Ordninger for barnefamilier

Familiens inntekt skal ikke avgjøre barns start på livet.  

to glade barn på tur i skog og mark

Høyre vil

Gi barn og familiene gode oppvekstvilkår

Dette vil vi gjøre

Familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap. Familien gir oss nærhet, ansvar, samhold, oppdragelse, identitet og tilhørighet. Offentlige myndigheter kan aldri erstatte familiens betydning for den enkeltes liv. Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. Det er viktig å anerkjenne mangfoldet i familielivet.

Dette er problemet

Selv om Norge er et av verdens beste land å bo og vokse opp i, vet vi at mange barnefamilier sliter økonomisk. Andelen barn i familier med vedvarende lavinntekt øker. I 2018 vokste om lag 111 000 barn i Norge opp i en familie med vedvarende lav inntekt. Økningen har særlig vært stor blant barn som har kommet til Norge som flyktninger, eller er født i Norge av foreldre med flyktningbakgrunn. Samtidig har barnefamilier hatt en svakere inntektsutvikling sammenlignet med husholdninger uten barn.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil hjelpe de barna og de familiene som trenger det mest. I statsbudsjettet fortsetter vi derfor satsingen overfor familier og sårbare barn og unge. I oktober la vi frem en Samarbeidsstrategi for barn og unge i lavinntektsfamilier. Strategien skal fremme inkludering, deltakelse og styrke mulighetene til barn i lavinntektsfamilier.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene mulighet til å organisere egne liv. Det bør ligge tungtveiende argumenter til grunn når politikken blander seg inn i familienes frihet til å styre egen hverdag.

Opposisjonen

Vil innskrenke retten og muligheten for familien til å kunne velge selv. De ønsker at staten skal styre alt og blande seg inn i hvordan vi ønsker å leve livene våre.

Dette har vi gjort

Innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Høyre i regjering har innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Hever vi kvaliteten i barnehagene våre kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi barn et bedre utgangspunkt ved skolestart. Flere går i barnehage nå enn da Høyre gikk inn i regjering.

Økt barnetrygden

For å styrke småbarnsforeldrenes økonomi, vil vi øke barnetrygden med
3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Det utgjør 300 kroner i måneden og økningen gjelder fra 1. september 2020. Dette innebærer at barnetrygden på to år vil ha økt med 7 200 kroner i året for denne aldersgruppen.

Økt kontantstøtten

Kontantstøtten er økt til 7500 kroner per måned for å gi foreldre en større frihet i valg av omsorgsform i barnas andre leveår.

Innført fritidskortet

Fritidskortet har som mål at flere barn skal bli inkludert, få venner og oppleve mestring. Mange barn står utenfor etablerte fritidsaktiviteter i dag. Derfor bevilget regjeringen 60 mill. kroner til forsøk med fritidskortordningen i 2020.

Regjeringen foreslår ytterligere 120 mill. kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Fritidskortet kan brukes til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte på fritidsaktiviteter.

Økt engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon øker fra 84 720 kroner til 90 300 kroner fra 1. januar 2021. Dette er et viktig tiltak som treffer dem som ikke har rett på foreldrepenger, og betyr aller mest for dem som har aller minst.

Innført en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Den har gjort det mulig for mange barn, unge og familier med dårlig økonomi å delta på ferie- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Tiltakene kan være turer og aktiviteter i nærmiljøet, utstyrsbanker, sommerjobbprosjekt, og ferieleirer.

Økt innsatsen mot vold og overgrep

Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Regjeringen vil øke satsingen knyttet til opptrappingsplanen mot vold og overgrep med 87,3 mill. kroner i 2021. Den samlede satsingen til opptrappingsplanen blir da om lag 1,1 mrd. kroner i 2021.

Dette gjør det mulig å øke politiets etterforskning og å forbedre behandlingstilbudet til voldsutsatte.

Flere helsesykepleiere

Fra 2013 har regjeringen sørget for en økning på 387 årsverk i helsesykepleiertjenesten.

Bedre hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke

Vi har økt innsatsen på foreldrestøttende tiltak og tidlig hjelp til barn av rusmisbrukere og psykisk syke.