Familie

Høyres mål er å gi barn gode oppvekstvilkår, bidra til å forbedre unge foreldres økonomiske situasjon, og fremme likestillingen i samfunnet.

Familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap. Familien gir oss nærhet, ansvar, samhold, oppdragelse, identitet og tilhørighet. Offentlige myndigheter kan aldri erstatte familiens betydning for den enkeltes liv. Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. Det er viktig å anerkjenne mangfoldet i familielivet.

Alle skal ha like muligheter og rettigheter uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn, seksuell orientering og etnisitet. Likestilling handler om likeverd og like muligheter og ikke om at alle skal velge likt. På flere områder er det fortsatt en vei å gå for å oppnå full likestilling. Norge skal fortsatt være et internasjonalt foregangsland når det gjelder likestilling.

Barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt, er blant de mest sårbare i vårt samfunn. Høyre vil forsterke arbeidet for å sikre at alle barn og unge får en god oppvekst.

 

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.