Pasientens helsetjeneste


Høyre vil at du som pasient skal bli sett og hørt.

En kvinne som holder rundt et guttebarn.

Vi vil ha mer valgfrihet i helsetjenesten for å sikre ulike pasienter tilbud tilpasset ulike behov.

Helsekøene har økt under krisen. De må ned slik at flere får livene sine raskere tilbake. Høyre vil skape pasientenes helsetjeneste med bedre oppfølging, større valgfrihet, mer informasjon og rask behandling. Ventetiden er også for lang for de som sliter psykisk.

God psykisk helse gir god livskvalitet. Derfor er et løft for den psykiske helsen et av Høyres viktigste prosjekter. For å få ned helsekøene og sikre rask psykisk helsehjelp vil Høyre at det offentlige kjøper ledige plasser hos private, slik at du slipper. Da får vanlige folk, og ikke bare de med tykk lommebok, muligheten til rask behandling.

Dette er hovedutfordringene vi skal løse:

1. For stor forskjell på kvalitet og innhold i tjenestene

Det skal ikke være slik at hvor man bor avgjør hvor gode helsetjenester du får. Kommunene lærer for lite av hverandre, og for få kommuner måler og sammenligner tjenester. Det er lite åpenhet om hvor fornøyde brukere og ansatte er.

2. Vi trenger en helsetjeneste mer tilpasset pasientene

Pasientene opplever for lite forutsigbarhet, for lite valgfrihet og for lite tilpasning i sin situasjon og sine behov. Du skal ha valgfrihet og møtes med kompetanse og kvalitet. 

3. Flere unge opplever psykisk uhelse

De største forskjellene i helse i samfunnet skyldes psykiske lidelser og rus. Det er en kraftig økning i unge som sliter med psykiske plager. Andelen jenter mellom 15 og 20 år som har fått en psykisk lidelse har økt med rundt 40 prosent på fem år.  7 av 10 under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) får ytelsen grunnet psykisk sykdom. For mange er dette starten på langvarig utenforskap. 

4. Mennesker som sliter med rus får ikke god nok hjelp

I dag opplever fortsatt rusavhengige å få straff i stedet for den hjelpen de trenger for å bli rusfrie. Vi trenger en rusreform der vi går fra å straffe dem som sliter med rus, til å hjelpe dem.

5. Vi trenger bedre helseberedskap

Koronapandemien er den største krisen siden andre verdenskrig. Den har vist oss viktigheten av samarbeid, både på tvers av sektorer og nasjoner. Vi har blitt mer bevisst på viktigheten av flere beredskapsområder, som matsikkerhet, medisiner og tilgang på smittevernutstyr. Flere sykehus og institusjoner må forbedre smittevernrutinene sine.

6. Ventetidene må ned

Fra da Høyre gikk inn i regjering og frem til koronapandemien sørget vi for at pasientene stod to uker kortere i helsekø. På grunn av koronapandemien har mange behandlinger blitt utsatt, og ventetiden har økt.  Dette betyr at flere pasienter har fått forsinket behandlingen sin, og må leve lenger med usikkerheten det fører med seg. For mange oppleves dette som å sette livet på vent.

7. Høyre vil etablere pasientenes netthelsetjeneste

Høyre vil at flere pasienter skal kunne slippe unødvendige legetimer og reiser ved at mer avklares gjennom digitale konsultasjoner. Til å starte med er målet at 15 prosent av alle konsultasjoner kan foregå uten at pasienten trenger å reise til sykehuset. Høyre vil også at du skal ha tilgang til dine helseopplysninger, informasjon om behandlingsforløpet og oversikt over legemidler, journal, prøvesvar samt muligheten til å se og endre timeavtaler på nett.

Høyre vil:

  • Mer oppsøkende hjelp for unge som sliter psykisk. 
  • Raskere psykisk helsehjelp ved å innføre rett til vurdering og møte med fagperson innen tre uker ved henvisning til BUP eller DPS. 
  • Flere utdanningsplasser for kliniske psykologer og psykiatere. 
  • Utvide retten til fritt behandlingsvalg.
  • Gjennomføre en rusreform som går fra straff til hjelp. 
  • Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.
  • Gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester. 
Se hva pakkeforløp betød for Anne:
Anne Bjertnæs jobber som varaordfører for Høyre i Gjøvik. I 2019 ringte legen til Anne og fortalte at hun hadde en aggressiv form for kreft.