Fiskeri og sjømat

Fiskeri og sjømat er blant næringene med størst potensiale for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge.

Høyre vil

Sørge for stabile rammevilkår for næringen

Dette vil vi gjøre

En viktig del av Høyres fiskeripolitikk er å øke forutsigbarheten. Investeringer med lang horisont, tjener både næringen, samfunnet og miljømessig bærekraft. Derfor vil vi sørge for stabile rammevilkår.

Legge til rette for fortsatt vekst i næringen

Dette vil vi gjøre

Fiskeri- og sjømatsnæringen er blant Norges viktigste fremtidsnæringer. Den bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Høyre vil legge til rette for at næringen fortsatt skal vokse og utvikle seg.

Si nei til regjeringens grunnrentebeskatning for havbruket

Høyre støtter ikke regjeringens forslag til grunnrenteskatt. 

Regjeringens forslag til ny grunnrenteskatt på havbruk har skapt en uforutsigbar situasjon, og har både en utforming og et skattepress som næringen frykter ikke vil gjøre den i stand til utvikling og bærekraftig vekst.

Høyre er opptatt av å ta vare på den gode tradisjonen i norsk politikk om at omfattende skatteendringer skal ha en bred oppslutning i Stortinget, dette er viktig for å sikre forutsigbarhet for næringslivet og at ordningene skal kunne stå seg over tid.

Høyre vil bidra konstruktivt ved behandling av saken, og ser også – på samme måte som næringen – at det er rom for et større bidrag. En ny ordning må være forutsigbart, kunne står seg over tid og legge til rette for at næringen kan vokse og utvikle seg i tråd med tidligere vedtatt mål.

Dette er problemet

Solberg-regjeringens fiskeripolitikk som har vært vellykket, og gitt en moderne og lønnsom flåte. Systemet med individuelle, overførbare kvoter har bidratt til bedre ressurskontroll og høyere lønnsomhet. Utfordringen er å sørge for at ressursen skaper mest mulig bearbeiding og aktivitet også på land i Norge.

Samtidig har konsentrasjonen i flåten ført til at mange føler at ressursene forvaltes på for få hender. Av den grunn, og fordi det er viktig både beredskapsmessig og aktivitetsmessig, er det viktig å sørge for en variert og spredt flåtestruktur.

96% av hvitfisken går før eller siden til eksport. Derfor er markedsadgang gjennom blant annet EØS-avtalen sentralt.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil sørge for stabile rammevilkår for næringen. Derfor sier vi nei regjeringens forslag til grunnrentebeskatning for havbruk.

Vi vil også bremse utviklingen mot stadig større konsentrasjon av rettigheter. Samtidig vil vi satse på teknologi og nye arter som mesopelagisk og fangst på lavere trofisk nivå for å skape større fangstmuligheter og industrielle muligheter.

Gjennom det ønsker vi å bidra til et teknologisk skifte som gjør norsk landindustri mer konkurransedyktig, slik at mer av fisken bearbeides i Norge. Høyres løsninger tar utgangspunkt i at dagens rammeverk i havressurs- og deltakerlov ligger fast.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Kvotefordeling

Høyre

Høyre vil gi forutsigbarhet gjennom stabilitet i kvotefordeling. På den måten sørger vi for samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av fiskeriressursene.

Venstresiden

Venstresiden skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for bransjen gjennom nye runder med kvotemelding og en omfordeling av kvoter.

Det grønne skiftet

Høyre

Høyre vil at også fiskeflåten skal bidra til det grønne skiftet, gjennom å betale CO2-avgift som alle andre.

Venstresiden

Venstresiden er ikke samkjørte i spørsmålet om CO2-avgift for fiskeflåten. Senterpartiet er mot, Arbeiderpartiet er usikre, mens Sosialistisk Venstreparti er for.

Effektivisering og fornying

Høyre

Høyre synes det er bra at fiskere fornyer og effektiviserer flåten.

Venstresiden

Venstresiden synes det er et problem at fiskere investerer i større fartøy og kvoter.

Markedsadgang

Høyre

Vil gi fisken full markedsadgang gjennom EU-medlemskap.

Venstresiden

Venstresiden er ikke enig om EU-medlemsskap og EØS-avtalen. De mener landbruksbeskyttelse er viktigere enn markedet for fisk. Flere av partiene vil melde Norge ut av EØS-avtalen og dermed svekke vår tilgang til det europeiske markedet.

Vår talsperson for fiskeri og havbruk

Dette har vi gjort

Vedtatt kvotemelding som gir økt forutsigbarhet

Kvotemeldingen er den første helhetlige gjennomgangen av kvotesystemet. Gjennom kvotemeldingen har vi gitt næringen forutsigbarhet, og lagt til rette for samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av fiskeriressursene.   

Innført Co2-avgift for fiskeflåten med kompensasjon

I 2020 ble det vedtatt å innføre Co2-avgift på drivstoff med kompensasjon for fiskeflåten. Det betyr at de som slipper ut lite per kg fanget fisk tjener, og de som slipper ut mye per kg fanget fisk taper.

Vedtatt ny rekrutteringsordning som gir lavere terskel for å komme inn i fiskeriene

Vi har fått på plass en rekrutteringsordning for å gjøre det lettere å komme inn i næringen. Ungdom skvises ut av næringen. Ordningen innebærer at alle under 30 får et kvotetillegg. Her er kvotene gratis og det vil også kvotetillegget være. Dette inngår i Kvotemeldingen.

Vedtatt en nullvisjon for dødsulykker til sjøs

Tall hentet fra SSB, Fiskermanntallet, Arbeidstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet viser at mens man for bygg og anlegg, transport og lagring, og industri registrerer mellom en til fem arbeidsskadedødsfall per 100.000 arbeidstakere i 2020, er tilsvarende tall for fiskeflåten ti ganger så høye.

Så langt i år har fem personer mistet livet i forbindelse med næringsvirksomhet til havs, ifølge Sjøfartsdirektoratet. 109 personer har blitt skadet.

Høyre fremmet derfor et representantforslag om å få på plass en nullvisjon for dødsulykker til sjøs, dette forslaget ble så enstemmig vedtatt på Stortinget og det skal settes i gang med å lage en handlingsplan for dette.