Idrett

Idrett og fysisk aktivitet har stor betydning for folkehelsen. Høyre vil satse på idrettsanlegg og tilrettelegge for at alle som ønsker det, kan delta i fysisk aktivitet

Ungdom i skiløype

Høyre vil

Bidra til at økonomi ikke hindrer deltagelse i idrett

Høyre vil sørge for at økonomi ikke er et hinder for at barn kan delta i idretten, og derfor styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr.

Vi vil stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud som bidrar til at flere vil bidra lengre i idretten, friluftsliv og i frivilligheten

Sikre gode vilkår for kulturen, idretten og frivilligheten

Dette vil vi gjøre

Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Bidra til at også e-sport anerkjennes som sport

Vi vil sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer er tilrettelagt for datatreff og e- sportskonkurranser og støtte initiativer for internasjonale e-sportsarrangementer.

For Høyre er det et mål at alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne. Idretten og frivilligheten er viktige for medmenneskelig kontakt og inkludering og må være tilgjengelig for alle.

Høyre vil sørge for at det bygges idrettsanlegg over hele landet,
sikre forutsigbarhet for momskompensasjonen til nye idrettsanlegg og
støtte idrettens nasjonale strategi for idrettsanlegg som inkluderer både nasjonalanlegg og breddeanlegg, og prioritere fleridrettsanlegg der det er fornuftig.