Høyere utdanning, forskning og kompetansepolitikk

Høyere utdanning og forskning av høy kvalitet er viktig for å løse de store samfunnsutfordringene, drive det grønne skiftet og utvikle et kunnskaps og kompetanseintensivt arbeids- og næringsliv.

Høyre vil

Sørge for mer og bedre praksis i utdanningen

Dette vil Høyre gjøre

Vi skal legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. I profesjonsutdanning som for eksempel lærer- og sykepleierutdanning må vi sikre høy kvalitet på praksisoppholdet, og i andre fag som ikke nødvendigvis har praksis i dag bør det vurderes muligheter for arbeidslivserfaring i løpet av studiet.

Flere studenter må få muligheten til å forfølge innovative ideer som kan kommersialiseres. Dette er viktig for å forberede studentene på det arbeidslivet de vil møte, og hjelpe oss på veien mot et mer konkurransedyktig næringsliv og grønne jobber.

Øke antall studentboliger og prioritere områder med særlig press

Dette vil vi gjøre

Høyre har i regjering bygget rekordmange studentboliger i løpet av regjeringsperioden. Likevel er det fortsatt behov for å bygge og oppgradere enda flere. Det er spesielt viktig at studentboligene bygges på en bærekraftig måte og som prioriterer studentenes trivsel.

Ta studentenes psykiske helse på alvor

Dette vil vi gjøre

Altfor mange studenter melder om at de er ensomme i studieperioden, og flere sliter med ulike psykiske lidelser. Mange er bekymret for at dette vil bli et større problem når undervisningen i større grad skjer på internett. Det betyr at vi må satse mer på forebyggende helsetiltak blant studenter.

Gjøre høyskolene og universitetene mer tilgjengelig for flere

Dette vil vi gjøre

Utdanningsinstitusjonene våre besitter fantastisk mye kunnskap og erfaring som er svært nyttig også for andre i samfunnet. Vi vil derfor gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig ved å åpne våre universiteter og høyskoler gjennom økt samarbeid med arbeids- og næringsliv, åpen tilgang til forskningsresultater og flere fleksible og digitale utdanningstilbud som legger til rette for livslang læring.

Legge til rette for at flere kan få barn i studietiden

Dette vil vi gjøre

Derfor vil vi tilby mer fleksibilitet i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier, øke studiestøtten til studenter med barn ved å øke omgjøringsstipendet for studenter som får barn under studietiden og øke Lånekassens lånetid for studenter med barn til inntil 10 år.

Reformere opptakssystemet til høyere utdanning

Dette vil vi gjøre

Vi vil ta sikte på å redusere antallet tilleggspoeng og sikre at flere konkurrerer på likere vilkår.

Jobbe for flere desentraliserte og fleksible utdanninger

Dette vil vi gjøre

Vi ønsker at flere studieprogrammer også tilbys digitalt, desentralisert og fleksibelt, slik at det skal bli mulig for flere i ulike livssituasjoner å studere og fylle på med kunnskap og kompetanse. Vi mener også at flere forelesninger og læringsverktøy bør gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av dem, uavhengig av om de er innrullert som studenter på den aktuelle institusjonen.

La flinke elever "tyvstarte" neste nivå

For mange barn og unge får ikke de utfordringene de trenger i skolen. De trenger lærere som fanger dem opp og gir dem utfordringer på deres nivå.

Høyre vil legge til rette for forserte løp hvor elever på ungdomsskolen kan ta fag på videregående og få disse godskrevet.

Elever på videregående skole kan få tyvstarte på høyere utdannelse gjennom bedre samarbeid mellom fylkeskommuner og utdannelsesinstitusjonene.

Dette er problemet

Arbeidslivet har et økende behov for kunnskap og kompetanse, og vi trenger flere med både høyere yrkesfaglig utdanning og utdanning fra universitet og høyskoler i årene som kommer. Koronakrisen har ført til at mange flere står utenfor arbeidsmarkedet og at behovet for omstilling har økt. Vi må gjøre enda mer for å skape flere jobber og kvalifisere folk til de jobbene.

Det er for få som fullfører utdanningen sin. Studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemeldinger. Alternative undervisningsmetoder og digitale verktøy er ikke i stor nok grad tatt i bruk for å engasjere studentene og variere undervisningen. Praksis og arbeidslivsrelevans i utdanningene må styrkes og både offentlig og privat næringsliv må kobles tettere sammen med universitetene og høyskolene.

