Tidlig innsats

Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at ingen blir hengende etter. Tidlig innsats er nøkkelen til en skole med kunnskap og mestring.

Tidlig innsats starter i barnehagen

Barnehagen er en trygg arena for omsorg og lek. Barna lærer gjennom lek og stimulans av barns naturlige nysgjerrighet. Høyre i regjering har lagt frem en ny rammeplan for barnehagene, vi innfører en minstenorm for bemanning og et skjerpet krav til pedagogisk bemanning. Når foreldre leverer i barnehagen, skal de være trygge på at barnet deres blir møtt med varme og omsorg av mange nok ansatte. Et barnehagetilbud som gir barna et trygt og stimulerende læringsmiljø er viktig. Lykkes vi i barnehagen kan vi bidra til å utjevne sosiale forskjeller og forbedre barns utgangspunkt ved skolestart. Høyre er opptatt av å styrke samarbeidet mellom barnehage, SFO og skole i overgangsfasen. Derfor har vi lovfestet dette. 

De første skoleårene

Høyre har et mål om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Barn skal glede seg til å gå på skolen. Da må skolen være en arena for mestring og ikke for nederlag. Alt for mange barn blir hengende etter i lese-, skrive- og regneopplæringen. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp. De prøver å unngå det som er vanskelig og slutter å rekke opp hånda. Til slutt går de ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Dette vil Høyre ha en slutt på.

Derfor har Høyre i regjering blant annet sikret flere lærere og innført en lovfestet plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn som strever med lesing, skriving og regning. Vi har i perioden 2015-2019 bevilget 37,5 millioner kroner årlig til satsing på språk, lesing og skriving i barnehage og skole.

Mye går bedre – fortsatt utfordringer

Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Mobbetallene går ned, gjennomføringen i videregående opplæring går opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går kraftig ned. 

Men det er fortsatt store utfordringer. Alt for mange får ikke med seg de grunnleggende ferdighetene de trenger for å klare seg i arbeids- eller samfunnslivet. 10.000 barn går hvert år ut av skolen uten å kunne lese skikkelig. Nesten én av fire går ut av ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i matematikk. Skolen klarer ikke å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra og utenforskap går ofte i arv.

Forskning viser at tiltak tidlig i opplæringsløpet har høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling, enn tiltak senere i opplæringsløpet. Derfor er Høyre så opptatt av at vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for store til å tas igjen. 

 

Høyres løsninger:

 • Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent
 • Sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på barnehagetilbudet
 • Styrke tverrfagligheten i barnehagen gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse 
 • At alle barn skal kunne norsk før skolestart, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid
 • At alle ansatte i barnehagen skal beherske norsk
 • Sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp
 • Tilby frivillig sommerskole før skolestart
 • Sørge for bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole
 • Gjøre skolestarten mer fleksibel, ved å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart
 • Forsterke tidlig innsats i skolen, slik at alle barn lærer seg grunnleggende ferdigheter og opplever mestring i skolen
 • Satse mer på tidlig innsats fra 1.-4.klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne
 • Vurdere hvordan de yngste barnas tilbakemeldinger om egen skolehverdag kan bli en del av kvalitetssystemet og informasjonsgrunnlaget til skoleledelse og skoleeiere
 • Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar 
 • Tilby 2500 lærere plass på ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring 
 • Ha bedre tilpasset undervisning både for elever som trenger ekstra hjelp, og for elever som trenger ekstra utfordringer.
 • Reformere spesialundervisningen og sikre at innsatsen settes inn tidlig i utdanningsløpet.
 • Sikre at ressursene til spesialundervisning kommer de elevene som trenger det, til gode.
 • Sette i gang forskning for å analysere hvorfor mange gutter sliter med å finne seg til rette i norsk skole.