Maritime næringer

Høyres mål er å sikre at Norge også i fremtiden er en maritim stormakt.

Høyre vil

Sikre at Norge også i fremtiden er en maritim stormakt

Dette vil vi gjøre

Norges maritime næringsklynge er verdensledende. Vi vil arbeide for at denne bransjen får gode rammevilkår, forskning og teknologiutvikling som kan bidra til vekst og styrket konkurransekraften. Vi vil ivareta og videreutvikle Norges rolle som global skipsfarts- og offshore-nasjon.

Bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg

Dette vil vi gjøre

Vi vil bidra til at flere norskeide skip seiler under norsk flagg. Dette vil vi gjøre gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre.

Stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring

Dette vil vi gjøre

Norge har et stort potensial innenfor grønn skipsfart som må realiseres. Vi stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring, og legge til rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor.

Vi vil være en pådriver i det internasjonale arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp. Vi vil legge til rette for økt forskning på flytende hydrogen og ammoniakk som brensel i skipsfarten.

Dette er problemet

Vi må bekjempe klimaendringer og miljøutfordringer før det er for sent. Vi vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Det ligger et enormt potensial i å kutte utslipp innen maritime sektor. Alt fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrettsfartøy, fiskefartøy og fritidsbåter skal over på null- og lavutslipp. Norge skal bli et lavutslippssamfunn.

Veien dit vil bli krevende, men vil også by på muligheter. I maritim sektor vil det være muligheter for grønn verdiskaping både innenfor og utenfor landets grenser.

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er å sikre at Norge også i fremtiden er en maritim stormakt. Norges maritime næringsklynge er verdensledende. Gode rammevilkår, forskning og teknologiutvikling kan bidra til vekst og styrket konkurransekraft for denne sektoren. Norge har et stort potensial innenfor grønn skipsfart som må realiseres, og Norges rolle som global skipsfarts- og offshore-nasjon må ivaretas og videreutvikles. 

Høyre vil bidra til at flere norskeide skip bruker norsk flagg gjennom å opprettholde dagens rederibeskatning, lovfestet konkurransedyktig nettolønnsordning, et kundeorientert Sjøfartsdirektorat og konkurransedyktige skipsregistre.

Høyre vil styrke konkurransekraften til den maritime næringen gjennom å satse på innovasjon i skipsfartsnæringen, legge til rette for at landbaserte næringer har tilgang til maritim kompetanse og sikre et skattesystem som oppmuntrer til verdiskaping i maritim sektor. Dette inkluderer å redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser. Vil vi øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formueskatten.

Det skal stimuleres til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger samt alternativt drivstoff for skip, og legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre vil redusere og på sikt fjerne formueskatten på arbeidene kapital. Denne skatten gjør at eiere av rederiene må betale skatt på skip og andre fartøy uavhengig om de er i drift eller ikke, og uavhengig av om de går med overskudd eller underskudd.

For et verft betyr formueskatt på arbeidene kapitel at det må betales formueskatt på uferdige skip under bygging.  

Venstresiden

Ap, Sp, SV, MDG og Rødt vil øke skatten på arbeidende kapital. Denne skatten betaler bedriftene uavhengig om de går med overskudd eller underskudd.

Skatten gjelder bare for private norskeide bedrifter og gir utenlandske aktører i den maritime næringen et konkurransefortrinn. Den gjør at bedrifter tappes for penger, så eierne kan betale formueskatten, i stedet for at de kan reinvesteres i nye maskiner, utstyr eller human kapital.

Høyre

Senket selskapsskatten som bedriftene betaler på sine overskudd, fra 28 til 22 prosent.

Venstresiden

Rødt vil øke selskapsskatten. Det vil gjøre bedriftene mindre rustet til å investere i egen virksomhet og skape nye arbeidsplasser.

Dette har vi gjort

Vi har laget en handlingsplan for skipsfart og bevilget penger til grønn omstilling

Norge er verdensledende på grønne fartøy. Verftene langs kysten lager nå verdens grønneste skip. Det er bra for industrien, og det er bra for klimaet. Solberg-regjeringen lagde en egen handlingsplan for skipsfart, og brukte i 2020 200 millioner kroner på grønn omstilling i den blå industrien.

Vi har kommet i gang med å fase inn nullutslippsferjer

Utslippene fra skipsfarten er svært høye. Derfor er det nå 80 nullutslippsferjer på vei inn i det norske transportnettet og det satses på grønne hurtigbåter. Disse blir i stor grad bygd og utviklet i Norge, dette gir dermed industriutvikling, arbeidsplasser og eksportmuligheter.

Vi har lansert ordninger som skal redusere utslipp fra skipsfarten

Vi har lansert en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten. Ordningene skal stimulere til grønn flåtefornyelse og reduserte klimagassutslipp fra norsk skipsfart.

Vi har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Vi har styrket og utvidet tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, med bl.a. egne tilskuddsmodeller for sjøfolk på NIS-lasteskip i utenriksfart, og sjøfolk på NIS konstruksjonsskip.

Vi har videreført rederiskatteordningen

Solberg-regjeringen har sikret videreføring av rederiskatteordningen for 10 nye år (2018-2027), og utvidet ordningen til også å gjelde skip i offshore vind-industrien. Antallet skip i ordningen har holdt seg relativt stabilt og økt noe.