Tidlig innsats

Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig.

Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring!

Mange sliter på skolen

I dag går i underkant av én av fire av norske elever ut av grunnskolen med svake lese- og skriveferdigheter. I 2014 hadde 8% av elever i grunnskolen behov for spesialundervisning. Andelen elever med spesialundervisning er tre ganger så høy ved 10. trinn som ved 1. trinn.

Elever som sliter må få hjelp tidligere i skoleløpet. Det gir økt mestring og bedre læringsutbytte for den enkelte elev.

Kvalitet i barnehagen

Et barnehagetilbud som gir barna et trygt og stimulerende læringsmiljø er viktig. Det gir barn like muligheter til å lykkes senere i utdanningsløpet. Barnehagen er også viktig i forbindelse med språkopplæring, spesielt for barn med svake språkferdigheter.

Vi vil styrke kompetansen i barnehagene og utdanne flere barnehagepedagoger. Ansatte skal få bedre tilbud om etter- og videreutdanning. Flere kommuner har innført krav til nyansattes norskkunnskaper, og vi vet at kommunene har stor oppmerksomhet omkring dette.

Det er viktig å styrke overgangen mellom barnehage og skole. Barna og deres foresatte skal erfare at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Styrket skolehelsetjeneste 

En styrket skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for at elever som sliter på skolen får bedre oppfølging tidlig. Vi må hjelpe elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager.

Høyre i regjering satser på skolehelsetjenesten. I 2014 og 2015 ble helsestasjons- og skole-helsetjenesten styrket med tilsammen 450 millioner kroner.

Høyres løsninger:

  • Styrke skolehelsetjenesten, også det psykiske hjelpetilbudet
  • Forbedre samarbeidet mellom hjem og skole
  • Sette inn spesialundervisning tidligst mulig for å gi elevene de beste forutsetninger for å mestre senere trinn i skoleløpet