Barn, unge og familie

Barnets beste skal alltid komme først. Barn og unge er forskjellige, med ulike og sammensatte behov, derfor mener vi at det viktigste er å tilpasse hjelpen etter behovet. 

Høyre vil

Støtte opp om familielivet og gi familiene mulighet til å organisere egne liv

Dette vil vi gjøre

Familien gir oss nærhet, ansvar, samhold, oppdragelse, identitet og tilhørighet. Offentlige myndigheter kan aldri erstatte familiens betydning for den enkeltes liv. Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. Det er viktig å anerkjenne mangfoldet i familielivet.

Familiene skaper og sikrer en trygg ramme rundt barns oppvekst, uansett hvilken form den enkelte familie måtte ha. Menneskets egenverdi, valgfrihet og selvrespekt står sentralt i Høyres familiepolitikk.

Styrke ordninger for barnefamilier

Høyre vil heve kompetansen til ansatte i barnevernet. Kompetansen hos ansatte i barnevernet er avgjørende for å sikre et trygt og godt barnevernet for de meste sårbare barna og familiene. Våren 2021 vedtok vi ny barnevernlov om sikrer et enda bedre barnevern

Dette er problemet

Selv om Norge er et av verdens beste land å vokse opp i, vet vi at en del barn trenger ekstra hjelp til å takle hverdagen. Politikerne har et ekstra ansvar for barn og unge som opplever vonde ting.

Det gjelder vold og overgrep i nære relasjoner, mobbing og utenforskap, men det er også et problem at ni av ti jenter i 16-årsalderen ønsker å gjøre kosmetiske endringer på kroppen sin.

Dette er Høyres løsning

For at barn skal kunne ha en trygg barndom hele livet, trenger noen familier hjelp fra det offentlige for å sikre nettopp dette. Da skal kommunen tilby riktig hjelp til riktig tid. Samtidig er det viktig å gi familier mest mulig frihet til å forme og leve sine liv slik de vil uten unødvendig innblanding.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Vi vil at barnets beste alltid skal settes først. Vi bryr oss om innholdet og kvaliteten i tjenestene, og ikke logoen på klærne til dem som jobber der. Dersom en privat tilbyder kan gi et barn eller en familie et godt tilbud, skal ikke lommeboken være avgjørende for om man kan benytte seg av tilbudet eller ikke.

Barn og unge er forskjellige, de har ulike og sammensatte behov, derfor mener vi at det viktigste er å tilpasse hjelpen etter behovet.

venstresiden

Venstresiden mener det kun er det offentlige som kan hjelpe barn, unge og familier med vanskelige ting. Det viktigste er ikke at barn får hjelp, men om hjelpen kommer fra det offentlige eller ikke.

Venstresiden ønsker å forby private aktører i velferden. Venstresiden vil blant annet innføre strengere krav til private barnehager.

Dette har vi gjort

Styrket tjenestene som skal forebygge vold og overgrep mot barn

Høyre i regjering har styrket Statens Barnehus, familieverntjenesten og politiets kapasitet og kompetanse til etterforskning av vold og overgrep mot barn.

Større fokus på foreldrestøttende tiltak

Vi satser mer på foreldrestøttende tiltak og tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke.

Storsatsing på helsesykepleiere og skolehelsetjenesten

Vi har gjennomført en storsatsing på helsesykepleiere og skolehelsetjenesten, som spiller en viktig rolle i å forebygge og avdekke vold.

Endringer i barneloven og straffeloven

Endringer i barneloven og straffeloven gir barn bedre rettsvern mot vold og overgrep.

Innført en ny og strengere mobbelov i skolen

Høyre har i regjering innført en ny og strengere mobbelov i skolen. Foreldre og elever kan klage direkte til statsforvalteren hvis de ikke opplever at skolen følger godt nok opp.

Satsing på helsebrorprosjektet

Gjennom helsebrorprosjektet får gutters psykiske helse særskilt oppmerksomhet.

Storstilt satsing på opptrappingsplan mot vold og overgrep

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep  ble styrket i budsjettet for 2020 med 54 mill. kroner. Det innebærer at den samlede satsingen er på i overkant av 1 mrd. kroner i 2020. Dette gjør det mulig å øke politiets etterforskning og å forbedre behandlingstilbudet til voldsutsatte og voldsutøvere.   

Økt bevilgning til fritidskort

Fritidskortet har som mål at flere barn skal bli inkludert, få venner og oppleve mestring. Mange barn står utenfor etablerte fritidsaktiviteter i dag. I 2020 ble det bevilget 60 millioner kroner til en utvidelse til flere kommuner. Høsten 2021 starter ytterligere 12 kommuner/bydeler opp. Vi har foreslått å bruke 225 mill. kroner til å starte en nasjonal utrulling av fritidskortet i 2022. Det betyr at vi setter av totalt 405 millioner kroner til fritidskortet neste år. Forslaget innebærer at om lag en tredjedel av alle barn og unge i målgruppen får et fritidskorttilbud fra høsten 2022.