Fiskeri- og havbruk

Høyres mål er en lønnsom fiskeri- og havbruksnæring.

Det viktigste er å sikre en bærekraftig ressursforvaltning og bedre rammebetingelser for norsk sjømatproduksjon. Det gjelder den som er tuftet på villfisk like mye som den som er oppdrettsbasert.

Fiskeri og havbruk er meget viktige næringer for Norge, og ikke minst havbruket har hatt en stor vekst. Havbruk er en av løsningene for å mette en voksende verdensbefolkning. Høyre mener det er avgjørende å sikre videre utvikling i disse næringene gjennom forutsigbare rammebetingelser.

Høyre mener havbruksnæringen har potensial til å flerdoble sin produksjon, og vi vil legge til rette for forutsigbar og bærekraftig vekst. Næringen kan både utvides gjennom oppdrett av nye arter og ved at det utvikles andre bruksområder enn mat. Høyre er særlig opptatt av å sikre en god, fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av fiske- og oppdrettsressursene og å sikre Norge en stabil og god markedsadgang. Høyre mener regjeringens havbruksmelding, stortingsmelding nr. 16 (2014-2015), er et viktig grunnlag for en fremtidsrettet havbruksnæring i Norge.

En samlet næringskomité sluttet seg i juni 2015 til hovedlinjene i regjeringens foreslåtte nye modell for regulering av miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Det legger godt til rette for en forutsigbar og bærekraftig vekst for en av våre fremste kompetansenæringer. Regjeringen følger nå opp Stortingets vedtak, og utarbeider nå forslag til produksjonsområder og en modell der veksten er basert på miljømessig bærekraftsindikatorer. Regjeringen arbeider også med en modell som skal gi havbrukskommunene en betydelig del av vederlagene for nye konsesjoner og vekst i oppdrettsnæringen.

For å styrke fiskerinæringen vil Høyre opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap. Vi vil la kvotepolitikken ligge mest mulig fast, men gjennomgå reguleringene med sikte på å gi næringen økt fleksibilitet. Regjeringen mottok i desember 2014 det såkalte Tveteråsutvalgets rapport – NOU 2014:16 Sjømatindustrien. Rapporten inneholder en utredning av sjømatindustriens rammevilkår, herunder sentrale rammebetingelser i Norge og i det globale sjømatmarkedet. Videre peker den på tiltak som møter fremtidens utfordringer og som skal bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som gir høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden. Rapporten gir også en omtale av økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag. Rapporten, som diskuteres grundig, utgjør et viktig bidrag til hvordan norsk fiske og sjømatindustri skal organiseres fremover.

Les også om sjømatmeldingen.

Høyres løsning:

  • Opprettholde en differensiert og fiskeeid flåte med spredt eierskap.
  • Gjennomgå reguleringene i kvotepolitikken.
  • Etablere et forvaltningsregime for bærekraftig for forutsigbar vekst for oppdrettsnæringen.