Pasientens helsetjeneste


Høyre vil at du som pasient skal bli sett og hørt.

En kvinne som holder rundt et guttebarn.

Vi vil ha mer valgfrihet i helsetjenesten for å sikre ulike tilbud tilpasset ulike behov.

Det å ha helseutfordringer kan være veldig krevende. I møte med helsetjenesten er det viktig at du opplever å bli sett for den du er, og at du blir lyttet til. Du kjenner din egen kropp og dine egne behov best. Derfor er det viktig at du også kan være med å bestemme hvilken helsehjelp som passer deg best. Ingen beslutninger om deg skal tas uten deg.

Dette er hovedutfordringene vi skal løse:

1. For stor forskjell på kvalitet og innhold i tjenestene

Det skal ikke være slik at hvor man bor avgjør hvor gode helsetjenester du får. Kommunene lærer for lite av hverandre, og for få kommuner måler og sammenligner tjenester. Det er lite åpenhet om hvor fornøyde brukere og ansatte er.

2. Vi trenger en helsetjeneste mer tilpasset pasientene

Pasientene opplever for lite forutsigbarhet, for lite valgfrihet og for lite tilpasning i sin situasjon og sine behov. Du skal ha valgfrihet og møtes med kompetanse og kvalitet. 

3. Flere unge opplever psykisk uhelse

De største forskjellene i helse i samfunnet skyldes psykiske lidelser og rus. Det er en kraftig økning i unge som sliter som psykiske plager. Andelen jenter mellom 15 og 20 år som har fått en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år.  7 av 10 under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) får ytelsen grunnet psykisk sykdom. For mange er dette starten på langvarig utenforskap. 

4. Mennesker som sliter med rus får ikke god nok hjelp

I dag opplever fortsatt rusavhengige å få straff i stedet for den hjelpen de trenger for å bli rusfrie. Vi trenger en rusreform der vi går fra å straffe dem som sliter med rus, til å hjelpe dem.

5. Vi trenger bedre helseberedskap

Koronapandemien er den største krisen siden andre verdenskrig. Den har vist oss viktigheten av samarbeid, både på tvers av sektorer og nasjoner. Vi har blitt mer bevisst på viktigheten av flere beredskapsområder, som matsikkerhet, medisiner og tilgang på smittevernutstyr. Flere sykehus og institusjoner må forbedre smittevernrutinene sine.

6. Ventetidene må ned

Fra da Høyre gikk inn i regjering og frem til koronapandemien sørget vi for at pasientene stod to uker kortere i helsekø. På grunn av koronapandemien har mange behandlinger blitt utsatt, og ventetiden har økt.  Dette betyr at flere pasienter har fått forsinket behandlingen sin, og må leve lenger med usikkerheten det fører med seg. For mange oppleves dette som å sette livet på vent.

Høyre vil:

  • At pasienten alltid skal komme foran systemet. Du skal selv kunne velge mellom ulike tilbud i helsetjenesten, og velge bort de du ikke er fornøyd med.
  • Skape et aldersvennlig samfunn og en verdig alderdom. Det er ofte de grunnleggende tingene som svikter i eldreomsorgen: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Gjennom reformen “Leve hele livet” gir vi kommunene verktøy til å gjøre noe med dette.
  • Gi et bedre tilbud til dem som sliter med rus og psykiatri. Den største helseforskjellen i Norge i dag er mellom de som sliter med rus og psykiatri, og den øvrige befolkningen. Vi vil ha et bedre og mer likeverdig tilbud til pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser. Fritt behandlingsvalg virker best der hvor vi trenger det mest: rus og psykisk helse.
  • Redusere helsekøene. Vi vil ha raskere behandling og kortere ventetider for pasientene.