Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd

Sykehusene, NAV og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsavgiveraftgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av.

– Det har vært viktig for Høyre å sikre at kommuner, helsevesenet og NAV kan fokusere på å gi gode tjenester til innbyggerne, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg.

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, NAV og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsavgiveraftgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede i morgen komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

Les hele enigheten her (pdf)

Sikrer midler til kommuner, helsevesen og NAV

Helsevesenet, NAV og kommunene har ekstraordinære oppgaver foran seg. Det krever økte ressurser. Samfunnskritiske funksjoner og andre offentlige instanser som skal håndtere de praktiske konsekvensene av korona-pandemien sikres nødvendige ressurser for å kunne håndtere oppgaven. Kommunene har store ekstrakostnader knyttet til pandemien. Disse må dekkes. Videre skal kommunene kompenseres for inntektssvikt i skatteinngangen.

– Det har vært viktig for Høyre å sikre at kommuner, helsevesenet og NAV kan fokusere på å gi gode tjenester til innbyggerne, sier Harberg.

Flere grep for å ta vare på næringsliv og arbeidsplasser

Situasjonen for næringslivet er svært krevende. Målet er å redde flest mulig arbeidsplasser og unngå at solide norske bedrifter med stor betydning for landet og for lokalsamfunn, går konkurs. Kommunene trenger stabile skatteinntekter på andre siden av krisen, derfor er det viktig å ta vare på lokalt næringsliv. Et virkemiddel som nå tas i bruk er midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften. Den senkes med 4 prosentpoeng for en termin, tilsvarende to måneder. Regjeringen kommer tilbake med låne- og garantiordninger som vil godt tilpasset den krevende situasjonen norsk næringsliv vil oppleve i tiden framover raskt (20.mars og 27.mars).

– Redusert arbeidsgiveravgift vil bidra til å styrke likviditeten i bedrifter som nå sliter. Forhåpentligvis kan det bidra til at flere beholder sin arbeidsplass, sier Harberg.

Studenter skal ha en inntekt å leve av

Mange studenter kan ikke jobbe som følge av pandemien. Mange i utdanning faller utenfor permitteringsregelverket. Det er viktig å sikre studentene en inntekt å leve av. Det kan gjøres ved å utvide de ordningene som allerede finnes gjennom lånekassen. Derfor skal regjeringen komme med en løsning som gjør at studenter som permitteres sikres økonomisk trygghet.

– Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte studenter som har vært bekymret for egen økonomi. Vi har lyttet. Derfor vil vi få på plass en løsning som sikrer studenter økonomisk trygghet, sier Harberg.

Kompetanseløft

Fylkeskommunene har ansvar for Bedriftsintern opplæring. Det bør i større grad benyttes under pandemien. Alle bør ha et godt tilbud til opplæring uavhengig av hvor de bor. Derfor er det enighet om en rekke grep som skal bedre opplæringstilbudet.

Tilgjengeliggjøring av nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler. Ekstraordinær finansiering av både tilbydere av utdanning og opplæring, samt bedrifter. Utvikling og styrking av bransjeprogrammene for flere bransjer. For å sikre et godt tilbud i hele landet må fylkeskommunene få større muligheter for å støtte opplæringstiltak i bedriftene. I tillegg må NAV avlastes og det må åpnes for kombinasjon av dagpenger og utdanning.

900 millioner til kultur, idrett og frivillighet

Frivilligheten, idretten og kulturlivet skal overleve denne krisen. Det krever ekstraordinære bevilgninger. Det ble kjent onsdag at det kompenseres for inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. Les mer om dette her.

Trygghet for utsatte barn

Mange barn har skole og barnehage som fristed fra et svært krevende familieliv. En av våre viktigste oppgaver nå er å trygge disse barna. Derfor har barnevernsansatte får status som personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Videre skal regjeringen bidrar til at kommuner og fylker sine tjenester til barn i utsatte posisjoner, eksempelvis barn som har barnehageplass som tiltak i barnevernet, sikres også under pandemien.

Hjelpetelefoner, BUP, krisesentre og øvrige hjelpetiltak trygges og forsterkes, offentlig informasjon om disse tilbudene iverksettes. Kommunene skal settes i stand til å bidra til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift, og sikre bevilgninger som er nødvendig for å sikre dette.

– Vi kan ikke glemme de barna som opplever en krise hver dag, under epidemien. Vi gjør alt vi kan for å trygge de mest utsatte barna, avslutter Harberg.

Hovedpunktene i enigheten

Her er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, FrP, SP og SV på Stortinget:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
  • Vurdere om nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten. Les mer om dette her.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.