Utenriks og bistand

Høyre vil sikre Norges trygghet, ivareta norske interesser internasjonalt og samarbeide med andre land om å løse grenseoverskridende utfordringer

Europeisk og norsk flagg

Høyre vil

Sikre norsk sikkerhet gjennom NATO og samarbeid med andre utvalgte land

Dette vil vi gjøre

Sikre Norges posisjon som en troverdig og pålitelig alliert i NATO. Norge er NATOs øyne og ører i nord, og denne forsvarsalliansen er sammen med USA garantien for vår sikkerhet i Norge. I en tid da verden slites under svekket tillit og økende stormaktsrivalisering, må vi ta resolutte grep for å sikre Norges interesser internasjonalt og bidra til forsterket samarbeid der vi kan. Vår trygghet er avhengig av et effektivt og samkjørt NATO. Høyre er en garantist for Norges allianseforpliktelser.

Føre en aktiv europapolitikk

Dette vil vi gjøre

Europa utgjør vårt viktigste nærområde, politisk, økonomisk og kulturelt. Høyre ønsker fullt EU-medlemskap for Norge, og står opp for EØS-avtalen for å sikre norsk næringsliv gode økonomiske betingelser. Vårt mål er å styrke Norges posisjon som partner til EU, men også sørge for et best mulig samarbeid med Storbritannia utenfor unionen.

Gjøre utviklingspolitikken mer effektiv og resultatorientert

Dette vil vi gjøre

Vi skal opprettholde et stort utviklingspolitisk engasjement og et høyt nivå på norsk bistand. Vårt mål er å øke effekten av hjelpen vi gir. Vi vil at Norge skal bidra med kritisk nødhjelp der det er behov, og konsentrere øvrig utviklingshjelp slik at den bidrar til varig vekst og stabilitet. En større del av utviklingshjelpen skal gå til å møte grenseoverskridende utfordringer, slik som klimaendringer, migrasjon og politisk ustabilitet.

Bruke plassen vår i FNs sikkerhetsråd til å fremme fred

Dette vil vi gjøre

Vi klarte å sikre Norge en plass i FNs Sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Sikkerhetsrådet kalles gjerne «verdens mektigste bord», fordi alle land i verden er forpliktet til å innrette seg etter rådets vedtak. Vi ønsker å benytte Norges plass til å prioritere arbeidet på områder der vi har et særlig fortrinn. Dette innebærer at vi vil bruke erfaringer fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning. Særlige prioriteringer vil være å styrke beskyttelse av sivile, inkludert barn, og sikre kvinners rolle og deltagelse i internasjonalt freds- og sikkerhetsarbeid. I tillegg vil Norge arbeide for at Sikkerhetsrådet i større grad ser på hvordan klimaendringer også påvirker internasjonal fred og sikkerhet.

Dette er problemet

Stabiliteten i verden kan ikke lenger tas for gitt. Den geopolitiske balansen forskyves, og verden beveger seg mot større usikkerhet enn noen gang i moderne tid. Norge er et lite land som er avhengig av at internasjonalt samarbeid fungerer.

Det er derfor en utfordring for norske interesser at stadig flere land trekker seg tilbake fra forpliktende, internasjonalt samarbeid innen spørsmål som handel, nedrustning og bekjempelse av grenseoverskridende utfordringer. Flere av de multilaterale institusjonene er rammet av manglende tillit, effektivitet og representativitet.

Dette er Høyres løsning

Norge er et lite land med åpen økonomi. Vår velstand og stabilitet er tuftet på en regelstyrt internasjonal orden og fungerende multilaterale institusjoner. Høyre vil jobbe for at Norge skal være en pådriver for internasjonalt avtaler som gir friere handel, og felles innsats mot grenseoverskridende utfordringer som klimaendringer, konflikt, migrasjon, terror og brudd på menneskerettigheter.

Vi skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle de viktigste områdene for vårt samarbeid. Det gjelder vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen, vår sikkerhet gjennom forsvarsalliansen NATO, og arbeidet for fred, menneskerettigheter og utvikling gjennom FN. Det er svært positivt at vi fikk Norge inn i FNs Sikkerhetsråd for perioden 2021-2022, som gir oss anledning til å arbeide for å sikre fred og fremme norske verdier og synspunkter i verden

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Garantist for NATO

Høyre

Vi er en garantist for NATO-samarbeidet og mener Norge skal være en ufravikelig partner i denne alliansen og imøtekomme dens krav til forsvarsevne og deltagelse internasjonalt.

Venstresiden

Flere partier på venstresiden sår tvil om norsk NATO-deltagelse, og undergraver dermed vår sikkerhet.

Vern av EØS og ønske om fullt EU-medlemskap

Høyre

Vi mener kun fullt EU-medlemskap er et alternativ til EØS-avtalen, og ønsker at Norge skal være tett forbundet med EU.

