Olje og gass

Høyre mener olje- og gassnæringen må utvikles, ikke avvikles. 

Høyre vil

Sikre Norges viktigste næring

Dette vil vi gjøre

Olje- og gassnæringen er i dag vår viktigste næring målt i inntekter og arbeidsplasser. Høyre ønsker en fremtidsrettet oljenæring og en aktiv letepolitikk som bidrar til at oljenæringen gradvis kan omstille seg. Oljenæring besitter en unik kompetanse som skaper grobunn for nye innovasjoner og fornybar energi, noe som igjen vil gi penger til statskassen og bevare viktige arbeidsplasser.

Bevare kompetansen i næringen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil bevare oljenæringens unike kunnskap om drift og konstruksjoner til havs. Dette gjør vi blant annet gjennom å bygge verdens største, flytende havvindpark som forsyner Gullfaks- og Snorrefeltet med grønn energi. Samtidig gir det oss kunnskap og kompetanse om hvordan vi kan bygge ut mer flytende havvind.

Gjennomføre 26. konsesjonsrunde

Dette vil vi gjøre

Høyre ønsker at olje- og gassbransjen skal være en stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Derfor vil vi lyse ut 26. konsesjonsrunde så raskt som mulig.

Dette er situasjonen

Siden de første funnene ble gjort på norsk sokkel, har olje- og gassindustrien vært en viktig bærebjelke for velferdsstaten. Olje- og leverandør industrien bidrar direkte og indirekte med ca. 205 000 arbeidsplasser. Inntektene er med på å finansiere skoler, sykehus og infrastruktur over hele landet. 

Det har gjort den til vår viktigste næring. Samtidig står vi overfor klimaendringer og fallende inntekter fra oljen. Det gjør at vi må omstille oss allerede nå. Derfor må vi bruke kunnskapen vi har i næringen til å utvikle nye, grønne og lønnsomme næringer.   

Dessverre ser vi en regjering som stopper tilførselen av ny areal for næringen gjennom å stoppe 26. konsesjonsrunde.

Dette er Høyres løsning

Vi skal omstille, ikke avvikle næringen. Derfor vil vi både gjennomføre TFO-runder og 26. konsesjonsrunde. Gjennom å bruke kompetansen og inntektene fra sektoren til å finne nye grønne løsninger i møte med en situasjon med flere eldre og fallende olje- og gassinntekter trenger Norge å skape flere jobber. Olje- og gassnæringen har bidratt med omtrent 200 milliarder kroner til statsbudsjettet. Når vi på lang sikt skal erstatte en del av disse inntektene må alle sektorer i næringslivet bli mer lønnsomme og produktive.

Høyre vil ta i bruk og videreutvikle vår verdensledende kompetanse. På samme måte som vår kunnskap om betong gjorde oss eksperter på å bygge plattformer, gjør kunnskapen vår om å bygge plattformer oss til eksperter på å bygge andre havinstallasjoner. Sånn som vindturbiner til havs. Derfor skal bruke kompetansen og inntektene fra sektoren til å komme over i grønne teknologier.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

26 konsesjonsrunde

Høyre

Høyre ønsker at olje- og gassbransjen skal være en stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Derfor vil vi lyse ut 26. konsesjonsrunde så raskt som mulig. 

REGJERINGEN

Stopper 26. konsesjonsrunde. Dette bidrar til at vi ikke får fylt på med ny produksjon i en tid hvor produksjonen på norsk sokkel er ventet å falle. Det kan bidra til energikrise i Europa.

Vi sier nei til styrt avvikling av næringen

Høyre

Høyre vil omstille, ikke avvikle oljenæringen. VI vil bruke kompetansen fra næringen for å utvikle teknologi og innovasjoner som redusere utslippene og skaper grønne arbeidsplasser.

Venstresiden

MDG og SV vil ha en politisk styrt avvikling av oljenæringen. Avvikling av næringen kan medføre at vi taper kunnskapen og kompetansen vi er avhengige av for å skape grønn omstilling, som blant annet karbonfangst
og –lagring, havvind og hydrogen.

Dette har vi gjort

Startet arbeidet med verdens største flytende havvindpark 

Verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen bygges nå i Norge, i samarbeid mellom Equinor og staten. Hywind Tampen vil bidra til å kutte utslippene på Snorre- og Gullfaksfeltet, samtidig som det gir oss ny og viktig kunnskap om havvindteknologi. 

Satt en fast grense for iskantsonen 

Regjeringen har foreslått en fast grense for iskantsonen, det er viktig i norsk havforvaltning. Det betyr at vi både tar vare på natur, samtidig som vi legger til rette for verdiskaping. 

Sikret olje- og leverandørindustrien gjennom krisen 

Under koronakrisen bidro Høyre til å sikre en skattepakke for petroleumsnæringen for å opprettholde aktiviteten i næringen gjennom krisen. Pakken utløste milliardinvesteringer på under 24 timer og det er anslått at det blir 100 milliarder kroner til investeringer i år og til neste år. Dette vil bidra til å sikre inntekter og arbeidsplasser i årene som kommer.