Kultur, idrett og frivillighet

Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv. Frivilligheten er bærebjelken i små og store lokalsamfunn.

Høyre vil

Sikre gode vilkår for kulturen, idretten og frivilligheten

Dette vil vi gjøre

Høyre mener at kulturlivet, frivilligheten og medieoffentligheten er selvstendige byggesteiner i samfunnet. De skal kunne utvikle seg mest mulig på egne premisser uten statlig overstyring, men det offentlige skal legge til rette for utvikling og et mangfold av private og offentlige finansieringskilder.

Sikre at barn og unge får delta på minst én fritidsaktivitet i uken

Høyre har i regjering innført et gratis fritidskort som sikrer at barn har tilgang på minst en fritidsaktivitet i uken. Det er med på å sikre at barn uavhengig av økonomisk bakgrunn har mulighet til å delta

Dette er problemet

Norge er et av verdens beste land å bo og vokse opp i. De fleste har gode forutsetninger for å delta i og føre tilhørighet i samfunnet. Likevel faller noen utenfor enten på grunn av økonomi, språk eller geografi. Høyres mål er at alle skal ha de samme mulighetene for å lykkes. Økonomisk situasjon, sosial bakgrunn, funksjonsevne eller bosted skal ikke være til hinder for deltagelse i verken kulturlivet, idretten eller i frivilligheten. Vi vet at ikke alle ungdommer i Norge har de samme mulighetene til å være med i idrettslag.

Dette er Høyres løsning

Kultur, idrett og frivillighet utgjør til sammen Norges største folkebevegelse. Alle bidrar på sitt vis til god folkehelse, deltagelse og inkludering, og de skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i både idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering.

Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats. Høyre har i regjering innført et gratis fritidskort som sikrer at barn har tilgang på minst en fritidsaktivitet i uken. Det er med på å sikre at barn uavhengig av økonomisk bakgrunn har mulighet til å delta.

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet. Høyres mål er at alle skal få delta i idrett og kultur uavhengig av bakgrunn og inntekt. Høyre ønsker at frivilligheten vokser nedenfra i stedet for å oppleve detaljstyring ovenfra. Derfor ønsker vi ubyråkratiske støtteordninger og et enklere regelverk. Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Vi mener at både det offentlige og private sammen kan styrke tilbudet og rammevilkårene for kulturen, idretten og frivilligheten.

Opposisjonen

Også her mener opposisjonen at private ikke skal kunne bidra. De vil avvikle gaveforsterknings-ordningen.

Dette har vi gjort

Gode tilskuddsordninger

Det ble bevilget mer enn 1 milliard kroner til tilskuddsordninger under Norsk kulturfond i 2020

Økte bevilgninger til musikk- og scenekunstinstitusjoner

Det er bevilget totalt nær 3 milliarder kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner over hele landet. Dette er en økning på om lag 74 millioner kroner fra 2019. Formidlingsarbeid, publikumsrettet arbeid og kulturelt mangfold er særlig prioritert.

Helhetlig språklov

Vi har fått på plass en ny allmenn språklov, en lov som omfatter alle språkene Norge har et ansvar for. Det har vi aldri hatt før. Loven skal verne om norsk språk som vårt viktigste uttrykk for kultur, historie og identitet og bidra til å sikre samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk tegnspråk gode levevilkår.

Nasjonal bibliotekstrategi

Høyre i regjering la frem en nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 “Rom for demokrati og dannelse”. Strategien løfter frem biblioteket som kunnskapsarena, med sikte på å skape flere lesere, gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige og enda mer brukt.

Økt satsing på museer og visuell kunst

Vi har økt det samlede tilskuddet til museer og visuell kunst, og for 2020 utgjør det 2,2 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 340 millioner kroner fra 2019.

Økte bevilgninger til kulturområder som stimulerer til mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom

I 2020 fordeler regjeringen til sammen 24,5 mill. kroner til ulike institusjoner, tiltak og prosjekter på kulturområdet som skal stimulere til mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom. I 2019 ble det gitt 18 mill. kroner til tilsvarende.

Momskompensasjonsordning for frivillige

Høyre i regjering la frem Frivillighetsmeldingen, og fulgte den opp i budsjettet for 2020. I Frivillighetsmeldingen ble det foreslått en opptrappingsplan for momskompensasjonsordningen slik at den økes til 1,8 milliarder kroner i 2021.

Endring av arveloven

Arveloven er endret, slik at herreløs arv nå tilfaller barn og unge i frivillige organisasjoner.

Ny tilskuddsordning for inkludering i kulturliv

Bred deltakelse er et av de overordnede målene i frivillighetsmeldingen. Regjeringen har derfor satt av 5 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturliv.

Innført fritidskort

Innført fritidskort som sikrer en gratis fritidsaktivitet til barn minst én gang i uken.