Bioteknologi

Høyre vil fremme mulighetene for behandling og forebygging av sykdom innen bioteknologi innenfor forsvarlige etiske rammer.

Høyre legger til grunn at alle mennesker har en iboende og ukrenkelig egenverdi. Av dette følger det at alle mennesker har samme verdi, uavhengig av egenskaper, evner og funksjonsnivå. Menneskelig liv kan derfor ikke graderes eller rangeres. Det følger også av dette at ingen mennesker skal brukes som middel for andre mennesker. Selv om den enkelte skal ha stor frihet i private spørsmål, legger Høyre til grunn at det er legitimt å regulere forhold som også berører andre menneskers rettigheter og andre viktige samfunnshensyn, som vern av barns rettigheter og hensynet til fremtidige generasjoners livsbetingelser kunne tilsi begrensninger i den enkeltes selvbestemmelse. 

Høyre ser positivt på at genterapi og genredigering kan gi bedre medisinsk behandling for en rekke ulike sykdommer og tilstander. Høyre vil ikke tillate genterapi og genredigering som ikke har et medisinsk formål, men kun som tar sikte på å forbedre menneskelige evner og egenskaper. Genterapi i kjønnsceller, embryo eller befruktede egg som innebærer varige endringer i arvelige anlegg innebærer et betydelig etisk dilemma, på grunn av potensiell risiko for uoverskuelige og uheldige konsekvenser for fremtidige generasjoner. 

Høyre ser positivt på de teknologiske fremskrittene som gjør det mulig for ufrivillig barnløse å få barn. Enkeltmennesker bør ha stor frihet til selv å forme sitt familieliv, og å ta valg for seg selv og sine. Reguleringen på dette området må imidlertid også ta utgangspunkt i barnets rettigheter og behov for vern. Høyre mener at tilbudet om assistert befruktning må utvides til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstforhold er oppfylt i det enkelte tilfelle. Eggdonasjon kan gi kvinner og par med fertilitetsproblemer en mulighet for å få egne, biologiske barn. Eggdonasjon innebærer at et barn både får en eggdonor-mor, og en mor som har båret barnet frem. Eggdonasjon må, som ved sæddonasjon, bare tillates med kjent donor, og foreldre til barn som er unnfanget etter egg- eller sæddonasjon plikter å fortelle barnet om dette så snart som tilrådelig. Vilkårene for eggdonasjon må reguleres. 

Fosterdiagnostikk kan gi viktig informasjon om fosterets helsetilstand eller genetiske egenskaper. Dette må skilles fra undersøkelser som et ledd i svangerskapsomsorgen, for eksempel rutinemessig ultralydundersøkelse. Høyre mener at det fortsatt skal være tilbud om rutinemessige undersøkelser som et ledd i svangerskapsomsorgen, der hensikten er å følge barnets utvikling. Det offentlige skal ikke tilrettelegge for rutinemessig screening av egenskaper, tilstander eller sykdom hos et foster, uten at det foreligger en særskilt risiko som tilsier dette.

 

Høyres løsninger:

  • Verne om føre-var prinsippet på stamceller fra fødte mennesker
  • Opprettholde dagens abortlov
  • Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper
  • Si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav
  • Begrense medisinske inngrep til tilfeller der det er dokumentert positiv helsegevinst for pasienten
  • Benytte de mest skånsomme behandlingsmetoder for de som allerede i dag har rett til fostervannsprøve innenfor gjeldende lovverk
  • Si nei til surrogati, men ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet