Bioteknologi

Høyre vil fremme mulighetene for behandling og forebygging av sykdom innen bioteknologi innenfor forsvarlige etiske rammer.

Gen- og bioteknologien gir store muligheter for behandling og forebygging av sykdom. Høyre ønsker å føre en politikk som gjør at det kan videreutvikles og bygges opp ny bioteknologisk og farmakologisk industri i Norge. Samtidig stiller bioteknologien oss overfor store etiske utfordringer.

Høyre fastholder at politikken skal bygge på et føre-var prinsipp og sette grenser for bruken av de teknologiske mulighetene., både for å sikre menneskeverdet, den enkeltes integritet, at etikken blir ivaretatt, og for å gi oss oversikt over konsekvensene av nye behandlingstilbud.

Høyres løsninger:

  • Verne om føre-var prinsippet på stamceller fra fødte mennesker
  • Opprettholde dagens abortlov
  • Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper
  • Si nei til anonym sæddonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav
  • Begrense medisinske inngrep til tilfeller der det er dokumentert positiv helsegevinst for pasienten
  • Benytte de mest skånsomme behandlingsmetoder for de som allerede i dag har rett til fostervannsprøve innenfor gjeldende lovverk
  • Si nei til surrogati, men ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet