Kollektivtransport

Høyre jobber for å øke kapasiteten på eksisterende kollektivtilbud, og tenkte nytt om transport i og rundt byene.

Mer til kollektivtransport

Et velfungerende kollektivnett er helt avgjørende for samfunnet. Befolkningsveksten i sentrale områder krever gode og bæredyktige løsninger. Vi vil øke investeringene i samferdsel kraftig. En mer moderne jernbane vil gjøre det mer attraktivt for alle reisende å la bilen stå og konkurrere med vei om godstransport.

De fire store byene

Vi skal bidra til at områdene i og rundt våre fire største byer får et bærekraftig kollektivnett. Innen 2030 skal vi se innovative og miljøvennlige løsninger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi vil blant annet prioritere utbygging av InterCity- og pendlertog, og øke bevilgninger til nye bane- og bussløsninger.

Et bedre kollektivtilbud mellom bykjerne og omkringliggende områder gir beboerne en enklere hverdag. Det vil også kunne bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet .

Deler regningen

Et bedre samarbeid om finansiering mellom staten, fylker og kommuner vil gi et bedre kollektivtilbud. Vi har forpliktet oss til en løsning som innebærer at staten og lokale eiere deler kostnaden for nye prosjekter 50/50.

Beste resultater premieres

I stedet for å premiere tiltak, skal vi premiere resultatene som oppnås lokalt. Vi vil sette klare måltall som stimulerer til konkurranse og gjør den enkelt å sammenligne byene imellom. For hele tiden å sørge for at vi får de beste løsningene, skal vi åpne opp for privat drift av kollektivløsninger der det er hensiktsmessig.

Høyres løsninger:

 • Samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre at nye boligbyggeprosjekter og nye kollektivløsninger henger sammen. Det bør etableres strategiske måltall for utviklingen i kollektivtilbudet, slik at storbyregionenes resultater kan veies opp mot hverandre.
 • Bygge ut kollektivtilbudet i de fire største byområdene. Det forutsettes at staten dekker 50 % av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene.
 • Prioritere utbygging av InterCity- og pendlertog til storbyene, og se kollektivsatsingen i sammenheng med jernbanesatsingen.
 • Bidra til at storbyregionene innen 2030 har utviklet et bærekraftig kollektivnett basert på de smarteste transportløsningene samt innovativ og miljøvennlig teknologi, og er tilgjengelig for alle.
 • Legge til rette for bruk av klimavennlige hurtigbåter der dette kan avlaste veinettet, spesielt i pressområder.
 • For å få enda flere til å velge kollektivt, ønsker Høyre å se på hvordan myndighetene kan bidra til bedre dekning for mobil og mobilt bredbånd mens man reiser kollektivt.
 • Konkurranseutsette driften av kollektivløsningene der hvor det er hensiktsmessig og gir et bedre tilbud til brukerne.
 • Etablere gode bymiljøavtaler for å stimulere utbygging av kollektivløsninger i storbyene, der blant annet innfartsparkering skal bidra.
 • Bygge vei og bane raskere og mer helhetlig ved å ta i bruk nye løsninger for finansiering og utbygging. Regjeringen vil overoppfylle nasjonal transportplan.
 • Modernisere jernbanesektoren gjennom en forretningsmessig organisasjonsform og la flere togselskaper konkurrere om å gi et best mulig togtilbud.
 • Organisere utbyggingen av jernbaneprosjekter i et eget utbyggingsforetak for å sikre mer effektiv utbygging og forutsigbar fremdrift.
 • Arbeide for at kollektivselskapene samordner billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise.