Idrett

Idrett og fysisk aktivitet har stor betydning for folkehelsen. Høyre vil satse på idrettsanlegg og tilrettelegge for at alle som ønsker det, kan delta i fysisk aktivitet

Ungdom i skiløype

Høyre vil

Bidra til at økonomi ikke hindrer deltagelse i idrett

Høyre vil sørge for at økonomi ikke er et hinder for at barn kan delta i idretten, og derfor styrke og videreføre utlånsordninger for idrettsutstyr.

Vi vil stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud som bidrar til at flere vil bidra lengre i idretten, friluftsliv og i frivilligheten

Sikre gode vilkår for kulturen, idretten og frivilligheten

Dette vil vi gjøre

Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Bidra til at også e-sport anerkjennes som sport

Vi vil sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer er tilrettelagt for datatreff og e- sportskonkurranser og støtte initiativer for internasjonale e-sportsarrangementer.

Gjennomgå kriteriene for spillemiddelfordelingen

Dette vil vi gjøre

Gjennomgå kriteriene for spillemiddelfordelingen, blant annet om for eksempel slitasje skal inngå ved vurdering av skifte av dekke, ikke bare antall år.

støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta

Dette vil vi gjøre

Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan ta del i idrett og andre aktiviteter

Prioritere utvikling av attraktive, bærekraftige og fremtidsrettede aktivitetsarenaer

Dette vil vi gjøre

prioritere utvikling av attraktive, bærekraftige og fremtidsrettede aktivitetsarenaer som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk.

Stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud

Dette vil vi gjøre

Stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud i samarbeid med idretten, frivilligheten og lokalt næringsliv, som bidrar til at flere får et fritidstilbud.

Styrke og videreføre utlånsordninger til fritidsaktiviteter

Dette vil vi gjøre

Styrke og videreføre utlånsordninger til fritidsaktiviteter.

Aktivt jobbe for å spre informasjon om kultur- og fritidstilbud i kommunen

Dette vil vi gjøre

Aktivt jobbe for å spre informasjon om kultur- og fritidstilbud i kommunen

At alle barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

Dette vil vi gjøre

Sikre ordninger som kan dekke kostnader slik at alle barn skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet.

Prioritere å styrke fritidstilbudet til ungdom i områder med levekårsutfordringer

Dette vil vi gjøre

Prioritere å styrke fritidstilbudet til ungdom i områder med levekårsutfordringer, for eksempel møteplasser, sommerjobber, fritidsklubber og fritidsaktiviteter, gjerne gjennom frivilligheten.

Gjøre det enklere å komme seg til fritidsaktiviteter

Dette vil vi gjøre

Gjøre det lettere for barn å komme seg til og fra fritidsaktiviteter, for eksempel gjennom en prøveordning med rimeligere kollektivtransport i begrensede perioder.

For Høyre er det et mål at alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne. Idretten og frivilligheten er viktige for medmenneskelig kontakt og inkludering og må være tilgjengelig for alle.

Høyre vil sørge for at det bygges idrettsanlegg over hele landet,
sikre forutsigbarhet for momskompensasjonen til nye idrettsanlegg og
støtte idrettens nasjonale strategi for idrettsanlegg som inkluderer både nasjonalanlegg og breddeanlegg, og prioritere fleridrettsanlegg der det er fornuftig.