitikken mer effektiv og resultatorientert

Dette vil vi gjøre

Vi skal opprettholde et stort utviklingspolitisk engasjement. Vårt mål er å øke effekten av hjelpen vi gir. Vi vil at Norge skal bidra med kritisk nødhjelp der det er behov, og konsentrere øvrig utviklingshjelp slik at den bidrar til varig vekst og stabilitet. En større del av utviklingshjelpen skal gå til å møte grenseoverskridende utfordringer, slik som klimaendringer, migrasjon og politisk ustabilitet.

Bidra til å fremme fred gjennom plassen vår i FNs sikkerhetsråd

Dette vil vi gjøre

Vi klarte å sikre Norge en plass i FNs Sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Sikkerhetsrådet kalles gjerne «verdens mektigste bord», fordi alle land i verden er forpliktet til å innrette seg etter rådets vedtak. Vi ønsker at Norge benytter plassen til å prioritere arbeidet på områder der vi har et særlig fortrinn. Dette innebærer at vi vil bruke erfaringer fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning. Særlige prioriteringer vil være å styrke beskyttelse av sivile, inkludert barn, og sikre kvinners rolle og deltagelse i internasjonalt freds- og sikkerhetsarbeid. I tillegg mener vi Norge skal arbeide for at Sikkerhetsrådet i større grad ser på hvordan klimaendringer også påvirker internasjonal fred og sikkerhet.

Dette er problemet

Stabiliteten i verden kan ikke lenger tas for gitt. Krigen i Ukraina forsterker mange eksisterende globale kriser, og skaper nye. Den geopolitiske balansen forskyves, og verden beveger seg mot større usikkerhet enn noen gang i moderne tid. Norge er et lite land som er tjener på at internasjonalt handels- og sikkerhetssamarbeid er stabilt.

Det er derfor en utfordring for norske interesser at stadig flere land trekker seg tilbake fra forpliktende, internasjonalt samarbeid innen spørsmål som handel, nedrustning og bekjempelse av grenseoverskridende utfordringer. Flere av de multilaterale institusjonene er rammet av manglende tillit, effektivitet og representativitet. Norge skal bidra til å motvirke dette der vi kan.

Dette er Høyres løsning

Norge er et lite land med åpen økonomi. Vår velstand og stabilitet er tuftet på en regelstyrt internasjonal orden og fungerende multilaterale institusjoner. Høyre vil jobbe for at Norge skal være en pådriver for internasjonalt avtaler som gir friere handel, og felles innsats mot grenseoverskridende utfordringer som klimaendringer, konflikt, migrasjon, terror og brudd på menneskerettigheter.

Putins brutale krig i Ukraina gjør at Norge må bidra med militær, økonomisk og politisk støtte til Ukraina og til å bygge opp landet igjen. Omfanget av ødeleggelse og brutalitet er enormt, og det avdekkes stadig massegraver i frigjorte områder. I regjering jobbet vi for å fremme forpliktende internasjonalt samarbeid, og for at Norge skal være en pålitelig støttespiller for langsiktig og målrettet utviklingshjelp. Dette arbeidet vil vi fortsette med. Krigen i Ukraina har vist at vårt mangeårige arbeid for å fremme tettere europeisk samarbeid har vært riktig.

Vi skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle de viktigste områdene for vårt samarbeid. Det gjelder vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen, vår sikkerhet gjennom forsvarsalliansen NATO, og arbeidet for fred, menneskerettigheter og utvikling gjennom FN. Det er svært positivt at vi fikk Norge inn i FNs Sikkerhetsråd for perioden 2021-2022, som gir oss anledning til å arbeide for å sikre fred og fremme norske verdier og synspunkter i verden

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Garantist for NATO

Høyre

Vi er en garantist for NATO-samarbeidet og mener Norge skal være en ufravikelig partner i denne alliansen og imøtekomme dens krav til forsvarsevne og deltagelse internasjonalt.

Venstresiden

Flere partier på venstresiden sår tvil om norsk NATO-deltagelse, og undergraver dermed vår sikkerhet.

Vern av EØS og ønske om fullt EU-medlemskap

Høyre

Vi mener kun fullt EU-medlemskap er et alternativ til EØS-avtalen, og ønsker at Norge skal være tett forbundet med EU.

