Industri

Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Industrien er en viktig bærebjelke i den norske økonomien. Høyre ønsker å videreutvikle norsk industri slik at vi skaper grønne og bærekraftige arbeidsplasser.  

Høyre vil

At norsk industri skal ha kunder å selge varer til

Dette vil vi gjøre

Høyre vil stå opp for EØS-avtalen. Industrien over hele landet er helt avhengige av EØS-avtalen for å kunne selge varene sine og ha forutsigbare rammevilkår. Vi er rike i Norge, men vi kan ikke bare leve av å klippe håret på hverandre, vi må eksportere noe også.

Kutte utslipp fra industrien

Dette vil vi gjøre

Skal vi skape et bærekraftig samfunn så er vi også nødt til å skape flere grønne arbeidsplasser. Utslippene skal bortimot halveres det neste tiåret, og det er en omstilling hvor norsk industri skal ha på seg ledertrøyen.

Derfor satser vi nå på nye industrier som havvind og hydrogen, samtidig som vi reduserer utslipp andre deler av industrien. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen!

I 2024 foreslår Høyre et punktutslippsprogram for industrien på 1,5 milliarder. Et program som sikrer at industrien kan få støtte for store klimainvesteringer.

Gi Norge flere ben å stå på

Dette vil vi gjøre

Norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Vi vil satse på forskning og teknologiutvikling for å skape grønnere jobber.

Vi vil fortsette å bevilge store midler til forskning på teknologiutvikling i industrien og pilotprosjekter om skal gjøre Norge grønnere.

Etablere et hurtigspor for industrietableringer

Dette vil vi gjøre

Høyre vil etablere et hurtigspor for større industriutvidelser og –etableringer. Når et nærings- eller industriprosjekt med stor sysselsettingseffekt, positive ringvirkninger og lokal- og regional verdiskaping ønsker å etablere seg eller utvide sin virksomhet i Norge, skal prosjektet inn i hurtigsporenheten. Målet er å kraftig redusere offentlig søknads- og behandlingstid slik at det blir enklere og mer forutsigbart å skape flere lønnsomme jobber og større verdier i Norge.

Dette er problemet

Norsk økonomi står ovenfor store omstillinger i årene som kommer. Inntektene fra olje og gass kommer til å bli mindre. Det gjør at vi må skape flere arbeidsplasser i industrien slik at Norge får flere bein å stå på. I tillegg er det behov for mer relevant kompetanse slik at vi kan møte et stadig mer digitalisert og høyteknologisk marked.

Vi må gi rom til å skape den nye milliardindustrien som kan sikre inntekter til fellesskapet. Hvis vi skal opprettholde dagens velferdsnivå, er vi nødt til å skape ny industri, teknologi og arbeidsplasser som kan bidra til statskassen.

Vi må kutte utslipp, ikke flytte utslipp. Til tross for at prosessindustrien står for en betydelig del av våre klimagassutslipp er det viktig at vi ikke iverksetter tiltak som gjør at denne industrien bare flytter til andre land med mindre strenge utslippskrav enn Norge, eller taper i konkurransen med bedrifter fra slike land.

Usikkerhet om EØS-avtalen. De fire store eksportindustriene (olje og gass, maritim, prosessindustri og sjømat) utgjør om lag 80% av norsk eksport. Resten står for kun 20%. (f.eks. finans, helse, IKT, fornybar energi, bygg og anlegg, reiseliv). Senterpartiet og Sosialitisk Venstreparti skaper usikkerhet rundt fremtiden til EØS-avtalen. Avtalen sikrer norske bedrifter tilgang til 500 millioner europeiske kunder og er helt avgjørende for norske arbeidsplasser og norsk velferd. Industrien, fiskerinæringen og mange tusen bedrifter over hele landet er helt avhengige av EØS-avtalen for å kunne selge varene sine og ha forutsigbare rammevilkår.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil legge til rette for et variert næringsliv som gir Norge flere ben å stå på og flere arbeidsplasser. Vi vil føre en industri- og næringspolitikk som utnytter Norges naturgitte forutsetninger og sterke teknologi- og kompetansemiljøer. 

Norge er et land med store naturressurser. Høyre mener at disse ressursene må utnyttes for å skape jobber, sikre økonomisk vekst, samt bidra til å produsere de materialer som er nødvendige for å gjennomføre det grønne skiftet. I det grønne skiftet hvor vi skal elektrifisere mer, vil mineralnæringen i Norge bli enda viktigere. 

Norge er en åpen økonomi, og har store gevinster av handel med utlandet. Det er avgjørende for industrien å ha god tilgang til internasjonale markeder for å selge sine produkter og tjenester, og for å få tilgang på arbeidskraft og kapital. 

Høyre vil legge til rette for bærekraftig fornyelse av norsk industri og forsvarlig utvinning av mineraler og drift av bergverksindustri. Mineralnæringen er en viktig bidragsyter til dagens og fremtidens produkter, og Høyre vil legge til rette for økt mineralproduksjon i Norge innenfor strenge miljøkrav. 

For Høyre er det viktig å sikre konkurransekraften til norsk industri gjennom stabile rammevilkår, tilgang til eksportmarkeder og forutsigbar tilgang på kraft til konkurransedyktige priser.

Nikolai Astrup

Kutte utslippene, ikke utviklingen

Høyre foreslår å sette av 1,5 milliarder kroner i 2024 til Enovas program for klimakutt ved store punktutslipp. Les mer om hvorfor under 👇

Se Høyres forslag til statsbudsjett i 2024

Høyre prioriterer folks privatøkonomi, at Norge skal ha mer å leve av i fremtiden, og å gi landet økt trygghet og bedre beredskap.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Lønnsom utbygging av havvind

Høyre

Vi vil lyse ut 3 GW nytt havvindareal hvert år fra 2025. I motsetning
Det skal lyses ut 3 GW nytt areal hvert år fra 2025. I motsetning til regjering ønsker vi hybridkabler, som kan gi lønnsomhet ved havvindutbyggingen.

Regjeringen

Sier nei til hybridkabler, som gjør lønnsomheten i havvindutbygging betydelig mindre. Dette gir i realiteten mindre investeringer i ny grønn kraftproduksjon og færre muligheter for norsk næringsliv.

Formuesskatt

Høyre

Høyre ønsker at det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser. Derfor vil vi senke skatten på arbeidende kapital, slik at bedrifter ikke må betale skatt på maskiner, kjøretøy og lokaler. Vi må skape mer, ikke skatte mer.

Venstresiden

Venstresiden vil beholde og øke formueskatten. Formuesskatten er en særnorsk skatt på norsk eierskap. Utenlandske eiere slipper å betale skatten. Det er urettferdig og uheldig at norske eiere skal betale en skatt som utenlandske eiere slipper.

Næringspolitikk

Høyre

Vi vil være på lag med alle som skaper arbeidsplasser. Norge trenger flere ben å stå på. Derfor må vi utvikle industrien og skape nye næringer, sånn at flest mulig har en jobb å gå til.

Venstresiden

Samlet er venstresiden mer kritiske til utvalgte industrinæringer. For hver næring som tjener penger og skaper arbeidsplasser, finnes det et parti på venstresiden som vil avvikle næringen. Summen av venstresidens standpunkter er lite næringsvennlig politikk.  

Dette har vi gjort

Fremmet forslag om økt satsning på Hydrogen

Norge har gode forutsetninger for å lykkes med en satsing på hydrogen. Norsk næringsliv er godt posisjonert til å ta del i et økende marked for hydrogen. Norge har et sterkt næringsliv og gode forsknings- og teknologimiljøer som allerede utvikler og leverer utstyr og tjenester for produksjon, distribusjon, lagring og bruk av hydrogen i ulike sektorer. I tillegg har Norge et ambisiøst program innen CCS som kan styrkes gjennom produksjon av blått hydrogen, der norske gassressurser kan komme til anvendelse. Høyre fremmet derfor et eget representantforslag på Stortinget om en ny storstilt satsning på hydrogen.

Fjernet maskinskatten som lenge var et hinder for bedriftene

Vi må skape mer, ikke skatte mer. Derfor har vi fjernet maskinskatten. Vi ser allerede nå at fjerning av maskinskatten har utløst store investeringer som skaper flere arbeidsplasser.

Økt lærlingtilskuddet flere ganger

Læringstilskuddet har blitt økt syv ganger siden 2014, og har dermed økt med totalt 21 000 kroner per lærekontrakt. Det gjør det lettere for bedrifter å ta inn lærlinger.

Lagt frem en havstrategi

Norge har alltid vært en havnasjon. Noen av våre mest innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer har sitt utspring i vår bosetting langs kysten og er basert på bruk av havet. For at vi fortsatt skal opprettholde vår posisjon som en ledende havnasjon har vi laget og senere oppdatert en havstrategi som legger til rette for kunnskapsoverføring mellom havnæringene.

Økt støtten til grønn omstilling gjennom Enova

Gjennom årene i regjering har Høyre bidratt til å øke støtten til Enova kraftig. Vi bevilger 2 milliarder kroner til forskning på teknologiutvikling i industrien, og 1 milliard kroner til pilotprosjekter som skal gjøre Norge grønnere.

Arbeider med eksporthandlingsplan

Regjeringen arbeider for tiden med en eksporthandlingsplan hvor det vil bli foreslått nye tiltak som skal bidra til at virkemiddelapparatet blir bedre på å hjelpe bedrifter med internasjonalisering.