Barnevern

For Høyre er det alltid barnets beste som skal vektlegges i saker som omhandler barn. 

Derfor er det viktig å styrke barns rettigheter og mulighet til en god oppvekst.

Alle barn trenger trygge rammer rundt oppveksten. Høyre vil fremheve det personlige ansvaret hver enkelt av oss har for å varsle om barn som på ulike måter lider. Barns rett til en trygg oppvekst må alltid være det avgjørende.

Hvert enkelt barn må tas på alvor, og barnevernet må involvere barnet i viktige avgjørelser i dets liv. Rettsikkerheten til utsatte barn og unge er for svak. Høyres mål er et barnevern som preges av høy kvalitet, mangfold og skreddersøm tilpasset det enkelte barn. Det er viktig at barn og unge får hjelp til riktig tid. Tidlig innsats og forebyggende tiltak er spesielt viktig.

Høyre vil styrke barns rettigheter og mulighet til en god oppvekst gjennom å gi kommunene større mulighet til å drive forebyggende arbeid ovenfor barn og unge og sikre at barns rettigheter blir fulgt.

Ungdommer under barnevernets omsorg trenger hjelp og oppfølging også etter at de fyller 18 år. Mange barn og unge under barnevernets omsorg har et vanskeligere utgangspunkt enn andre barn. Forskning viser at færre av disse barna tar utdanning, samtidig som flere faller utenfor arbeidslivet. Høyre vil derfor bedre ettervernet, for å gi barnevernsbarn bedre muligheter til å klare seg resten av livet.

Det er et offentlig ansvar å rekruttere og godkjenne fosterhjem. I dag står det flere hundre barn i kø for å få tildelt fosterhjem. For å bedre rekrutteringen av fosterhjem vil Høyre åpne for at også private aktører kan rekruttere fosterhjem. I tillegg vil vi styrke oppfølgingen av fosterhjemmene slik at de får bedre opplæring og god oppfølging når de har behov for det.

For å gi flere muligheten til å hjelpe barn, som av ulike årsaker ikke har foreldre, til en trygg og god oppvekst ønsker Høyre å øke adopsjonsstøtten og gjøre det lettere å adoptere barn både i og utenfor Norge. Samtidig har myndighetene et stort ansvar for å sørge for at de nye foreldrene er godt egnet for oppgaven. Høyre mener derfor hensynet til barnas beste bør legge føringene for adopsjonsregelverket.

Vi ønsker at kommunene får et mer helhetlig ansvar for barnevernet - blant annet ved at kommunen selv skal kunne få velge tiltak som bør settes inn. Fire prøvekommuner er valgt ut for å prøve ut den nye organiseringen av barnevernet.

Vi har i regjering innført en utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven til å omfatte flere tiltak enn i dag og å senke vilkårene for å pålegge eksisterende tiltak. Formålet er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. 

Vi har i regjering en historisk satsing på forebygging og familievern.

Høyres løsninger:

 • Barnevernet alltid skal gi et tilbud tilpasset det enkelte barn.
 • Kommunene fritt skal få velge barnevernstiltak, uavhengig av hvem som leverer tiltakene.
 • Samarbeidet mellom barnevern og skole/barnehage må styrkes for å sikre at barn med barnevernsvedtak får godt utbytte av tiden i barnehage og skole.
 • Regler om taushetsplikt mellom offentlige etater må gjennomgås og forenkles for å sikre barn og unges grunnleggende rettigheter og behov.
 • Unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater og etablere et tettere samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, politi og arbeids- og velferdsetaten (NAV).
 • Sikre at alle kommuner er tilknyttet en barnevernsvakt.
 • Gi kommunene et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten. Kommunene må sikre at de har nødvendig kompetanse til å ivareta dette viktige ansvaret.
 • Innføre godkjenningsordninger for institusjoner med kvalitetskriterier, samt sikre full åpenhet om barneverntilbudets innhold, kvalitet og pris.
 • Åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre, og styrke støtteapparatet rundt fosterfamiliene.
 • Sikre en god tilsynsordning.
 • Utrede hvordan fosterhjemsomsorgen kan styrkes.
 • Styrke barns rettssikkerhet gjennom at barnevernet gis større anledning til å sette inn tiltak også når barnets foreldre eller omsorgspersoner ikke samtykker til dette. Barns beste skal veie tyngre enn foreldrenes ønsker ved spørsmål om samvær, varig omsorgsovertakelse og adopsjon.
 • Gjennom et forskningsprosjekt se på hva slags ettervern som har best effekt for barn og unge som har vært og er under barnevernets omsorg. Legge til rette for et mangfold av barnevernstilbud ved hjelp av stabile og gode rammevilkår også for private tilbud, samt styrke kvalitetskontrollen ved barnevernsinstitusjonene.
 • Sikre at utsatte barn og familier får hjelp og støtte fra barnevernet så tidlig som mulig og samarbeide med private og frivillige aktører for å sikre et bredt tilbud.
 • Etablere et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. En felles institusjon kan være ett av flere viktige tiltak.
 • Sikre at fylkesnemndene har tilstrekkelige ressurser til å unngå unødig lang saksbehandlingstid.