Kollektivtransport

Høyre ønsker å øke andelen reisende som velger kollektivtransport i alle deler av landet. Gode kollektivtilbud er en forutsetning for at innbyggerne skal ønske å sette fra seg bilen oftere.

Enten du er på vei til jobb, familie eller venner er det viktig at du kommer deg raskt frem og trygt hjem. De fleste av oss velger ofte det enkleste fremkomstmiddelet, og for mange vil det fortsatt være bilen. Utslippene dette medfører er en påkjenning for planeten vår og utgjør en betydelig klimarisiko. Det skal vi ta på alvor.

Kollektivtransport er et grønt alternativ når du skal komme deg til arbeid og hjem til familien. Vi ønsker at det det skal bli et attraktivt alternativ, slik at de som kan lar bilen stå.

Færre biler på veiene er også bra for næringslivet og personer som trenger å bruke bil, for da kommer de raskere frem.

Hverdagsreisende til og fra arbeid skal prioriteres. Høyre ønsker å arbeide for å utvikle et godt kollektivtilbud i alle deler av landet. Dette er viktig for å sikre bedre fremkommelighet og færre køer, og for å nå klimamålsettinger og bedre bymiljø.

 

Kollektivtransport er fylkenes ansvar

Det er fylkene som har ansvaret for kollektivtilbudene i kommunene. Staten har ansvaret for jernbanen, men det er fylkeskommunene som har ansvaret for buss, bane, trikk og ferger.

For de fire største byene har regjeringen bestemt at staten skal hjelpe fylkene med ekstra penger. I Nasjonal transportplan har vår regjering lagt opp til at staten skal være med på en 50/50-finansiering av store kollektivtiltak i de fire største byene. Fornebubanen i Oslo, Bybanen i Bergen og bussveiene i Trondheim og Stavanger.

Resultater 

Høyres satsing på kollektivtransport virker. Erna Solbergs regjering har mangedoblet den statlige støtten til miljøvennlig transportteknologi, satser kraftig på jernbane og økt støtten til kollektiv. Stadig flere tar tog, buss og bane. De siste årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser mot en meget svak økning på vei.

 

Høyres løsninger:

 • Sørge for økt kundefokus for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv.
 • Ta i bruk smartere og mer fleksible løsninger som gjør kollektivtransport mulig for enda flere.
 • Bruke ny teknologi for å gi kollektivkundene et bedre tilbud.
 • Etablere sanntids reiseplanlegger og elektronisk billettering i alle deler av landet.
 • Ta i bruk stordataanalyser for å kartlegge reisebehov og tilpasse tilbud.
 • Legge til rette for mer individualiserte kollektivløsninger ved å ta i bruk ny teknologi som HentMeg-løsningen i Sauda.
 • Etablere samarbeid mellom de ulike transportaktørene for sømløse kollektivreiser.
 • Bidra til tett samarbeid mellom de ulike transportaktørene som jernbane, buss, trikk, båt og ferge for sømløse kollektivreiser (der det er relevant).
 • Samle bestillerfunksjonen for ferge- og hurtigbåttjenester og legge til rette for rask utskifting av den eldre delen av ferge- og hurtigbåtflåten.
 • Prioritere jobbreisende med rimeligere månedskort ved prising av kollektivtjenester. 
 • Videreutvikle drosjenæringen som en viktig del av kollektivtransporten og med et sterkt kundeperspektiv.
 • Legge til rette for at flere kan gå og sykle, ved blant annet å etablere sykkelparkering i nærheten av relevante holdeplasser og stasjoner.
 • Prøve ut ordninger med rimelige lokalbilletter i bysoner. 
 • Være aktiv pådriver i forhandlingen av byvekstavtaler (der dette er relevant).
 • Legge til rette for innfartsparkeringer (såkalt Park & Ride).
 • Sørge for transporteffektiv arealplanlegging med fortettet utbygging rundt kollektivknutepunkt.