Mangfold og likestilling

Likestilling handler om like muligheter – ikke at alle skal velge likt. Høyres mål er at alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet.

Høyre vil

At alle skal ha like muligheter og rettigheter uansett kjønn

Dette vil vi gjøre

Høyre står for at alle, uavhengig av kjønn, skal ha like muligheter og rettigheter. Det er ikke kjønn som avgjør et menneskes kvaliteter, egenskaper og ytelsesevner.

Fjerne hindringer for valgfrihet

Dette vil vi gjøre

Alle skal få muligheten til å være den man er. Mer valgfrihet og frie valg gjør at mennesker kan leve sine liv slik de vil.

Bekjempe seksuell trakassering, vold og overgrep

Dette vil vi gjøre

Vil vil bekjempe seksuell trakassering, vold og overgrep. 2 av 3 som utsettes for vold i nære relasjoner er kvinner, og 3 av 4 siktede for vold i nære relasjoner er menn.

Støtte opp om minoriteter, og spesielt minoritetskvinner

Dette vil vi gjøre

Arbeidsdeltakelsen blant minoritetskvinner er mye lavere enn majoritetsbefolkningen, spesielt for innvandrerkvinner fra Afrika og Asia. I tillegg er kampen mot æreskultur og sosial kontroll i minoritetsmiljøer viktig for likestillingsarbeidet.

Dette er problemet

Norge er et av verdens mest likestilte land. Aldri har flere kvinner jobbet mer heltid. Men vi har fortsatt en vei å gå før menn og kvinner er helt likestilte, og det er fremdeles behov for innsats på flere områder. Fortsatt tjener menn mer i snitt enn kvinner, om man tar snittet av alle kvinner og menn uavhengig yrke, utdannelse eller arbeidsstatus.

Dette er Høyres løsning

Alle som bor i Norge, skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet. I Høyre fører vi en likestillingspolitikk som er oppdatert og tilpasset dagens utfordringer. Det skal lønne seg å jobbe, derfor har vi åpnet for lokale forhandlinger fordi det gir mer fleksible turnuser iblant annet helse- og omsorgssektoren. Vi har vedtatt en ny felles likestillings- og diskrimineringslov som bedrer kvinners og minoriteters stilling.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Vi mener valgfrihet og like muligheter skaper mer mangfold og likestilling.

venstresiden

For venstresiden er ideologi viktigere enn å legge til rette for individuelle løsninger.

Dette har vi gjort

Satt i gang en stor kampanje mot negativ sosial kontroll

Alle i Norge skal ha frihet til å bestemme over sine egne liv, derfor satt Høyre i regjering i gang en stor kampanje mot negativ sosial kontroll. Vi har også vedtatt en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Styrket diskrimineringsvernet

Vi styrket diskrimineringsvernet knyttet til omsorgsoppgaver, graviditet og foreldrepermisjon.

Gjennomført et løft for bedre kvinnehelse

Vi lanserte strategien “Seks punkter for bedre kvinnehelse”, og gjennomført et løft i forskning på kvinnehelse.

Innført lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Vi innførte et lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Oppfølging av strategien mot hatefulle ytringer

Høyre i regjering jobbet mye med oppfølgingen av strategien mot hatefulle ytringer. Gjennom strategien har vi blant annet fått ny kunnskap om hatefulle ytringer, etablert flere møteplasser og økt oppmerksomheten om temaet.

Lagt frem ny LHBTIQ-handlingsplan

Regjeringen vår la fram en ny handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristikker.

Lansering av nasjonal handlingsplan mot rasisme, etnisk og religiøs diskriminering

Regjeringen vår lanserte ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

Styrket innsatsen mot muslimhat

Vi styrket innsatsen mot muslimhat gjennom Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023