Skatter og avgifter

Høyre vil føre en skattepolitikk som skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, inkludering og et mer miljøvennlig samfunn. 

Høyre vil

Føre en skattepolitikk som stimulerer til investering og privat innsats og eierskap

Høyre vil ha et lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og bedrifter. Tempo og omfang av skatte- og avgiftslettelser må tilpasses situasjonen i norsk økonomi. 

At beskatningen av norske bedrifter skal være konkurransedyktig med sammenlignbare land

Norske eiere må betale formuesskatt på arbeidende kapital uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd.  

Skatten på arbeidende kapital er penger norske eiere kunne brukt til å skape arbeidsplasser og overfører. Høyre vil sikre norsk eierskap gjennom å trappe ned formueskatten på arbeidende kapital. 

Legge til rette for omstilling til et grønnere samfunn ved å bruke skatte- og avgiftssystemet

Høyre mener at det skal bli dyrere å forurense, men billigere å velge miljøvennlig. En grønn skatteomlegging vil bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god økonomisk utvikling. 

Legge til rette for at flere kan bli medeiere i egen bedrift

Mange er ansatt i en liten eller mellomstor bedrift, og de står for en stor del av verdiskapingen som skjer i landet. Lokale eiere gir trygge arbeidsplasser og maktspredning i samfunnet. Ved å endre reglene for opsjonsbeskatning kan det bli enklere å bli medeier i egen bedrift.

Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital

Formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Den gjør det mindre lønnsomt å spare og investere i Norge. Det gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere. 

Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende.  

Skal vi få Norge trygt ut av pandemien, er det aller viktigste å legge til rette for at det skapes flere jobber i privat sektor. Da er fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital viktig.

De største mulighetene for Norge kan ligge i bransjer og teknologier som ikke er oppfunnet ennå. Det ufødte næringslivet trenger politikk som legger til rette for å løse samfunnets utfordringer på nye måter og åpner for nye forretningsmodeller som kan gi folk bedre tilbud, tjenester og jobber. Derfor vil Høyre gjøre det mer attraktivt å kjøpe eiendeler i egen bedrift, slik at 510 flere kan bli medeier.

Dette er problemet

Inflasjonen og rentehevingene påvirker økonomien til folk og bedrifter. Kjøpekraften reduseres, og fra starten av 2022 ga regjeringen folk og bedrifter den største skatteøkningen på 20 år. Når prisene stiger og rentene øker er redusert skatt den beste måten å sikre at folk ikke taper for mye kjøpekraft, og sikre konkurransekraften til bedriftene.

Norsk næringsliv og norske arbeidsplasser trenger bedre rammevilkår, ikke økte skatteregninger 

Dette er Høyres løsning

Skatte- og avgiftssystemet må legge til rette for vekst og verdiskaping. Norge har i hovedsak et velfungerende skattesystem.

Vårt progressive skattesystem sikrer at de som tjener mest, også betaler mest i skatt. Skatteinntektene er avgjørende for å finansiere vår felles velferd. Derfor vil Høyre ha et lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og bedrifter.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Vi vil føre en skattepolitikk som stimulerer til investering, privat innsats og privat eierskap. Da må vi ha et lavere skatte- og avgiftsnivå for familier og bedrifter. 

venstresiden

Venstresiden vil ha høyere skatter og avgifter enn med dagens opplegg. Det første Støre-regjeringen gjorde var å øke skattene for folk og bedrifter. Varig velferd sikres best gjennom å skape mer, ikke skatte mer.

Høyre

Høyre vil sikre norsk eierskap gjennom å trappe ned formueskatten på arbeidende kapital for å gjøre beskatningen av norske bedrifter konkurransedyktig med sammenlignbare land. 

venstresiden

Venstresiden vil øke skatten på arbeidende kapital. Det er traktoren til bonden og båten til fiskeren. 

I lys av koronapandemien er det viktigere enn noen gang å gjennomføre endringer som kan bidra til å skape flere arbeidsplasser, styrke privat næringsliv og legge til rette for det grønne skiftet. 

Dette har vi gjort

Senket skattene for vanlige familier

En vanlig familie vil med Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 betale om lag 16 000 kroner mindre i skatt med enn om 2013-reglene var videreført. Samlet har en vanlig familie fått om lag 82 000 kroner i skattelettelse siden 2013 (kilde: Finansdepartementet). I tillegg har regjeringen økt grensen for sparing i BSU, økt frikortgrensen og fjernet arveavgiften. Til sammen kan dette skape rom for at familier og enkeltpersoner kan spare og ta større ansvar for egen trygghet og velferd.

Skatte- og avgiftsendringer som fremmer økonomisk vekst

Regjeringen har redusert skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra 28 til 22 prosent. Det bidrar til at både folk og bedrifter kan spare og investere mer, og til at økonomien blir mer vekstkraftig.

Fjernet maskinskatten

Eiendomsskatten på verker og bruk, ofte kalt «maskinskatten» ble fjernet i 2018-budsjettet med virkning fra 1. januar 2019. Det bidrar til å øke norsk industri sin konkurranseevne.

Senket skatten på arbeidende kapital

Formuesskatten er redusert for å styrke norsk eierskap og investeringer i bedrifter og arbeidsplasser. Andelen som betaler formuesskatt, er redusert med snaut 20 prosent siden 2013.

Innført grønnere avgifter

Bilavgiftene er lagt om i miljøvennlig retning. De betydelige avgiftsfordelene for elbiler er videreført. Det har bidratt til økende andel null- og lavutslippsbiler i nybilparken