Folkehelse

Få Norge på beina
Høyre tar på alvor at det offentlige spiller en stor rolle i å legge til rette for en god folkehelse.

Livsstilsykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet. Hjerte og karsykdommer er den viktigste årsaken til for tidlig død. I tillegg blir psykiske helseproblemer en stadig større del av sykdomsbelastningen vår.

Nær halvparten vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet. Det er behov for å forebygge tidlig slik at man sikrer at flere får hjelp når de har behov for det. Slik unngår vi at problemer forverrer seg på grunn av manglende tilbud.

Vi blir stadig eldre og vi lever lenger, med flere friske leveår. Fremtidens eldre vil skille seg fra tidligere generasjoner ved at de vil være friske lenger, og ha andre forventninger og behov.

Regjeringen la i 2015 frem en stortingsmelding om folkehelse, som Stortinget i det vesentlige sluttet seg til. Der ble følgende temaer med konkrete tiltak behandlet: 

Høyre vil legge vekt på at folkehelsepolitikken skal legge vekt på positiv motivasjon, og tillit til at enkeltmennesket er i stand til å ta gode valg for seg selv. Samtidig skal samfunnet legge til rette for at det blir enklere å ta helsevennlige valg.

Mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Hvis vi skal møte utfordringene knyttet til folkehelse, krever det innsats fra en rekke sektorer. Høyre mener derfor at det trengs et bredt samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører. 

Vi vil føre en kunnskapsbasert folkehelsepolitikk, med vekt på mestring, og som ser hele mennesket. Dette inkluderer både den fysiske og psykiske helsen.

I tillegg mener vi at samfunnet skal legge til rette for eldre kan delta lenger i arbeids- og samfunnsliv. Blant de viktigste tiltakene er å skape holdningsendringer, og skape åpenhet om hva eldre kan bidra med i samfunns- og arbeidsliv.

Høyres løsninger:

 • Gjøre det enklere å ta gode helse- og livsstilsvalg i hverdagen
 • Videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer
 • Ha mer fysisk aktivitet i skolen, blant annet ved å lære av og spre gode erfaringer fra forsøk på skoler og i kommuner
 • At psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, herunder en offensiv satsning på å bekjempe ensomhet i befolkningen
 • Mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet
 • Ha bedre tilrettelegging for sunne måltidsvaner i skolen
 • Fortsette arbeidet med å holde ungdom røyk- og snusfrie
 • Beholde hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, og gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder
 • Sikre riktig bruk av legemidler i samspill med apotek, leger og pasienter
 • Øke forskningsinnsatsen på vaksiner
 • Utvide barnevaksinasjonsprogrammet med HPV-vaksine til gutter for å stanse spredningen av HPV og relaterte kreftdiagnoser

Kommunehelsetjenesten

Det er nødvendig å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene (primærhelsetjenesten) og sikre en bedre samordning av helse- og omsorgstilbudet.

En styrket primærhelsetjeneste vil gi pasientene et bedre tilbud med mindre reiseavstand, økt kvalitet på behandling og sikkerhet for at ressursene blir brukt tidlig for å forebygge en forverring i sykdomsutviklingen. Høyre mener de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs og vi ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i tjenesten. Regjeringen har lagt frem en melding om fremtidens primærhelsetjeneste...