pasientens_helsetjeneste_bilde1-v2

Pasientens helsetjeneste

10 helseløfter for å skape pasientenes helsetjeneste

Fortsatt venter for mange pasienter for lenge på helt nødvendig helsehjelp. De venter med ubehag eller med sviktende motivasjon. Når du er syk kan det å vente lenge på behandling være en tøff påkjenning, derfor er Høyre opptatt av at ventetiden må reduseres. Hvor stor lommebok du har skal ikke avgjøre hvor fort du får hjelp.

Nå behandles pasientene godt over to uker tidligere enn for fire
år siden. Én hel måned tidligere for rusbehandling. Høyre vil at ventetidene skal videre ned  -  i alle fall med ti dager de neste fire årene.

Sykehusene skal i tillegg holde 95% av avtalene om unders
økelse og behandling underveis i behandlingsforløpet.

Det var historiene vi fikk høre fra kreftpasientene og deres pårørende som gjorde at vi raskt måtte få på plass et pakkeforløp for kreftbehandling. Historiene handlet om redsel og usikkerhet i møte med helsetjenesten ved mistanke om kreft. Tidligere måtte man forholde seg til mange ulike personer blant helsepersonellet og  gjenta sykdomshistorien sin gang på gang. Dårlig koordinering av ulike medisinske tiltak økte også dødsrisikoen. Det bekreftet en risikorapport i 2011. 


Pakkeforl
øpene har fjernet usikkerhet og latt kreftpasientene konsentrere seg om å bli frisk, ikke gruble om de får riktig behandling. Høyre vil utvide pakkeforløpene til å gjelde rus og psykisk helse, samt helt nye pakkeforløp for utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.

I 2018 vil vi innf
øre 8 pakkeforløp for psykisk helse og rus, 6 nye i 2019, og 3 i 2020. I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløp for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.

At behandlingen er over, betyr nemlig ikke at alt er som før. Derfor vil Høyre innføre en ny type pakkeforløp – «pakkeforløp hjem» Et koordinert oppfølgingstilbud hvor vi ser hele mennesket i deres individuelle livssituasjon etter endt sykehusbehandling.

I første omgang tilbys dette til kreftpasienter og deres pårørende. Fordi vi skal se hele mennesket i pasientens helsetjeneste, så må vi ikke miste dem av syne etter at de har forlatt sykehusene. 

En av dem som har følt på det er Rita Lønn Hammer. Hun fikk magekreft i 2014, og behandlingen innebar blant annet å operere bort magesekken. Likevel fikk hun ikke oppfølging om hvordan hun burde spise. Rita savnet livet før kreften. Hun var mye sliten og slet med smerter.
Med ”pakkeforløp hjem” får Rita og andre som har hatt kreft bedre oppfølging og hjelp etter behandling, sånn at de kan leve et godt liv med familie, kollegaer og venner.

Blir du alvorlig syk i dag, finnes det mange uante muligheter, og tempoet i utviklingen gjør at det er vanskelig for leger å holde seg oppdatert, for å ikke snakke om pasienter og pårørende. Derfor vil Høyre gi pasienter med livsforkortende sykdom en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter og styrke deres muligheter for å delta i kliniske studier.

Vi skal fortsette å prioritere rus og psykisk helse. Pasientens helsetjeneste skal være til for alle pasientene. Alt for lenge ble pasienter i rus- og psykiatribehandling nedprioritert. Vi vil de neste årene bruke nesten en halv milliard mer i året, gjennomføre opptrappingsplanen på rusfeltet og legge frem en økonomisk forpliktende plan for barn og unges psykiske helse.

Vi vil fortsette å styrke muligheten til å velge helsetjenestetilbyder selv. Mange gode private tilbud er forbeholdt dem med god råd. Det er usosialt og urettferdig. Derfor vil Høyre utvide fritt behandlingsvalg gjennom å godkjenne flere behandlingsinstitusjoner og behandlinger.


Et godt eksempel på hvorfor det er viktig er historien til 6 år gamle Odin fra Førde. Han har cerebral parese. Målet til Odin og foreldrene er at han skal bli i stand til å gå uten hjelpemidler. 
De har funnet et tilbud som kan hjelpe dem med det. Men det har kostet familien dyrt, fordi tilbudet ikke faller innunder dagens offentlige ordninger. Bare i fjor måtte faren ta seg fri – og dermed tapt arbeidsinntekt - i totalt 36 dager for å bli med Odin til Barnas Fysioterapisenter i Bergen, hvor de tilbyr en intensiv trening for Odin. 
De kunne ifølge TV2 reist til USA og fått dekket behandlingen av det offentlige, men det er ikke vanskelig å forstå at de heller vil reise til Bergen. 
Når tilfeller som Odins nå inkluderes i fritt behandlingsvalg, så får familiene velge den behandlingen de mener er best.

Utvidelsen av fritt behandlingsvalg er viktig fordi det er mange gode private tilbud som ellers vil være forbeholdt dem med god råd. Det er usosialt og urettferdig.
Vi vil at flere skal nyte godt av ordningen. Målet er at fritt behandlingsvalg skal utvides og bli så kjent at mer enn 12.000 pasienter har fått gleden av ordningen innen utgangen av 2021.

De som har de beste perspektivene på hvordan det er å være pasient og pårørende er pasienter og pårørende selv. Den kunnskapen trenger vi. 

Uten å involvere pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner vil vi ikke lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Derfor vil vi styrke disse økonomisk, slik at de får bedre mulighet til å delta i utviklingen av helsetjenesten på alle områder, at de kan utdanne flere likepersoner og ansette flere erfaringskonsulenter i helsetjenesten.

Vi skal innføre ”Én innbygger, én journal” og få på plass moderne IKT-løsninger gjennom blant annet å finansiere store IKT-investeringer i sykehusene på samme måte som bygg. Vi vil også legge frem et program for ”Pasientens digitale helsetjeneste”, der det blir like naturlig å være i kontakt med og få utført helsehjelp digitalt i fremtiden som det er å være på nettbank i dag.

Høyre ønsker mer åpenhet om kvaliteten på behandlingen. Vi vil innføre en ordning der sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre. Pasientsikkerhet og HMS for ansatte skal være et integrert arbeid.

Fra og med 2018 gjennomf
øres det like HMS-undersøkelser i sykehusene for å kunne identifisere områder som drives med for høy risiko. Ved alvorlige feil skal pasient og/eller pårørende alltid inviteres til samtale om det som har skjedd, som hovedregel innen 10 dager.
Det er bra når feil avdekkes, for først når vi får kunnskap om feil kan vi lære av dem. Alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten skal følges opp av samfunnet. Derfor vil Høyre etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten.
pasientens_helsetjeneste_bilder5
Pasientenes helsetjeneste. Foto: colourbox/illustrasjon
Pasientenes helsetjeneste Foto: colourbox/illustrasjon