Havbruk

Høyre ønsker å føre en ansvarlig fiskeripolitikk som sikrer forutsigbarhet og lønnsomhet for næringen. Vi vil også stille viktig miljømessige krav som sikrer bærekraft i havbruket.

Høyre vil

Gi forutsigbarhet til havbruksnæringen

Dette vil vi gjøre

Havbruk er husdyrhold med lang horisont. En viktig del av Høyres fiskeripolitikk er derfor å øke forutsigbarheten. Investeringer med lang horisont, tjener både næringen, samfunnet og miljømessig bærekraft. 

Sikre næringen tilgang til det europeiske markedet

Dette vil vi gjøre

Markedsadgang er nøkkelen. Havbruk er eksportnæring. Høyre er garantisten for at Norge arbeider for frihandel og frihandelsavtaler, og støtter opp om EØS-avtalen. 

Gi næringen mulighet til å vokse

Havbruksnæringen er en av våre viktigste næringer og skal være det også i fremtiden. Vi vil legge til rette for vekst i havbruksnæringen slik at den kan bidra med lønnsomme arbeidsplasser og skatteinntekter.  

Dette er problemet

Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat. Etterspørselen etter sjømat øker. Derfor er det viktig at vi gir næringen trygge rammer så den kan utvikle seg videre. Økt etterspørsel bidrar til viktige arbeidsplasser og midler til det offentlige, men det finnes likevel utfordringer. Høyre mener det er viktig å sikre en bærekraftig næring slik at vi nyte av fiskebestandene i mange generasjoner fremover.

Dette er Høyres løsning

Havbruk skal ikke ha grunnrenteskatt. Vi må legge til rette for vekst i næringene med vekstpotensial. Spesielt er dette viktig for næringer med lavt klimaavtrykk. For Høyre er det viktig å sikre et stabilt og forutsigbart vekstregime for havbruk. Nøkkelen til dette er internasjonal markedsadgang og et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå. Vi skal sørge for at havbruk skjer i bærekraftige former, og legge til rette for utvikling av hav bruk med nye arter.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Skatt

Høyre

Vil ikke øke skattene for fiskerinæringen. Vi mener vi skal utvikle næringen ved å skape mer, ikke skatte mer.

Venstresiden

Øke skattene for fiskerinæringen. Partiene på venstresiden er ikke enig om hvor høye skattene skal være, men de vil øke skattene.

Handelsavtaler

Høyre

Sikre næringen gode og trygge rammer gjennom internasjonale handelsavtaler.

Venstresiden

Deler av venstresiden vil gi næringen dårligere forutsetninger ved å gå mot viktige avtaler som EØS.

Markedsadgang

Høyre

Gi næringen full markedsadgang gjennom EU-medlemskap.

Venstresiden

Skape tvil om markedsadgang og EØS-avtalen. I Hurdalsplattformen sår regjeringen tvil om avtalen og ønsker å utrede handlingsrommet.

Vekststrategi

Høyre

Høyre vil ha en bærekraftig vekst i næringen.

Venstresiden

Venstresiden er uenig om vekst.

Dette har vi gjort

Etablert et trafikklyssystem for vekst i lakse- og ørretoppdrett

Systemet er utformet slik at det vil legge til rette for en miljømessig forsvarlig vekst. Der lusetrykket er for høyt vil det medføre en redusert produksjon. Trafikklyset er slått på. Det betyr at næringen får forutsigbarhet og vekst. 

Tildeling av økt produksjon

Solberg-regjeringen har gjennomført den første ordinære tildelingen av økt produksjon på mange år.

Sikret vertskommuner inntekter

Solberg-regjeringen har jobbet for at havbrukskommunene får langsiktige og stabile inntekter fra havbruksnæringen. Vi har iverksatt havbruksfondet som har gitt vertskommunene over 2,5 milliarder i inntekter. Vi foreslo å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret, hvor inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene.

Sagt nei til grunnrenteskatt

Økt beskatning av havbruksnæringen vil sinke norsk verdiskaping, svekke norsk konkurransekraft og føre til færre norske arbeidsplasser. Det kan ikke Høyre stille seg bak, og derfor sa vi nei til grunnrenteskatt på 40%.

Redusert miljøavtrykket i næringen

Solberg-regjeringen har redusert miljøavtrykket i næringen gjennom strengere regler for avlusing.

Etablert utviklingstillatelser som skal stimulere til utvikling av ny teknologi

Disse utviklingstillatelsene gir sterke insentiver til å finne nye teknologiske løsninger med sterkere bærekraft.  

Levert en strategi for større bearbeiding i Norge. 

Vi har levert en strategi for større bearbeiding i Norge. Vi ønsker flere lønnsomme arbeidsplasser i bearbeiding av sjømat i Norge.