Barnevern

For Høyre er det alltid barnets beste som skal vektlegges i saker som omhandler barn.

Høyre vil gi alle barn trygghet til en god barndom.

Alle barn trenger trygge rammer rundt oppveksten. Høyre vil fremheve det personlige ansvaret hver enkelt av oss har for å varsle om barn som på ulike måter lider. Barns rett til en trygg oppvekst må alltid være det avgjørende.

Hvert enkelt barn må tas på alvor, og barnevernet må involvere barnet i viktige avgjørelser i dets liv. Høyres mål er et barnevern som preges av høy kvalitet, mangfold og skreddersøm tilpasset det enkelte barn. Det er viktig at barn og unge får hjelp til riktig tid. Tidlig innsats er spesielt viktig.

Høyre vil styrke barns rettigheter og mulighet til en god oppvekst gjennom å gi kommunene større mulighet til å drive forebyggende arbeid ovenfor barn og unge og sikre at barns rettigheter blir fulgt.

Ungdommer under barnevernets omsorg trenger hjelp og oppfølging også etter at de fyller 18 år. Mange barn og unge under barnevernets omsorg har et vanskeligere utgangspunkt enn andre barn. Forskning viser at færre av disse barna tar utdanning, samtidig som flere faller utenfor arbeidslivet. Høyre vil derfor bedre ettervernet, for å gi barnevernsbarn bedre muligheter til å klare seg resten av livet.

Vi har i regjering innført en utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven til å omfatte flere tiltak enn i dag og å senke vilkårene for å pålegge eksisterende tiltak. Formålet er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. 

Vi har i regjering en historisk satsing på forebygging og familievern. 
 

Høyres løsninger:

 • Styrke prinsippet om at barnets beste alltid skal legges til grunn.
 • At barns rett til samtaler, deltagelse og involvering styrkes innenfor familievernet ved terapi eller samlivsbrudd.
 • At barns behov kartlegges ved vedtak om institusjonsplassering for å sikre et korrekt tilbud til barnet. Det skal legges vekt på faglige råd og barnets medvirkning. 
 • Gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern.
 • Sikre bedre oppfølging av sårbare barn og gi barn og familier tidlig hjelp og mer likeverdig behandling.
 • At familievernet skal ha kompetanse på LHBTIQ+-barn slik at foreldre som ønsker det, kan få veiledning, og at LHBTIQ+-barn får bistand når omsorgspersoner svikter.
 • Lovfeste retten til ettervern for barnevernsbarn.
 • Sikre koordinering av ressursene som settes inn i barnehusene.
 • Sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet.
 • Utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud.
 • Videreutvikle modeller med flere tiltak på tvers av hjelpeapparatet, for å gi bedre oppfølging og støtte til familier med lav inntekt for eksempel gjennom hjelp til bolig, økonomi og tilbud om barnehage, SFO og fritidsaktiviteter til barna