Ordninger for barnefamilier

Familiens inntekt skal ikke avgjøre barns start på livet.  

to glade barn på tur i skog og mark

Høyre vil

Gi barn og familiene gode oppvekstvilkår

Dette vil vi gjøre

Familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap. Familien gir oss nærhet, ansvar, samhold, oppdragelse, identitet og tilhørighet. Offentlige myndigheter kan aldri erstatte familiens betydning for den enkeltes liv. Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. Det er viktig å anerkjenne mangfoldet i familielivet.

Se på ordninger knyttet til fødselspermisjonen

Vi vil evaluere tredelingen av fødselspermisjonen og konsekvensene det har for familiene og samfunnet, og ved behov gjøre justeringer for å sikre økt fleksibilitet for familiene. 

Vi vil også øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger, slik at man kan ta ut en lavere andel enn 80 prosent, men ha lengre permisjonstid

Styrke familienes økonomi

Høyre vil beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi

Øke barnetrygden

Dette vil vi gjøre

Høyre vil styrke økonomien til barnefamilier og foreslår i vårt alternative statsbudsjett for 2023 en kraftig økning i barnetrygden med 3000 kroner for alle barn mellom 0 og 18 år.

Legge til rette for flere treffsikre ordninger

Dette vil vi gjøre

Legge til rette for flere treffsikre ordninger som hjelper de som faktisk trenger det i stedet for universelle løsninger.

Dette er problemet

Selv om Norge er et av verdens beste land å bo og vokse opp i, vet vi at mange barnefamilier sliter økonomisk. Andelen barn i familier med vedvarende lavinntekt øker. I 2019 vokste om lag 115 000 barn i Norge opp i en familie med vedvarende lav inntekt. Økningen har særlig vært stor blant barn som har kommet til Norge som flyktninger, eller er født i Norge av foreldre med flyktningbakgrunn. Samtidig har barnefamilier hatt en svakere inntektsutvikling sammenlignet med husholdninger uten barn.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil hjelpe de barna og de familiene som trenger det mest. I våre budsjettforslag fortsetter vi derfor satsingen overfor familier og sårbare barn og unge. I oktober 2020 la vi frem en Samarbeidsstrategi for barn og unge i lavinntektsfamilier. Strategien skal fremme inkludering, deltakelse og styrke mulighetene til barn i lavinntektsfamilier.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene mulighet til å organisere egne liv. Det bør ligge tungtveiende argumenter til grunn når politikken blander seg inn i familienes frihet til å styre egen hverdag.

venstresiden

Vil innskrenke retten og muligheten for familien til å kunne velge selv. De ønsker at staten skal styre alt og blande seg inn i hvordan vi ønsker å leve livene våre.

Dette har vi gjort

Innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Vi innførte redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Hever vi kvaliteten i barnehagene våre kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn et bedre utgangspunkt ved skolestart.

Økt barnetrygden

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, har vi økt barnetrygden med
3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Det utgjør 300 kroner i måneden fra 1. september 2020. Dette innebærer at barnetrygden på to år vil ha økt med 8200 kroner i året for denne aldersgruppen.

Økt kontantstøtten

Kontantstøtten ble økt til 7500 kroner per måned for å gi foreldre en større frihet i valg av omsorgsform i barnas andre leveår.

Innførte fritidskortet

Fritidskortet har som mål at flere barn skal bli inkludert, få venner og oppleve mestring. Mange barn står utenfor etablerte fritidsaktiviteter i dag, og fritidskortet er et målrettede tiltak for de større barna og for ungdommene. Vi vil at alle barn skal ha mulighet til å delta på faste, organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Dette ble dessverre fjernet da den rødgrønne regjeringen overtok.

Økt engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon økte fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021. Dette er et viktig tiltak som treffer dem som ikke har rett på foreldrepenger, og betyr aller mest for dem som har aller minst.

Innført en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

I 2013 innførte vi en tilskuddsordning for å styrke innsatsen mot barnefattigdom. Den har gjort det mulig for mange barn, unge og familier med dårlig økonomi å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Tiltakene kan være turer og aktiviteter i nærmiljøet, utstyrsbanker, sommerjobbprosjekt, og ferieleirer. Stadig flere søker om midler fra tilskuddsordningen.

Økt innsatsen mot vold og overgrep

Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vi økte satsingen knyttet til opptrappingsplanen mot vold og overgrep med 87,3 mill. kroner i 2021. Den samlede satsingen til opptrappingsplanen blir da om lag 1,1 mrd. kroner i 2021.

Dette gjør det mulig å øke politiets etterforskning og å forbedre behandlingstilbudet til voldsutsatte.

Flere helsesykepleiere

Fra 2015 og frem til 2021 sørget vi for en økning på 589 årsverk i helsesykepleiertjenesten.

Bedre hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke

Vi økte innsatsen på foreldrestøttende tiltak og tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke.