Barnevern

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får riktig hjelp og omsorg til rett tid.  

Høyre vil

Barn skal ha en trygg oppvekst, derfor vil vi fortsette å styrke barnevernet

Dette vil vi gjøre

Høyre vil ha et godt og robust barnevern der barnets beste alltid skal legges til grunn. Vi vil at barnevernet skal ha like god kvalitet over hele landet. Derfor vil vi sikre kompetanse og kapasitet hos barnevernet i kommunene slik at de kan håndtere krevende saker og tilby gode og tilpassede tiltak. Barnevernet skal beskytte de aller mest sårbare blant oss – nemlig barna.

For å oppnå det er det viktig at barnevernet fungerer godt. Derfor gjør vi nå viktige endringer på feltet. Vi jobber blant annet med en ny barnevernslov, og en stor satsning for å styrke kompetansen i barnevernet. Dette vil bidra til økt kvalitet i arbeidet som gjøres, og økt rettssikkerhet i tjenestene. Vi stiller høye krav til barnevernet og vi skal styrke barnevernet enda mer fremover.

Gjøre saksbehandlingen i barnevernet bedre

Høyre vil sikre at barn som flytter fra en kommune til en annen ikke blir glemt, og at saksmapper som ikke er lukket fra barnevernet automatisk overføres til den nye kommunen

Dette er problemet

For noen barn er hjemmet et farlig sted, et sted hvor de møter vold og annen svikt. Barnets beste skal alltid settes først, og barnevernet er til for å hjelpe disse barna. Vi har på veldig mange områder et godt barnevern i Norge. Det gjøres hver dag viktig arbeid av det norske barnevernet for å ta vare på barn som trenger det. Likevel har rapporter fra Helsetilsynet. Riksrevisjonen, dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og ulike forskningsrapporter har vist at det er utfordringer i barnevernet. Derfor vil Høyre gjøre barnevernet enda bedre.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil ha et godt og robust barnevern der barnets beste alltid skal legges til grunn. Vi vil at barnevernet skal ha like god kvalitet over hele landet. Derfor mener vi at barnevernstjenester i både små og store kommuner må ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere krevende saker.

Vi kan ikke risikere at barn ikke får den tryggheten de har rett på bare fordi de bor i en liten kommune. Derfor vil vi at ingen kommuner som har under fem ansatte skal ha ansvar for barnevernet.

Vi vil at det skal utredes en modell der kommunene har ansvar for den forebyggende og veiledende delen av barnevernet og at spesialisthelsetjenesten har ansvar for barn som er i barnevernsinstitusjoner. Når staten skal overta omsorgen for et barn skal det alltid foretas en second opinion. Barn skal høres og deres syn skal vedtaksføres.

Vi mener at alle kommuner må ha døgnberedskap med barnevernsfaglig kompetanse. Det skal innføres kompetansekrav og autorisasjon i det kommunale barnevernet og leder av barnevernet i kommunen skal ha utdanning på master nivå.

Kommuner som har stor andel av befolkningen med ulike kulturell bakgrunn skal ha kultursensitiv kompetanse.

Når staten må overta omsorgen for et barn, skal saken vurderes av ansatte i barnevernstjeneste med fordypning og spesialkompetanse i barnevernssaker.

Det lovfestes at når staten må overta omsorgen for et barn skal barnet ha en fysisk og psykisk helseundersøkelse. Når barn er i fosterhjem skal foreldrene ha nødvendig oppfølging av kommune og spesialisthelsetjenesten om nødvendig.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Høyre bryr seg om innholdet og kvaliteten i tjenestene, og ikke logoen på tøyet til de som jobber der. Dersom en privat tilbyder kan gi et barn et godt tilbud, skal ikke lommeboken være avgjørende for om barnet kan benytte seg av det tilbudet eller ikke.

Barn og unge er forskjellige, og har ulike og sammensatte behov. Vi må ha et mangfold av tilbud tilpasset barna.

Opposisjonen

Vil bare tilby barnevern dersom kommunen driver tjenesten.

Dette har vi gjort

Øker kompetansen

Vi satser på kompetanse i barnevernstjenesten. Over 90 millioner kroner er satt av til kompetansehevende tiltak i 2020. Dette videreføres i 2021. De ansatte i barnevernet har en viktig og krevende jobb. De skal ta vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Det er viktig at barn og familier som mottar hjelp fra barnevernet møter fagmiljøer med høy kompetanse. Derfor har vi sørget for et betydelig løft i tilbudet om etter- og videreutdanning for de ansatte.

Økt antall ansatte

Vi har videreført de øremerkede midlene til stillinger i det kommunale barnevernet. I tillegg har kommunene selv stått for en betydelig økning i årsverk i det kommunale barnevernet. Fra 2013 til 2019 har det blitt over 1400 flere ansatte i det kommunale barnevernet. Dette innebærer en økning på nesten 30 prosent.

Styrket barnevernets hjelpetiltak

I 2021 bevilger regjeringen rundt 13 mill. kroner for å styrke barnevernets hjelpetiltaksarbeid. Midlene skal brukes på å prøve ut en grunnmodell for hjelpetiltak, som skal hjelpe barnevernstjenestene med å jobbe mer systematisk, ta i bruk mer virksomme tiltak og sørge for at hjelpen som gis er bedre tilpasset barnas og familienes behov.

Å få engasjert kommunenes politiske og administrative ledelse i den overordnede styringen av tjenestene, er avgjørende for kvaliteten i barnevernstjenestene. Derfor innføres det i 2021 lovkrav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

Digitalt løft

Regjeringen setter av rundt 26 mill. kroner til prosjektet DigiBarnevern i 2021. Med det gir regjeringen, i samarbeid med kommunene, det kommunale barnevernet et sårt tiltrengt digitalt løft. Mer effektive arbeidsprosesser og bedre faglig støtte skal gi de ansatte mer tid til å følge opp det enkelte barn og familie og økt kvalitet i tjenesten. 

Styrker samarbeidet mellom barnevern og helsesektoren

Mange barn har behov for både omsorg gjennom barnevern og helsebehandling. Tjenestetilbudet for barn i barnevernet er ikke godt nok tilpasset dette i dag. Vår innsats for å styrke samarbeidet mellom barnevern- og helsesektoren fortsetter.

Hevet grensen for ettervern

VI hever aldersgrensen for ettervern til 25 år, slik at færre som har opplevd omsorgssvikt faller utenfor som unge voksne. Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til dette formålet i 2021.

Styrket familievernet

Styrket familievernet med 128 millioner for å hjelpe familier med høyt konfliktnivå og har gitt familievernkontorene større ansvar for å følge opp foreldre som mister omsorgen for sine barn.

Lovfestet rett til fysisk og psykisk helseundersøkelse

Det er viktig å få klarhet i hvilke behov det enkelte barn trenger ved en omsorgsovertagelse. Derfor må staten gjennomføre en fysisk og psykisk helseundersøkelse for å sikre at barnets beste ivaretas.