Skipsfart og sjøfolk

Norge har en stolt historie som sjøfartsnasjon, og den maritime næringen er svært viktig for Høyre.


Disse næringene er et av Norges globale kunnskapsnav. Den maritime næringen i Norge har høy global kompetanse og er grunnlaget for mange bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. For å beholde maritim kompetanse i Norge, mener regjeringen at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU.

Høyres ønske er flere sjøfolk på flere norske skip. Høyre ønsker en konkurransedyktig nettolønnsordning på linje med våre konkurrenter i EU.

I mai 2015 la regjeringen frem sin maritime strategi.  Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping, og det ble fremmet en rekke tiltak for å nå målet i strategien. Disse er knyttet til:

 • Å legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte
 • Å stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger og alternative drivstoff for skip
 • Å sikre en effektiv og kundeorientert sjøfartsadministrasjon og konkurransedyktige skipsregistre
 • Å styrke tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk maritim næring
 • Å stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjon for å styrke verdiskapingen og konkurranseevnen i maritim næring
 • Å arbeide for enhetlige globale rammebetingelser for næringen, åpne markeder, høye krav til sjøsikkerhet, miljø og sosiale standarder
 • Å utvikle en sterk norsk havklynge, gjennom å stimulere til økt samhandling mellom de havbaserte næringene
 • Å sikre en bærekraftig maritim verdiskaping i nordområdene hvor hensyn til økt aktivitet, sikkerhet og miljø ivaretas

Her finner du hele strategien, som ble så godt mottatt av næringen at det umiddelbart ble varslet betydelig antall hjemflagginger av norskeide skip.

Nordnorsk næringsliv og næringsutvikling i Nord-Norge er preget av eksportrettede næringer. Sjømat, energi, mineral og reiseliv er alle næringer i sterk konkurranse med aktører som er etablert i land med lavere kostnadsnivå. En økt og målrettet satsing på kompetanseutvikling, fremtidens infrastruktur og finansielle verktøy vil være avgjørende for at landsdelen skal kunne realisere sitt betydelige potensial når det gjelder næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser.


Høyres løsninger:

 • Å styrke nærskipsfartens konkurranseevne og øke godshandelen fra land til sjø
 • Trappe ned formuesskatten og på sikt fjerne den
 • Regulere nok areal og avlastningsareal for havbruk i kystkommuner
 • Skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU for å beholdemaritim kompetanse i Norge
 • Flere sjøfolk på flere norske skip. Høyre ønsker en konkurransedyktig nettolønnsordning på linje med våre konkurrenter i EU
 • Styrke konkurransekraften til den maritime næringen, gjennom å satse på innovasjon i skipsfartsnæringen, legge til rette for at landbaserte næringer har tilgang til maritim kompetanse og sikre et skattesystem som oppmuntrer til verdiskaping i maritim sektorKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: