Landbruk

Høyre jobber for et bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet.

Høyre vil

Gi bonden større muligheter for lønnsom drift

Høyre vil gi bonden som selvstendig næringsdrivende større mulighet for lønnsom drift, blant annet gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom. Det skal lønne seg å investere i effektiv gårdsdrift. 

Legge til rette for en ren matproduksjon

Høyre vil fortsette å legge til rette for det konkurransefortrinnet norsk jordbruk har som en av verdens beste og reneste matproduksjon, med lite bruk av sprøytemidler og antibiotika. 

Føre en skogpolitikk som skaper økte verdier

Høyre vil føre en skogpolitikk som legger til rett for aktiv drift som skaper økte verdier av norske skogressurser. Skogbruket skal fortsette å spille en viktig rolle inn i bioøkonomien.

Legge til rette for privat, spredt og lokalt eierskap av skogen

Dette vil vi gjøre

Høyres hovedmål i skogpolitikken er å sikre privat, spredt og lokalt eierskap og ikke minst er Høyre en pådriver for mer aktiv forvaltning av skogen. Vi har alt for mange passive skogeiere. En utfordring i dag er at mange skogeiendommer ikke utvikles enten fordi kapitalen eller kompetansen hos skogeier ikke finnes eller fordi eiendommene er alt for små til lønnsom utvikling.

Områder

Dette er problemet

Bærekraftig og lønnsomt landbruk over hele landet er viktig for matproduksjon, beredskap, bosetting, bevaring av kulturlandskapet og lavere utslipp av klimagasser. 

Kun 3% av alt landareal i Norge er dyrkamark og kun 1/3 av dette er egnet for produksjon av matkorn. Omdisponering av dyrka mark må reduseres for å kunne øke matproduksjonen og opprettholde matberedskapen. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning og våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. Det handler også om beredskap. Solberg-regjeringen har ført en politikk som allerede har redusert omdisponeringen av dyrkamark vesentlig til under 4000 dekar per år og nydyrkingen har skutt fart. Noe omdisponering må kunne tillates, men arbeidet med å holde nedbygging av dyrkamark til et minimum må fortsette.

Skal vi nå målsetningen om 50% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, må landbruket bidra og det må legges til rette for en mer aktiv og bærekraftig drift av skogen.

Dette er Høyres løsning

Høyre mener at jordbruket er sentralt for matproduksjon, bosetting, ivaretakelse av kulturlandskapet og sysselsetting. Høyre vil skape et levedyktig jordbruk over hele landet.

Landbrukspolitikken skal legge til rette for økt bærekraftig matproduksjon, mer mangfold og styrket konkurransekraft. Høyre vil innenfor disse rammene gi bonden, som selvstendig næringsdrivende, større muligheter for lønnsom drift gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom.

Bærekraften i det norske landbruket og matsystemet må styrkes, og gjennom det bidra til utvikling av distriktsøkonomien og bøndenes levekår.

Høyre mener at klimainnsatsen i landbruket best forsterkes gjennom satsing på utslippskutt og klimatilpasning. Tiltak som miljøvennlig gjødselspredning, satsing på biogass og teknologiutvikling er en viktig del av løsningen til det grønne skiftet i landbruket.

 

Dette har vi gjort

Tilrettelagt for reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket

Vi har tilrettelagt for reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket. Regjeringen har inngått en avtale med organisasjonene i jordbruket om å redusere klimagassutslipp og økte opptak av karbon for perioden 21-30. Jordbruksavtalen er dreid i en mer klima- og miljøvennlig retning.  

Prioritert matsikkerhet, folkehelse og dyrevelferd

Vi har prioritert matsikkerhet, folkehelse og dyrevelferd. Innsatsen for å kjempe mot antibiotikaresistente bakterier i husdyrholdet er trappet opp. Tallene viser at bruken av antibiotika fortsatt reduseres og Norge er verdensledende på redusert bruk. 

Lagt frem en gründermelding for landbruket

Vi har lagt frem en gründermelding for landbruket. Målet for meldingen er å gi grunnlag for en mer fremtidsrettet landbruksproduksjon over hele landet.

Jobbet for økt konkurranse- og bærekraft i skognæringen

Vi har jobbet for økt konkurranse- og bærekraft i skognæringen. Priskontrollen er opphevet for rene skogeiendommer. Vi har bevilget over 950 millioner til infrastrukturtiltak i skogbruket. Vi har gitt tilskudd til 23 tømmerkaier.  Dette bidrar til bedre sammenhengende standard på transportinfrastrukturen fra skog til industri/marked. 

Forbedret kanaliseringspolitikken

Vi har forbedret kanaliseringspolitikken. Det har vi gjort ved å styrke kornøkonomien i områder som er egnet for korn. Dessuten har vi styrket incentivet for grasrotproduksjon i distriktene. Slik legger vi til rette for økt produksjon og landbruk over hele landet.

Økt nydyrkingen

Vi har økt nydyrkingen. I 2019 ble det gitt tillatelse til nydyrking av 27.500 dekar. Dette er ny rekord.

Fulgt opp jordvernstrategien

Vi har fulgt opp jordvernstrategien. Nå bygges det ned under 4000 dekar dyrkamark. Det er rekordlavt. Til sammenligning var den gjennomsnittlige omdisponeringen 7600 dekar per år i perioden 2004-2013.

Styrket infrastrukturen i skogbruket

Vi har styrket byggingen av skogsveier, kaier og annen infrastruktur i skogbruket.

Forenklet og fjernet unødvendige reguleringer

Vi har forenklet og fjernet unødvendige reguleringer. Vi har satset på lokal mat og drikke og forenklet regelverket for foredling på eget bruk.

Vi har også åpnet for begrenset alkoholsalg tilvirket i egen virksomhet.