Fritt behandlingsvalg

Høyre jobber med å åpne opp helsevesenet ved å slippe alle gode krefter til, og gi alle pasienter valgfrihet.


Et mangfold av helsetjenester vil øke kvaliteten og sikre flere rask hjelp.

Ventetiden skal ned og kvaliteten skal opp. Høyre og regjeringen har styrket pasientenes rettigheter gjennom å innføre fritt behandlingsvalg.

Mange pasienter opplever det som meningsløst at de får tildelt en rett til undersøkelse eller behandling, men må vente selv om det er ledig kapasitet hos private og ideelle. Folks oppfatning om helsetjenesten – med køer og ventetider – vil også undergrave legitimiteten til den offentlige helsetjenesten, og føre til en tosporet helsetjeneste der de ressurssterke kjøper seg ut av køen.

Fritt behandlingsvalg vil redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. I fritt sykehusvalg var det helseregionene som bestemte en kvote for hvor mange pasienter som kan behandles av private. I den nye ordningen under fritt behandlingsvalg vil pasienter kunne velge behandling hos private på statens regning i stedet for å vente i den offentlige køen, selv om kvoten som helseregionen har kjøpt, er brukt opp.

Ordningen med fritt behandlingsvalg ble vedtatt av Stortinget i april 2015, og fra 1. november 2015 ble fritt behandlingsvalg endelig innført. Dette gir pasienter innen rus og psykisk helsevern rett til å velge fritt blant private godkjente institusjoner med ledig kapasitet. Det gir mer valgfrihet, styrkede rettigheter og skal bidra til å redusere ventetider ytterligere.

Reformen fritt behandlingsvalg består av tre elementer hvorav fritt behandlingsvalg er én dem. De to andre handler om å gi de offentlige sykehusene mer frihet til å øke sin aktivitet, og en strategi for økt og bedre bruk av anbud ved anskaffelser. Det er samspillet mellom disse elementene som gjør reformen så viktig i arbeidet for å redusere unødvendig venting og styrke pasientens rettigheter.Høyres løsninger:

  • Slå sammen fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg til én ordning, slik at pasienten får én liste å velge fra og én ordning å forholde seg til
  • Pasienten skal ha krav på å få brev om tidspunkt for oppmøte på sykehus eller behandlingssted innen 10 dager fra de har mottatt henvisning. I tillegg skal alle pasienter få en frist for når utredning eller behandling senest skal starte. Dersom sykehuset ser at de ikke klarer å overholde fristen, er det sykehuset og ikke pasienten som skal kontakte HELFO 
  • Innført fritt behandlingsvalg på det offentliges regning, slik at den som trenger nødvendig helsehjelp, kan få et tilbud så raskt som mulig 
  • Stilt krav om at sykehusene ved fastsettelse av medisinsk frist for behandling også fastsetter tid og sted for behandlingen. Sentrale helsemyndigheter (HELFO) gis ansvaret for at behandling blir gitt ved et annet sykehus dersom fristen ikke kan holdes ved det samme sykehuset


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: