Kollektivtransport

Høyre vil gjøre kollektivtilbudet så attraktivt at de som kan det, lar bilen stå.

Mer til kollektivtransport

Et velfungerende kollektivnett er helt avgjørende for samfunnet. Befolkningsveksten i sentrale områder krever gode og bæredyktige løsninger. Vi vil øke investeringene i samferdsel kraftig, og den største økningen vil komme innenfor kollektivtransport. Målet er å gjøre det så attraktivt at det de som kan la bilen stå gjør det.

Siden regjeringsskiftet har vi økt støtten til kollektivtransport i byområdene. Det vil vi fortsette med. En særskilt innsats vil bli rettet mot de største byområdene, hvor utfordringene og potensialet for å få flere til å bytte er størst.

 

Tog og jernbane

Vi vil prioritere jernbanen der den har sine største fortrinn, nemlig på å frakte store folkemengder raskt over lengre avstander inn til, og mellom, byområder. Det gjelder blant annet utbygging av InterCity-tog på østlandet og prioritering av pendlertog i resten av landet. Vi vil prioritere de reisene som folk tar 2-300 ganger i året, over de reisene som folk tar 2-3 ganger i året, og derfor går vi ikke inn for lyntog mellom de største byene med det første.

Et bedre kollektivtilbud mellom bykjerne og omkringliggende områder gir beboerne en enklere hverdag. Det vil også kunne bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet. For å gjøre det enklere å bruke tiden på kollektivtransport effektivt, vil vi bidra til at det bygges ut bedre mobil- og internettdekning langs kollektivårer og jernbaneskinner. For at det skal bli enklere å velge kollektivtrafikk på tvers av fylker og selskaper vil vi ha en nasjonal reiseplanlegger som viser deg aller rutetider og priser fra alle kollektivselskaper på et og samme sted.

 

Transport og arealutvikling hånd i hånd

Vi vil bidra med mer penger til byområdene for å løse kollektivutfordringene, men samtidig stille krav til at arealutviklingen støtter opp under de investeringene som gjøres i jernbane, buss og t-bane. For eksempel betyr det å bygge flere boliger og arbeidsplasser nært kollektivknutepunktene og -holdeplassene, slik at det blir enkelt for folk å velge kollektivtrafikk.

 

Ny teknologi

Høyre ønsker å legge til rette for at ny teknologi tas i bruk så raskt som mulig. Vi ser store muligheter i selvkjørende kollektivtransport, sanntidssystemer og annen ny og klimavennlig teknologi. Vi vil satse mer på dette, både i form av statlige penger og ved å sørge for at lover og regler er tilpasset den nye teknologien.

Høyres løsninger:

  • Samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre at nye boligbyggeprosjekter og nye kollektivløsninger henger sammen.
  • Prioritere utbygging av InterCity- og pendlertog til storbyene, og se kollektivsatsingen i sammenheng med jernbanesatsingen.
  • Legge til rette for at nye teknologiske løsninger tas raskest mulig i bruk.
  • For å få enda flere til å velge kollektivt, ønsker Høyre å se på hvordan myndighetene kan bidra til bedre dekning for mobil og mobilt bredbånd mens man reiser kollektivt.
  • Konkurranseutsette driften av kollektivløsningene der hvor det er hensiktsmessig og gir et bedre tilbud til brukerne.
  • Arbeide for at kollektivselskapene samordner billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise.