Kirke, tro og livssyn

Høyre mener at alle skal få utøve sin tro og sitt livssyn

Høyre vil

Beskytte den enkelte borgers tros- og livssynsfrihet

Høyre respekterer de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart, og deres rett til selvbestemmelse i lære- og ordningsspørsmål. Lovgivning og finansiering skal sikre likebehandling mellom alle tros- og livssynssamfunn.

Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke. Den skal ha ressurser som gjør at den kan være til stede i hele landet, utføre kirkens oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

Alle trossamfunn må forholde seg til norske lover og regler.

Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd

Dette vil vi gjøre

Vi vil forplikte tros- og livssynssamfunn, som mottar tilskudd, om å opplyse om bidrag fra utlandet over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om gjensidighet mellom landene.

Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov

Dette vil vi gjøre

Vi vil trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet.

Øke fokus på opplæring for religiøse ledere

Dette vil vi gjøre

Vi vil gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme, med videre.

Dette er problemet

Norge skal være et livsynsåpent samfunn der trosfrihet og fri religionsutøvelse er en grunnleggende menneskerett. Det finnes mange ulike religioner og trossamfunn. Høyre vil sikre tro- og meningsfriheten i Norge.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil føre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som anerkjenner tros- og livssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og samfunnsskapende kraft. Høyre vil hegne om og beskytte den enkelte borgers tros- og livssynsfrihet og respektere de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og rett til selvbestemmelse i lære- og ordningsspørsmål. Lovgivning og finansiering skal sikre likebehandling mellom alle tros- og livssynssamfunn.

Dette har vi gjort

Ny trossamfunnslov

Vi fikk på plass en ny trossamfunnslov. Det norske samfunnet er i rask endring og den nye loven forenkler og fornyer ordningen. Med ny lov foretas et endelig skille mellom stat og kirke. Dette gir tros- og livssynssamfunnene rett til å styre seg selv og velge sine ledere.

Sørget for god finansiering

Dagens finansieringsordning for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn ble videreført mens vi satt i regjering, og sånn ønsker vi at det skal fortsette.

Vedlikehold og opprustning av eldre kirkebygg

Vi har prioriterte kirkebyggene i Norge, og bevilget penger for å ta vare på og restaurere norske kirker. For 2021 ga vi 70 millioner kroner for å sikre gamle kirkebygg.