Tannhelse

Høyre vil videreutvikle tannhelsetjenesten og gi målrettet hjelp til de som trenger det.

tannlege tar på seg hansker

Høyre vil

Sørge for gode tannhelsetjenester

Vår handlingsplan

Norge har tannhelsetjeneste i verdensklasse. Høyre vil jobbe for at tannhelsetjenesten skal ha høy kvalitet og tilrettelegge for dem som av ulike grunner har angst for tannhelsebehandling.

Gode offentlige støtteordninger for sårbare

Vår handlingsplan

Høyre mener det er viktig med gode støtteordninger til de som har dårlig råd og de som har sykdom i munnhulen. Vi jobber for målrettede ordninger til de som trenger det mest.

Prøveordning der kommunene som ønsker det kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten

Vår handlingsplan

Høyre vil ha mer lokalt selvstyre. Vi vil at flere kommuner skal få muligheten til å ha ansvar for tannhelsetjenesten, slik at beslutninger blir tatt nærmere der folk bor.

Dette er problemet

I Norge har befolkningen generelt god tannhelse. Likevel er det mange som dropper tannlegebesøket fordi de ikke har råd. Tannhelseproblemer kan føre til problemer med å spise og oppleves som sosialt stigmatiserende. Slike tannhelseproblemer rammer i stor grad personer med rusproblemer, syke eldre, personer med psykiske lidelser og kronisk syke. Samtidig har enkelte så lav inntekt over tid at de har problemer med å dekke utgiftene.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil bruke helsekronene best mulig. Vi vil prioritere de som trenger det mest, i stedet for å gi gratis tannhelse til alle. Høyre jobber for å få til bedre ordninger for dem med sykdom og store utgifter til tannhelse. Vi vil videreføre ordningene som gjør at eldre på institusjon, psykisk utviklingshemmede og rusmisbrukere i LAR-behandling fortsatt får dekket tannhelsebehandling.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Finansiering av tannhelsetjenesten

Høyre

Vi bruker helsepengene på dem som trenger det mest. Derfor vil Høyre gi gratis tannhelsetilbud til de som trenger det og de som har tannsykdommer.

venstresiden

Arbeiderpartiet vil gradvis likestille tannhelse med andre helsetjenester, slik at staten tar mesteparten av tannhelseregningen din. Det vil koste mellom 10 og 15 milliarder kroner.

Tannregulering

Høyre

Vi mener at fellesskapets midler ikke skal brukes til å sponse forbedringer av barn og unges utseende ved kosmetisk regulering. Høyre ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil. Vi mener pengene heller burde brukes på de som virkelig har behov for tannhelsetjenester.   

venstresiden

Arbeiderpartiet vil reversere endringene regjeringen har gjort på tannregulering og bruke fellesskapets midler på å fikse tenner på kosmetisk grunnlag.

Dette har vi gjort

Styrket tannhelsetilbudet til personer innlagt på sykehus

Vi har styrket tannhelsetilbudet til personer innlagt på sykehus med 7 millioner kroner siden vi overtok i 2013. Foreløpig er dette en forsøksordning, men resultatene så langt viser at det har vært en riktig satsing. Pasienter som står foran hjerteoperasjoner, kreftbehandling og organtransplantasjoner, og barn på kreftavdelinger er blant de gruppene som er særlig undersøkt og behandlet gjennom forsøksordningen.

Ny stønadsordning til personer som ikke har egne tenner i underkjeven, og som ikke er i stand til å bruke gebiss

I 2014 ble det innført en ny stønadsordning til personer som ikke har egne tenner i underkjeven, og som ikke er i stand til å bruke gebiss. Siden denne nye ordningen kom på plass, er det utbetalt om lag 400 millioner kroner til flere tusen pasienter. Dette er pasienter som har fått implantatfestet protese, av betydning for evnen til å spise og snakke.

Økt takstene for personer med munntørrhet

I 2014 økte vi takstene for personer med munntørrhet med 20 millioner kroner. Styrkingen traff personer med en rekke medisinske sykdommer og lidelser, både somatiske og psykiske. Munntørrhet er ofte en bivirkning av legemiddelforbruk, og dessuten noe den enkelte i liten grad kan påvirke selv. Omkring 25 000 personer omfattes hvert år av denne ordningen, og siden 2014 er det bevilget over 1,2 milliarder kroner til denne gruppen.

Flere mottar støtte til tannbehandling

Stadig flere mottar stønad til tannbehandling fra folketrygden. I 2017 mottok 130 000 flere personer slik stønad enn i 2014. Nå er det en halv million mennesker som hvert år mottar stønad til tannbehandling fra folketrygden.

Bygget opp et psykolog- og tannbehandlingstilbud til personer som har vært utsatt for tortur eller overgrep

Vi har bygd opp et psykolog- og tannbehandlingstilbud til personer som har vært utsatt for tortur eller overgrep og personer som har stor angst for tannbehandling. Tilbudet gis nå i alle fylkeskommuner. Responsen på dette tilbudet har vært stor.