Fiskeri- og havbruk

Høyres mål er å sikre at Norge også i fremtiden utnytter de store mulighetene i fiskeri- og sjømatnæringen.

Fiskeri- og havbruksnæringene er av de viktigste fremtidsnæringer for Norge. En bærekraftig vekst innen disse sektorene vil skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av landet. Høyre vil videreføre arbeidet med stabile og gode rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping innenfor forsvarlige rammer, rammer som også sikrer viktige miljø- og naturverdier.

Høyre vil sikre god markedsadgang og forutsigbar konsesjonspolitikk fordi dette er viktig for den videre vekst innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen. Å sikre fiskeindustrien jevn råstofftilgang gjennom året er grunnleggende for å opprettholde og videreutvikle konkurransekraften til og verdiskapingen i norsk sjømatindustri, enten den foregår til sjøs eller på land. Havet inneholder også biologiske ressurser som kan gi økt verdiskaping innen produksjon av biodrivstoff, kjemikalier, medisiner og andre samfunnsnyttige produkter.

 

 

Les også om sjømatmeldingen.

Høyres løsning:

 • Sikre en bærekraftig forvaltning og vekst i fiske- og oppdrettsnæringen.
 • Arbeide for en best mulig markedsadgang for norsk sjømatnæring.
 • Innrette forskningsmidler og incentiver for å ta ut potensialet innen havnæringene.
 • Utvikle en sterk norsk havklynge gjennom å stimulere til økt samhandling og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene.
 • Satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet
 • Øke fleksibiliteten for fiskerne og fiskeindustrien, blant annet gjennom kvotestruktur, regionalisering av leveringsplikten og opphevelse av bearbeidingsplikten.
 • Sikre tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk marin og maritim næring.
 • Bidra til at fiskeindustrien får handelspolitiske og industrielle rammevilkår med et tydelig verdikjedeperspektiv som sikrer lønnsomhet, økt produktutvikling og videreforedling.
 • Sørge for at marine næringer har forutsigbar råstofftilgang, som også legger mer til rette for helårlig videreforedling av råstoff i Norge.
 • Forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk i havbrukssektoren.
 • Vurdere en samordning av de ulike sektormyndighetene innenfor skipsfart, fiskeri og havbruk for å sikre en helhetlig forvaltning av de marine ressursene.
 • Stimulere oppdrettsnæringen til å bli fossilfri.
 • Forenkle kravene til stedegen fisk i landbasert fiskeoppdrett