Kultur, idrett og frivillighet

Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv. Frivilligheten er bærebjelken i små og store lokalsamfunn.

Høyre vil

Sikre gode vilkår for kulturen, idretten og frivilligheten

Dette vil vi gjøre

Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Sikre at barn og unge får delta på minst én fritidsaktivitet i uken

I regjering fikk vi innført et gratis fritidskort som sikrer at barn har tilgang på minst en fritidsaktivitet i uken. Det er med på å sikre at barn uavhengig av økonomisk bakgrunn har mulighet til å delta

Innføre søkbar ordning for etablerte scenekunstkompanier

Dette vil vi gjøre

Høyre har store ambisjoner for norsk scenekunst og vil unngå at etablerte scenekunstkompanier må sette kroken på døren. Høyre setter av 5 millioner kroner til en søkbar ordning for etablerte scenekunstner i vårt alternative statsbudsjett for 2023.

Styrke innkjøpsordningen

Dette vil vi gjøre

Innkjøpsordningene til bibliotekene er den viktigste ordningen for den langsiktige utviklingen av litteraturen i Norge. Høyre vil i vårt alternative statsbudsjett for 2023 styrke innkjøpsordningen med 50 millioner kroner.

Doble skattedradraget på gaver til frivilligheten

Dette vil vi gjøre

Høyre vil doble skattefradraget på gaver til frivilligheten for å styrke frivilligheten i hele landet. Skattefradraget har fungert godt for å få økte bidrag fra personer og næringsliv.

Gjennomgå kriteriene for spillemiddelfordelingen

Dette vil vi gjøre

Gjennomgå kriteriene for spillemiddelfordelingen, blant annet om for eksempel slitasje skal inngå ved vurdering av skifte av dekke, ikke bare antall år.

støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta

Dette vil vi gjøre

Støtte prosjekter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelser kan ta del i idrett og andre aktiviteter

Prioritere utvikling av attraktive, bærekraftige og fremtidsrettede aktivitetsarenaer

Dette vil vi gjøre

prioritere utvikling av attraktive, bærekraftige og fremtidsrettede aktivitetsarenaer som er tilrettelagt for sambruk og flerbruk.

Stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud

Dette vil vi gjøre

Stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud i samarbeid med idretten, frivilligheten og lokalt næringsliv, som bidrar til at flere får et fritidstilbud.

Styrke og videreføre utlånsordninger til fritidsaktiviteter

Dette vil vi gjøre

Styrke og videreføre utlånsordninger til fritidsaktiviteter.

Aktivt jobbe for å spre informasjon om kultur- og fritidstilbud i kommunen

Dette vil vi gjøre

Aktivt jobbe for å spre informasjon om kultur- og fritidstilbud i kommunen

Prioritere å styrke fritidstilbudet til ungdom i områder med levekårsutfordringer

Dette vil vi gjøre

Prioritere å styrke fritidstilbudet til ungdom i områder med levekårsutfordringer, for eksempel møteplasser, sommerjobber, fritidsklubber og fritidsaktiviteter, gjerne gjennom frivilligheten.

Gjøre det enklere å komme seg til fritidsaktiviteter

Dette vil vi gjøre

Gjøre det lettere for barn å komme seg til og fra fritidsaktiviteter, for eksempel gjennom en prøveordning med rimeligere kollektivtransport i begrensede perioder.

Dette er problemet

Norge er et av verdens beste land å bo og vokse opp i. De fleste har gode forutsetninger for å delta i og føre tilhørighet i samfunnet. Likevel faller noen utenfor enten på grunn av økonomi, språk eller geografi. Høyres mål er at alle skal ha de samme mulighetene for å lykkes. Økonomisk situasjon, sosial bakgrunn, funksjonsevne eller bosted skal ikke være til hinder for deltagelse i verken kulturlivet, idretten eller i frivilligheten. Vi vet at ikke alle ungdommer i Norge har de samme mulighetene til å være med i idrettslag.

Dette er Høyres løsning

Kultur, idrett og frivillighet utgjør til sammen Norges største folkebevegelse. Alle bidrar på sitt vis til god folkehelse, deltagelse og inkludering, og de skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i både idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering.

Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats. Høyre har i regjering innført et gratis fritidskort som sikrer at barn har tilgang på minst en fritidsaktivitet i uken. Det er med på å sikre at barn uavhengig av økonomisk bakgrunn har mulighet til å delta.

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet. Høyres mål er at alle skal få delta i idrett og kultur uavhengig av bakgrunn og inntekt. Høyre ønsker at frivilligheten vokser nedenfra i stedet for å oppleve detaljstyring ovenfra. Derfor ønsker vi ubyråkratiske støtteordninger og et enklere regelverk. Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Vi mener at både det offentlige og private sammen kan styrke tilbudet og rammevilkårene for kulturen, idretten og frivilligheten.

venstresiden

Mener at private ikke skal kunne bidra. De avviklet derfor gaveforsterknings-ordningen.

Dette har vi gjort

Gode tilskuddsordninger

Det ble bevilget mer enn 1 milliard kroner til tilskuddsordninger under Norsk kulturfond i 2020

Økte bevilgninger til musikk- og scenekunstinstitusjoner

Det er bevilget totalt nær 3 milliarder kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner over hele landet. Dette er en økning på om lag 74 millioner kroner fra 2019. Formidlingsarbeid, publikumsrettet arbeid og kulturelt mangfold er særlig prioritert.

Helhetlig språklov

Vi har fått på plass en ny allmenn språklov, en lov som omfatter alle språkene Norge har et ansvar for. Det har vi aldri hatt før. Loven skal verne om norsk språk som vårt viktigste uttrykk for kultur, historie og identitet og bidra til å sikre samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk gode levevilkår.

Nasjonal bibliotekstrategi

Høyre i regjering la frem en nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 “Rom for demokrati og dannelse”. Strategien løfter frem biblioteket som kunnskapsarena, med sikte på å skape flere lesere, gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige og enda mer brukt.

Økt satsing på museer og visuell kunst

Vi har økt det samlede tilskuddet til museer og visuell kunst, og for 2020 utgjør det 2,2 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 340 millioner kroner fra 2019.

Økte bevilgninger til kulturområder som stimulerer til mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom

I 2020 fordelte Høyre i regjering til sammen 24,5 mill. kroner til ulike institusjoner, tiltak og prosjekter på kulturområdet som skal stimulere til mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom.

Momskompensasjonsordning for frivillige

Høyre i regjering la frem Frivillighetsmeldingen, og fulgte den opp i budsjettet for 2020. I Frivillighetsmeldingen ble det foreslått en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen slik at den økes til 1,8 milliarder kroner i 2021.

Endring av arveloven

Arveloven er endret, slik at herreløs arv nå tilfaller barn og unge i frivillige organisasjoner.

Ny tilskuddsordning for inkludering i kulturliv

Bred deltakelse er et av de overordnede målene i frivillighetsmeldingen. Regjeringen har derfor satt av 5 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturliv.

Innført fritidskort

Vi Innførte et fritidskort som sikrer en gratis fritidsaktivitet til barn minst én gang i uken. Denne ordningen ble så fjernet av de rødgrønne.

Aktuelle saker

Erna Solberg på nattevandring i Ålesund

Høyres alternative statsbudsjett 2023

Vil du vite mer om hvordan Høyre prioriterer kultur, idrett og frivillighet i vårt alternative budsjett?