Integrering

Integreringspolitikken skal stille krav til innsats og resultater, og bidra til at innvandrerne raskest mulig kommer ut i lønnet arbeid

Høyre vil

Starte norskopplæring allerede på asylmottaket

Vi vil lovfeste plikten til å starte norskopplæring allerede på asylmottak.

Det stilles ikke høye nok krav til resultater, kun krav om gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette må i større grad tilpasses den enkeltes ulike behov og forutsetninger. Den nye integreringsloven vil gjøre det enklere for kommunene å lykkes med integreringen. 

At integreringspolitikken tilpasses den enkeltes behov

Ulike personer har ulike forutsetninger for å komme gjennom introduksjonsprogrammet og ut i samfunnet. Høyre vil tilpasse integreringen annerledes til en innvandrer som er analfabet enn en person som kan engelsk eller har god yrkeserfaring. 

Stille krav til resultater av introduksjonsprogrammet

Det stilles ikke høye nok krav til resultater, kun krav om gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette må i større grad tilpasses den enkeltes ulike behov og forutsetninger.

Tre av fire av flyktninger skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram. Gjennom å kartlegge flyktningers kompetanse tidlig og gi et kompetansetilbud som øker sannsynligheten for jobb. Språk er nøkkelen til å kunne delta og bidra i jobb og samfunn. Vi vil styrke norskopplæringen og heve kompetansekravet for norsk.

Dette er problemet

Introduksjonsprogrammet er ikke godt nok tilpasset folks behov 

Det har hittil ikke vært stilt høye nok krav til resultater, kun krav om gjennomføring av introduksjonsprogrammet. Dette må i større grad tilpasses den enkeltes ulike behov og forutsetninger. Dersom integreringen ikke er god nok, kan det oppstå parallellsamfunn preget av negativ sosial kontroll og utenforskap. Den nye integreringsloven vil gjøre det enklere for kommunene å lykkes med integreringen. 

Utenforskap og fattigdom 

Hovedårsaken til økt fattigdom i Norge er innvandring. Det er for stort gap mellom den kompetansen arbeidslivet etterspør, og kompetansen mange innvandrere har fra før. Dersom de ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet, oppstår lett utenforskap og fattigdom. Alle barn fortjener en god oppvekst, og en skole som gir muligheter for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Dette er Høyres løsning

Integrere flere og bedre: Deltakelse i lokalsamfunnet gjennom jobb, skolegang og fritidsaktiviteter øker trivsel og livskvalitet og fjerner fordommer. Nøkkelen til god integrering er å lære seg norsk og å delta i arbeidslivet.

Høyre mener at ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører er viktige tilskudd til det offentlige tilbudet og kan spille en viktig rolle i integreringsarbeidet.

Dette har vi gjort

Vi stiller nå større krav, og tilrettelegger for individuelle behov. Vi har lagt frem en integreringsstrategi og gjort integreringspolitikken mer lik skolepolitikken vår. Vi stiller nå større krav, og introduksjonsprogrammet er mer tilpasset den enkeltes behov. 

Satt i gang inkluderingsdugnaden

Satt i gang inkluderingsdugnaden, et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Målet er at ingen skal gå ut på dato.

Innført aktivitetsplikt

Innført aktivitetsplikt, der personer som mottar ytelser fra staten stilles det krav til aktiv deltakelse i samfunnet.

Opprettet integreringsmottak for flyktninger med sterk motivasjon og høy sannsynlighet for å få opphold

Opprettet integreringsmottak for flyktninger med sterk motivasjon og høy sannsynlighet for å få opphold, for å sette raskt i gang med integreringen.

Strengere krav til nivå innen norsk muntlig og samfunnskunnskap

Satt krav om å beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå test i samfunnskunnskap for å søke norsk statsborgerskap. Alle asylsøkere skal gjennom 50 timer norsk kultur og samfunnskunnskap.

Innført gratis kjernetid i barnehage

Innført gratis kjernetid i barnehage for 3, 4 og 5-åringer ut fra inntektsnivå. Fra og med barnehageåret 2016/2017 kan kommunene tilby gratis kjernetid også for barn som har fått innvilget opphold, men som fortsatt bor i asylmottak. 

Innført et 11. skoleår

Innført et 11. skoleår for innvandrerungdom som mangler språk og andre ferdigheter for å gjennomføre videregående skole på ordinær måte.