Venstresiden

Flere partier på venstresiden ønsker å reforhandle eller si opp EØS-avtalen, og ønsker større distanse til EU.

Styrke næringslivet gjennom utviklingshjelp

Høyre

Høyre ønsker å styrke næringslivet gjennom norsk utviklingshjelp, for å sikre varig vekst og evnen for mottagerland å stå på egne ben på sikt.

Venstresiden

Partiene på venstresiden er mer opptatt av å bevilge en gitt sum i utviklingshjelp enn å måle resultater.

Dette har vi gjort

Fått valgt Norge inn i FNs sikkerhetsråd

I regjering bidro Høyre til å få Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Dette organet har avgjørende betydning og makt over internasjonal fred og sikkerhet, og alle land er forpliktet til å følge vedtakene i Sikkerhetsrådet. I Sikkerhetsrådet har vi også anledning til å fremme norske verdier i en stadig mer urolig verden.

Ført en tydelig sikkerhetspolitikk med tunge investeringer i Forsvaret

Vi har ført en tydelig sikkerhetspolitikk med tunge investeringer i Forsvaret, i samarbeid med våre viktigste allierte i Europa og NATO. Gjennom langtidsplanen for Forsvaret og flere stortingsmeldinger har vi stakket ut den videre kursen for tryggere og mer realorientert utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Ført en politikk som støtter opp under FN

Vi har ført en politikk som støtter opp under FN som bærebjelken i den multilaterale verdensorden. Erna Solberg som statsminister ledet pådrivergruppen for bærekraftsmålene og gjennom FN-70 prosjektet har Norge kommer med viktige innspill for å styrke FN.

Ført en aktiv menneskerettighetspolitikk

Vi har ført en aktiv menneskerettighetspolitikk; laget en handlingsplan for kvinner og likestilling, utviklet en ytringsfrihetsstrategi, tatt lederskap og fremmet resolusjoner i FN om beskyttelse av MR-forsvarere, arbeidet aktivt for LHBTI-personers rettigheter internasjonalt. Menneskerettigheter er sentralt i all utenrikspolitikken. I internasjonale fora som FN, OSSE og Europarådet har vi jobbet for å fremme menneskerettigheter og demokratiprinsipper. I Europarådet har vi for eksempel jobbet målrettet med å sikre det europeiske menneskerettighetssystemet og styrke Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Trappet opp innsatsen mot globale sikkerhetsutfordringer

Vi har trappet opp innsatsen mot globale sikkerhetsutfordringer. Fra 2016 til 2020 la vi i regjering frem flere stortingsmeldinger med tydelige politiske prioriteringer om nordområdene og betydningen av multilateralt samarbeid. Å styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i ustabile områder øst og sør for Europa, bevare og videreutvikle det transatlantiske samarbeidet, og arbeide for å få stryket internasjonal rettsorden, samt å bygge nye partnerskap med land på tvers av regioner var blant konklusjonene i disse meldingene.

Stryket og videreført nordområdepolitikken

Vi la frem den første nordområdemeldingen på ni år. Meldingen viser retning for å sikre avspenning og vekstgrunnlag i Norges strategisk viktigste region

Bidratt til fredsavtalen i Colombia

Norsk tilrettelegging bidro til den historiske fredsavtalen mellom Den colombianske regjeringen og geriljagruppen Farc-EP etter tiår med uro og konflikt.

Tydeligere stemme i Europa

Selv om Norge ikke har stemmerett i EU, skal vi ha en tydelig stemme. Derfor har blant annet vi styrket det europapolitiske samarbeidet mellom de nordiske landene, prioritert økt politisk deltagelse og løftet flere norske initiativ på den europeiske arena.

Konsentrasjon av bistanden for økt resultatoppnåelse

For å få mest mulig effekt av bistanden, og bidra til god forvaltning, har regjeringen konsentrert bistanden geografisk og tematisk, i tillegg til å ha redusert antall avtaler.

Sterk satsing på utdanning

Under statsminister Erna Solberg, bidro vi til en vesentlig styrking av norsk bistand til utdanning og har også tatt en global lederrolle i arbeidet med å sette fokus på barn som ikke får skolegang. Statsministeren har tatt en lederrolle i å øke innsatsen for jenters utdanning globalt.

Rask og robust respons på humanitære kriser.

I Regjeringen Solberg økte vi den humanitære innsatsen med 50 % i regjeringsperioden. Det har gjort at Norge har kunnet respondere raskt og effektivt på humanitære kriser som har oppstått. Siden 2013 har de humanitære behovene i verden økt, særlig som konsekvens av borgerkrigen i Syria. Det er også store humanitære behov i Sahel-regionen og i land som Sør-Sudan, Somalia og Afghanistan.

Styrket satsing på helse

I regjering videreførte og styrket vi satsingen på helsebistand.