Folkehelse

Få Norge på beina
Høyre tar på alvor at det offentlige spiller en stor rolle i å legge til rette for en god folkehelse.

Livsstilsykdommer blir en stadig større utfordring for helsetjenesten og for samfunnet. En god og forebyggende folkehelsepolitikk skal legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for egen helse. 

 

Helsevanene som etableres tidlig i livet, påvirker mulighetene til å lykkes i skolen og i arbeidslivet. Det helsefremmende arbeidet i nærmiljøet bør skje i samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, private og brukerorganisasjoner. En god folkehelsepolitikk er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn.

Samtidig må tiltak for bedre folkehelse til enhver tid veies opp mot enkeltmenneskers valgfrihet. Ethvert samfunn må tillate at innbyggerne foretar valg for seg selv som andre mener er dårlige.

 

Høyres løsninger:

 • Gjøre det enklere for folk å ta gode helse- og livsstilsvalg i hverdagen. 
 • Forsterke samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer. 
 • Ha mer fysisk aktivitet i skolen, blant annet ved å lære av og spre gode erfaringer fra forsøk på skoler og i kommuner. 
 • At psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, blant annet arbeid for å bekjempe ensomhet i befolkningen. 
 • Mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke. 
 • Ha bedre tilrettelegging for sunne måltidsvaner i skolen og bidra til å spre gode erfaringer med måltids- og kostholdsarbeid i skoler og kommuner. 
 • Fortsette arbeidet med å holde ungdom røyk- og snusfrie. 
 • Videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk. 
 • Fremme psykisk helse og forebygge ensomhet også blant eldre. 
 • Sikre riktig bruk av legemidler i samspill med apotek, leger og pasienter. 
 • Øke forskningsinnsatsen på vaksiner. 
 • Utvide barnevaksinasjonsprogrammet med en HPV-vaksine til gutter for å stanse spredningen av HPV og relaterte kreftdiagnoser. 
 • Videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, med vektlegging på fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosiale møteplasser for å fremme både fysisk og psykisk helse

Kommunehelsetjenesten

Det er nødvendig å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene (primærhelsetjenesten) og sikre en bedre samordning av helse- og omsorgstilbudet.

Det er i primærhelsetjenesten – blant annet gjennom fastlegen – at de fleste har sin første kontakt med helsetjenesten. Primærhelsetjenesten er derfor svært viktig også for forebygging og tidlig innsats. Det lokale helsetilbudet danner grunnlaget for et godt helsetilbud og samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Andelen eldre i den norske befolkningen er økende, og antall personer med kroniske sykdommer og...