Forskning

Forskning
Kunnskapsminister Torbjørn Røe isaksen 
Satsing på forskning gjør at vi får kunnskap og kompetanse for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer, og utvikler oss som mennesker.

Vi vil investere mer i forskning for å stimulere til utvikling av et godt og bærekraftig samfunnsliv og et konkurransedyktig næringsliv også i fremtiden.

Best på forskning

Ny innsikt og erkjennelse gjør at vi utvikler oss som mennesker, og kunnskap og kompetanse er utgansgpunktet for hvordan vi møter store samfunnsutfordringer. For å ha et robust næringsliv og et konkurransedyktig Norge fremover, må vi stimulere til forskning av høy internasjonal kvalitet. Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Da må vi ha fagmiljøer i verdensklasse. For å få til det må vi både prioritere og tenke langsiktig.

Taktskifte i forskningspolitikken

Et av regjeringens hovedprosjekter er å realisere kunnskapssamfunnet. Derfor prioriterer vi forskning. Vårt mål er at 3 % av BNP skal gå til forskning innen 2030. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 innebar en samlet bevilgning til forskning og utvikling på 32,5 mrd. kroner, viser en analyse fra NIFU. Det er  2,1 mrd. kroner mer enn i vedtatt budsjett for 2015, noe som er en realvekst på 4,1 %. De offentlige bevilgningene til forskning utgjør med dette 1,01 prosent av BNP.

En vellykket forskningspolitikk bidrar til å bygge broer mellom akademia, samfunns- og næringsliv. Vi vil satse mer på kommersialisering av forskning. Dette vil stimulere til innovasjon og økt verdiskaping.

Langsiktige ambisjoner

Regjeringen har lagt frem, og Stortinget har vedtatt, en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Dette er en milepæl for norsk forskning og høyere utdanning, og det gir næringslivet og forsknings- og utdanningsmiljøene forutsigbarhet og langsiktighet. 

I planen trekker regjeringen opp ambisiøse mål for satsing på infrastruktur innenfor forskning, rekrutteringsstillinger og god deltakelse i det europeiske forskningssamarbeidet, Horisont 2020.

I tillegg gjennomfører vi en strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Reformen skal sikre høy kvalitet i fagmiljøer og forskning, slik at disse kan hevde seg både nasjonalt og internasjonalt.

Aktiv i EUs forskningssamarbeid

Norsk forskning må holde høy internasjonal kvalitet. Høyre prioriterer aktiv norsk deltakelse i EUs forskningssamarbeid, og vil utvikle internasjonalt samarbeid med ledende forskningsnasjoner.

Høyres løsninger:

  • Styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 % av BNP innen 2030
  • Øke investeringene i avansert vitenskapelig utstyr og annen infrastruktur for forskning, slik at norske forskere får tilgang til utstyr av verdensklasse
  • Arbeide for en ytterligere internasjonalisering av norsk forskning, både gjennom aktiv deltakelse i EUs rammeprogrammer og gjennom utvikling av bilateralt samarbeid med ledende forskningsnasjoner
  • Styrke programmer for kommersialisering av forskningsresultater og sikre økte midler i såkornfondene til «tidlig fase-innovasjon» for å skape nye bedrifter og arbeidsplasser med utspring i kunnskapsinstitusjonene
  • Stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv, blant annet gjennom SkatteFUNN-ordningen