Natur og mangfold

Høyre vil at kommende generasjoner skal overta en klode som er i bedre stand enn den er nå

plastikk ved kysten

Dette vil vi i korthet

Ta vare på naturen og mangfoldet

Høyre vil ta vare på naturmangfoldet gjennom en kombinasjon av frivillig vern, bærekraftig bruk og naturbasert verdiskaping basert på en sterk, privat eiendomsrett. 

Samtidig vil vi også jobbe for økt skogplanting både for å sikre grønne arbeidsplasser og for å bruke den norske skogen som et klimatiltak, der klimagassutslipp tas opp i naturen. 

I Høyres budsjettalternativ for 2024 legger man opp til en kraftigere satsning på frivillig skogvern gjennom å sette av 100 millioner kroner ekstra. Sammen med økt støtte til restaurering av myr og våtmark legger Høyre opp til en kraftfull miljøsatsning. 

Redusere plast i havet

Dette vil vi gjøre

Norge er et land som lever av hav, og det er viktig å jobbe for rene hav. Høyre vil fører en offensiv politikk for å begrense forsøpling til sjøs, slik at vi både kan fortsette å utnytte ressursene i havet og ta vare på naturmangfoldet.

Dette er problemet

Plastsøppel og spredning av mikroplast i havet er i ferd med å bli et av de største miljøproblemene i vår tid. Det er anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Vi vet ikke hvor mye plast som i dag befinner seg i havet, men det hersker ingen tvil om at marin forsøpling er et stort problem. 

Klimaendringene blir stadig mer synlige. Forskere har dokumentert at global oppvarming har begynt å gjøre Norge varmere og våtere. Dette påvirker både naturen, men også urbane strøk. Varme og tørke ødelegger avlinger, mens store vannmengder skaper flom og oversvømmelser. 

Klimautfordringene er globale. Vi kan gjøre mye for å bevare naturmangfoldet i Norge, og det gjør vi, men vi må også bidra internasjonalt. Organiserte kriminelle tjener 50-152 milliarder dollar i året på ulovlig hogst av tropisk skog og mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skyldes at regnskogen ødelegges. Samtidig er regnskogen også hjem til et stort antall dyr og planter som kun lever der. Om for mye skog hugges ned risikerer vi at disse forsvinner og klimagassutslippene øker.  

Dette er Høyres løsning

Høyre vil ta vare på naturmangfoldet gjennom en kombinasjon av frivillig vern, bærekraftig bruk og naturbasert verdiskaping basert på en sterk, privat eiendomsrett. Økosystemene i havet er i endring som følge av klimaendringer, forurensing og overfiske. Dette er en utfordring Høyre vil ta tak i. Satsing på havbaserte næringer er et viktig bidrag til å løse disse problemene. Høyres ambisjon er at Norge skal ta en lederposisjon internasjonalt i å utvikle nye løsninger som bevarer økosystemer og styrker langsiktig økonomisk vekstkraft.  

Høyre vil begrense andelen plast som havner i naturen og havet. Dette gjør vi både ved redusere bruken av unødvendig plast og skape bedre returordninger. Vi vil også opprette et eget plastgjenvinningsanlegg i Norge for å sikre at vi tar ansvar for egen plast og at den ikke havner i verdenshavene. I tillegg vil vi ha ulike ordninger som simulerer til opprydding av plast i havet. Norge kan heller ikke gjøre alt alene, derfor er det viktig at vi jobber globalt for å forhindre at plast og avfall dumpes i verdenshavene.   

Høyre vil bidra til mer skogplanting hjemme og bevare regnskogen. Binding av karbon i skog er et av de mest effektive klimatiltakene vi har når man regner utslippskutt per brukte krone, samtidig som det bevarer arter og naturmangfoldet. Norge skal ta sin del av ansvaret, men vi må også jobbe internasjonalt. Derfor er bevaring av regnskog gjennom økonomisk bistand både en effektiv måte for å holde klimagassutslippene nede og bevare det unike natur- og dyremangfoldet som finnes der.  

Dette har vi gjort

Lagt frem Norges første plaststrategi

Høyre og Solberg-regjeringen fører en offensiv politikk for å begrense forsøpling til sjøs. Vi har lagt frem Norges første plaststrategi. På kort tid har vi gått fra nær sagt ingen satsing på kampen mot plast i havet, til over 400 millioner kroner i 2020. I tillegg fikk vår miljøvernminister FN til å vedta et mål om å stanse tilførsel av plast til verdenshavene. 

Kartlagt arter og natur i Norge

Solberg-regjeringen har laget en åpen database med kart om naturen som Norge gir et viktig kunnskapsgrunnlag for naturforvaltning. Summen av dataene utgjør et økologisk grunnkart for Norge.  

Tiltak for økt skogplanting

I 2016 etablerte regjeringen flere klimatiltak i skog, i form av tilskudd til gjødsling av skog, tettere planting etter hogst og skogplanteforedling. Dette er tiltak som senere har blitt fulgt opp i Solberg-regjeringens klimaplan fra 2021.

Lansert program mot ulovlig avskoging av regnskogen

Solberg-regjeringen har sammen med Interpol og FN et storstilt program for å bekjempe ulovlig avskoging. Norge vil bruke opptil 145 millioner kroner på partnerskapet.

Meldte Norge inn i “4 per 1000”-initiativet

I 2020 meldte Solberg-regjeringen Norge inn i “4 per 1000”. Det er et internasjonalt initiativ for å øke andelen lagret karbon i jordbruket med 4 promille hvert år.

Stanset nedbygging av myr 

Gjennomført en endring i jordloven som hindrer nydyrking av myr for å redusere utslipp av klimagasser. Forslaget ble senere stanset av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget.

Stilt miljøkrav i offentlige anskaffelser  

Solberg-regjeringen endret i 2017 regelverket knyttet til offentlige anskaffelser slik at anbudene må vekte miljø og klimavennlige anskaffelser i alle trinn. Som hovedregel skal klima og miljø vektes som 1/3.Dette innebærer at når staten skal ta stilling til hvilken leverandør, tjeneste eller produkt som vinneren kontrakt eller anbud, skal hensyn til klima- og miljø ligge til grunn, ikke bare pris og kvalitet. Gjennom dette kan det offentlige stille krav og legge vekt på ombruk og gjenbruk. 

Styrket innsatsen mot miljøkriminalitet 

Solberg-regjeringen har satt miljøkriminalitet på dagsorden. Gjennom den første stortingsmeldingen om miljøkriminalitet har vi foreslått en helhetlig politikk som styrker innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt, og dermed redusere påvirkningen dette har på klimaet og miljøet. Høyre er opptatt av at alle sektorer må bidra i klimakampen, det gjelder også miljøkriminalitet, derfor legger også stortingsmeldingen opp til et langsiktig oppfølgingsarbeid på tvers av sektorer.