Skipsfart og sjøfolk

Høyres mål er å sikre at Norge også i fremtiden er en maritim stormakt.

Norges maritime næringsklynge er verdensledende. Gode rammevilkår, forskning og teknologiutvikling kan bidra til vekst og styrket konkurransekraft for denne sektoren. Norge har et stort potensial innenfor grønn skipsfart som må realiseres, og Norges rolle som global skipsfarts- og offshore-nasjon må ivaretas og videreutvikles.

Les hele strategien om den maritime næringen her

Høyres løsninger:

  • Bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre.
  • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
  • Stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger samt alternativt drivstoff for skip, og legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte.
  • Styrke konkurransekraften til den maritime næringen, gjennom å satse på innovasjon i skipsfartsnæringen, legge til rette for at landbaserte næringer har tilgang til maritim kompetanse og sikre et skattesystem som oppmuntrer til verdiskaping i maritim sektor
  • Innrette forskningsmidler og incentiver for å ta ut potensialet innen havnæringene
  • Utvikle en sterk norsk havklynge gjennom å stimulere til økt samhandling og teknologioverføring mellom de havbaserte næringene