Barnevern

For Høyre er det alltid barnets beste som skal vektlegges i saker som omhandler barn.

En god og trygg barndom varer livet ut. Høyre vil føre en politikk som legger til rette for at barn og unge får en oppvekst som gir muligheter for alle. Barn og unge skal ha mulighet til å skape seg sitt eget gode liv og skape sin egen fremtid. Vi vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet slik at barn og unge får hjelp og støtte når det trengs. Barns rettigheter skal styrkes.

Familien er de som skaper en trygg ramme rundt oppveksten og er den faste basen. Noen ganger svikter familien slik at det offentlige må gripe inn. Vi vil legge barnets beste til grunn og styrke barns medvirkning når det offentlig må overta omsorgen. Høyres mål er et barnevern som preges av høy kvalitet, mangfold og skreddersøm tilpasset det enkelte barn. Det er viktig at barn og unge får hjelp til riktig tid. Tidlig innsats er spesielt viktig.

Høyre vil styrke barns rettigheter og mulighet til en god oppvekst gjennom å gjennomføre kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern. 
Ungdommer under barnevernets omsorg trenger hjelp og oppfølging også etter at de fyller 18 år. Mange barn og unge under barnevernets omsorg har et vanskeligere utgangspunkt enn andre barn. Forskning viser at færre av disse barna tar utdanning, samtidig som flere faller utenfor arbeidslivet. Derfor vil Høyre i regjering utvide retten til ettervern for barnevernsbarn fra 23 til 25 år. 

Vi har i regjering en historisk satsing på forebygging og familievern. 

 

Høyres løsninger:

 • Styrke barns rettigheter og legge hensynet til barns beste til grunn. 
 • Styrke barnevernsbarns mulighet til medvirkning, og til å klage på tjenestene de mottar.
 • Opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie, jf. anbefalingene i NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?
 • Utrede om det skal gjøres opptak av samtaler i barnevernssaker for å styrke rettssikkerheten.
 • Gjennomføre barnevernsreformen ved å gi kommunene økt faglig og økonomisk ansvar for det kommunale barnevernet.
 • Gjennomføre et kvalitets- og kompetanseløft i kommunalt barnevern.
 • Utvide retten til ettervern for barnevernsbarn fra 23 til 25 år.
 • Sikre full likebehandling av private, ideelle og statlige aktører i barnevernet.
 • Utvikle tiltak mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å sikre at barn med spesielle behov får et mer helhetlig tilbud.
 • Gi barn under barnevernets omsorg en bedre tilpasset skolegang. 
 • Sikre at alle familievernkontor har et tilbud til familier, og styrke familievernets mandat og kompetanse til å forebygge vold og overgrep. 
 • Styrke rekruttering av fosterhjem og bedre ettervern for fosterhjemsbarn
 • Ha som mål at søsken skal vokse opp i samme fosterhjem, der det er mulig og til barnets beste
 • Gjennomgå og bedre vilkår for fosterfamiliene.