Venstresiden

Flere partier på venstresiden ønsker å reforhandle eller si opp EØS-avtalen, og ønsker større distanse til EU. Dette vil ramme norske bedrifter og på lengre sikt skade vårt forhold til våre viktigste internasjonale partnere.

Styrke næringslivet gjennom utviklingshjelp

Høyre

Høyre vil konsentrere bistand, og føre den gjennom effektive kanaler for å styrke lokalt næringsliv i utviklingsland. Målet må være å gi hjelp med langsiktig effekt, for å sikre varig vekst og evnen for mottagerland å stå på egne ben på sikt.

Venstresiden

Partiene på venstresiden er mer opptatt av å bevilge en gitt sum i utviklingshjelp enn å måle resultater.

Dette har vi gjort

Ført en tydelig sikkerhetspolitikk med tunge investeringer i Forsvaret

Vi har ført en tydelig sikkerhetspolitikk med tunge investeringer i Forsvaret, i samarbeid med våre viktigste allierte i Europa og NATO. Gjennom langtidsplanen for Forsvaret og flere stortingsmeldinger har vi stakket ut den videre kursen for tryggere og mer realorientert utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Ført en politikk som støtter opp under FN

Vi har ført en politikk som støtter opp under FN som bærebjelken i den multilaterale verdensorden. Erna Solberg som statsminister ledet pådrivergruppen for bærekraftsmålene og gjennom FN-70 prosjektet har Norge kommer med viktige innspill for å styrke FN.

Ført en aktiv menneskerettighetspolitikk

Vi har ført en aktiv menneskerettighetspolitikk; laget en handlingsplan for kvinner og likestilling, utviklet en ytringsfrihetsstrategi, tatt lederskap og fremmet resolusjoner i FN om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og arbeidet aktivt for LHBTI-personers rettigheter internasjonalt.

Menneskerettigheter er sentralt i all utenrikspolitikken. I internasjonale fora som FN, OSSE og Europarådet har vi jobbet for å fremme menneskerettigheter og demokratiprinsipper. I Europarådet har vi for eksempel jobbet målrettet med å sikre det europeiske menneskerettighetssystemet og styrke Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Trappet opp innsatsen mot globale sikkerhetsutfordringer

Vi trappet opp innsatsen mot globale sikkerhetsutfordringer. Fra 2016 til 2020 la vi i regjering frem flere stortingsmeldinger med tydelige politiske prioriteringer om nordområdene og betydningen av multilateralt samarbeid.

Stryket og videreført nordområdepolitikken

Høyre i regjering la frem den første nordområdemeldingen på ni år. Meldingen viser retning for å sikre avspenning og vekstgrunnlag i Norges strategisk viktigste region.

Bidratt til fredsavtalen i Colombia

Regjeringen Solberg sikret at norsk tilrettelegging bidro til den historiske fredsavtalen mellom Den colombianske regjeringen og geriljagruppen Farc-EP etter tiår med uro og konflikt.

Tydeligere stemme i Europa

Selv om Norge ikke har stemmerett i EU, skal vi ha en tydelig stemme. Derfor styrket vi blant annet det europapolitiske samarbeidet mellom de nordiske landene, prioriterte økt politisk deltagelse og løftet flere norske initiativ på den europeiske arena.

Konsentrasjon av bistanden for økt resultatoppnåelse

For å få mest mulig effekt av bistanden, og bidra til god forvaltning, konsentrerte regjeringen Solberg bistanden geografisk og tematisk, i tillegg til å redusere antall avtaler.

Sterk satsing på utdanning

Under statsminister Erna Solberg, bidro vi til en vesentlig styrking av norsk bistand til utdanning og tok også en global lederrolle i arbeidet med å sette fokus på barn som ikke får skolegang. Erna tok en lederrolle i å øke innsatsen for jenters utdanning globalt. Investering i utdanning er en investering i utvikling – ikke bare for det enkelte barnet det gjelder, men for samfunnet som helhet.

Rask og robust respons på humanitære kriser.

I regjeringen Solberg økte vi den humanitære innsatsen med 50 % i regjeringsperioden. Det har gjort at Norge har kunnet respondere raskt og effektivt på humanitære kriser som har oppstått.

Styrket satsing på helse

I regjering videreførte og styrket vi satsingen på helsebistand. Høyre i regjering bidro til at Norge tok en lederrolle i det internasjonale samarbeidet under Covid-19-pandemien.