For Høyre er det viktig at familiene får muligheter til å sikre en god og trygg oppvekst for sine barn. Vi vil derfor gi familiene mer valgfrihet og fleksibilitet, samtidig som vi vi vil heve kvaliteten i offentlige tjenester for barn.

Høyre vil ha gode og tilgjengelige barnehageplasser som gir familien mulighet til å kombinere barn og arbeid. Høyre vil ha fleksible permisjons- og trygdeordninger knyttet til svangerskap, fødsel/adopsjon og omsorgsordninger for barn som likestiller mor og far.

Hensynet til barns beste og retten til en trygg oppvekst må alltid komme i første rekke. Høyre vil derfor styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet, styrke tilsynet med barnevernet og gi kommuner som har robuste barneverntjenester mer ansvar.

Familier med barn som har alvorlige funksjonsnedsettelser må sikres ordninger som gjør at de kan styre og mestre sin egen hverdag best mulig.