Fiskeri og sjømat

Høyre mener fiskeri og sjømat er an av næringene med størst potensiale for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser.

Høyre vil

Sørge for stabile rammevilkår for næringen

Dette vil vi gjøre

En viktig del av Høyres fiskeripolitikk er å øke forutsigbarheten. Investeringer med lang horisont, tjener både næringen, samfunnet og miljømessig bærekraft. Derfor vil vi sørge for stabile rammevilkår.

Legge til rette for fortsatt vekst i næringen

Dette vil vi gjøre

Fiskeri- og sjømatsnæringen er blant Norges viktigste fremtidsnæringer. Den bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Høyre vil legge til rette for at næringen fortsatt skal vokse og utvikle seg.

Dette er problemet

Fiskeripolitikken har vært vellykket, og gitt en moderne og lønnsom flåte. Systemet med individuelle, overførbare kvoter, har bidratt til bedre ressurskontroll og høyere lønnsomhet. Utfordringen er å sørge for at ressursen sørger for mest mulig bearbeiding og aktivitet også på land i Norge.

Samtidig har konsentrasjonen i flåten også ført til at mange føler at ressursene forvaltes på for få hender. Det er viktig å sørge for en variert og spredt flåtestruktur, både av den grunn, og fordi det både beredskapsmessig og aktivitetsmessig er viktig. 96% av hvitfisken går før eller siden til eksport. Derfor er markedsadgang sentralt.

Dette er Høyres løsning

Vi vil sørge for stabile rammevilkår for næringen og bremse utviklingen mot stadig større konsentrasjon av rettigheter. Samtidig vil vi satse på teknologi og nye arter som mesopelagisk og fangst på lavere trofisk nivå for å skape større fangstmuligheter og industrielle muligheter.

Gjennom det ønsker vi å bidra til et teknologisk skifte som gjør norsk landindustri mer konkurransedyktig, slik at mer av fisken bearbeides i Norge. Høyres løsninger tar utgangspunkt i at dagens rammeverk i havressurs- og deltakerlov ligger fast.

Slik skiller vi oss fra oppsisjonen

Kvotefordeling

Høyre

Høyre vil gi forutsigbarhet gjennom stabilitet i kvotefordeling. På den måten sørger vi for samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av fiskeriressursene.

Opposisjonen

Opposisjonen skaper usikkerhet for bransjen gjennom omfordeling av kvoter.

Det grønne skiftet

Høyre

Høyre vil at også fiskeflåten skal bidra til det grønne skiftet, gjennom å betale CO2-avgift som alle andre.

Opposisjonen

Opposisjonen er ikke samkjørte i spørsmålet om CO2-avgift for fiskeflåten. Senterpartiet er mot, Arbeiderpartiet er usikre, mens Sosialistisk Venstreparti er for. Vi vet ikke hvilken politikk vi får ved et regjeringsskifte.

Effektivisering og fornying

Høyre

Høyre synes det er bra at fiskere fornyer og effektiviserer flåten.

Opposisjonen

Opposisjonen synes det er et problem at fiskere investerer i større fartøy og kvoter.

Markedsadgang

Høyre

Vil gi fisken full markedsadgang gjennom EU-medlemskap.

Opposisjonen

Opposisjonen er ikke enig om EU-medlemsskap og EØS-avtalen. De mener landbruksbeskyttelse er viktigere enn markedet for fisk. Flere av partiene vil melde Norge ut av EØS-avtalen og dermed svekke vår tilgang til det europeiske markedet.

Vår talsperson for fiskeri og havbruk

Dette har vi gjort

Vedtatt kvotemelding som gir økt forutsigbarhet

Kvotemeldingen er den første helhetlige gjennomgangen av kvotesystemet. Gjennom kvotemeldingen har vi gitt næringen forutsigbarhet, og lagt til rette for samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av fiskeriressursene.   

Innført Co2-avgift for fiskeflåten med kompensasjon

I år ble det innført Co2-avgift på drivstoff med kompensasjon for fiskeflåten. Det betyr at de som slipper ut lite per kg fanget fisk tjener, og de som slipper ut mye per kg fanget fisk taper.

Vedtatt ny rekrutteringsordning som gir lavere terskel for å komme inn i fiskeriene

Vi har fått på plass en rekrutteringsordning for å gjøre det lettere å komme inn i næringen. Ungdom skvises ut av næringen. Ordningen innebærer at alle under 30 får et kvotetillegg. Her er kvotene gratis og det vil også kvotetillegget være. Dette inngår i Kvotemeldingen.