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er høyere utdannelse som holder høy kvalitet, og som er tilgjengelig basert på kvalifikasjoner, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Høyre vil tilgjengeliggjøre utdanning og forskning. Vi må sørge for at mer blir digitalisert, og mer blir tilgjengelig for alle. Kunnskap må deles fordi flere kan ha nytte av å oppdatere sin kunnskap og kompetanse uten å ta en hel grad. Vi må skape flere fleksible og desentraliserte studier, både av hele grader og mindre moduler, og sørge for at flere kan kombinere studier og arbeid.

Vi vil at studentene møter studietilbud av høy kvalitet, høye ambisjoner og tydelige forventninger. I tillegg må vi bidra til å lage gode rammebetingelser som stimulerer til fullføring av studier på normert tid. Studiefinansiering og velferdsordninger må ta bedre hensyn til at studenter kan velge å få barn i studietiden. Gratisprinsippet skal videreføres. Høyre vil prioritere studier og studieplasser innenfor de områdene som trenger arbeidskraft og hvor Norge har særlig fortrinn eller behov.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Finansiering

Høyre

Høyre ønsker å endre finansiering av universiteter og høyskoler med mål om å heve undervisnings- og forskningskvaliteten, motivere til mer fleksible og desentraliserte utdanninger og sørge for at flere studenter gjennomfører.

Opposisjonen

Flere av partiene i opposisjon vil svekke konkurransearenaene som stimulerer til utdanning og forskning av høy kvalitet og gi finansiering avhengig av om studenter får relevant jobb.

Kvalitet

Høyre

Høyre satser på kvalitet i utdanningene og har bevilget store midler til kvalitetshevende tiltak i høyere utdanning. Høyre prioriterer nye studieplasser til de fagområdene som det er mest etterspurt i arbeids- og næringslivet.

Opposisjonen

Opposisjonen overbyr hverandre på å tildele flest mulig studieplasser, med lite oppmerksomhet på hvordan samtidig sikre god nok kvalitet i utdanningene. Senterpartiet har ønsket å fjerne masterutdanningen for grunnskolelærere og Ap ønsker å fjerne opptakskravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanning.

Dette har vi gjort

Strukturendringer for universiteter og høyskoler

Vi er helt avhengige av sterke utdannings- og forskningsmiljøer. For å få til det har vi gjennomført endringer i strukturen på universitetene og høyskolene.

Lagt frem stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Undervisningen må bli bedre. Høyre i regjering har lagt frem en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Den inneholder tydelige forventninger og verktøy til universitetene og høyskolene for å heve kvaliteten. For at utdanningen skal gjøre studentene klare for arbeidslivet, må den være relevant, engasjerende og inkluderende.

Lansering av Norges første langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Denne la Høyres kunnskapsminister frem i 2014 og i 2019 ble den revidert. Den inneholder helt konkrete planer for hvilke områder vi skal prioritere og hvor vi skal bruke mest penger.

De fem prioriteringene er:
1) hav
2) klima, miljø og miljøvennlig energi
3) fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
4) muliggjørende og industrielle teknologier
5) samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.

Innført elleve måneders studiestøtte

Vi har sørget for romsligere studentøkonomi, slik at studentene skal få mer tid til å studere. Vi har innført elleve måneders studiestøtte og økt studiestøtten utover pris- og lønnsvekst i hvert eneste budsjett. Vi har også gitt penger til rekordmange studentboliger.

Enormt løft til fagskolene

Fagskolene har de siste årene fått et voldsomt løft. Det har vært helt nødvendig etter å ha blitt stemoderlig behandlet over så lang tid. Vi har blant annet lovfestet tittelen “høyere yrkesfaglig utdanning”, gått over fra fagskolepoeng til studiepoeng og styrket studentenes rettigheter. Fra høsten 2020 ble fagskolene en del av Samordna Opptak. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 bevilget vi penger til 1500 ekstra fagskoleplasser. Dette svarer til Norges store behov for flere fagarbeidere nå og i tiden som kommer.

Bevilget nye studieplasser i revidert statsbudsjett

Vi har bevilget nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. I kjølvannet av koronakrisen ser vi at Norge har et stort behov for blant annet flere helsearbeidere. Samtidig er det mange som er permitterte fra jobben sin, og rekordmange har søkt seg til høyere utdanning. 4000 ekstra studieplasser sørger for at flere får tilgang på høyere utdanning og ny kompetanse.

Tilrettelegging for flere fagskoleplasser og flere utdanningstilbud

Som en del av kompetansereformen tilrettelegger vi nå for flere nye fagskoleplasser som kan kombineres med jobb. I tillegg gir vi tilskudd til fagskolene, universitetene og høyskolene for å utvikle nye, fleksible utdanningstilbud i samarbeid med arbeidslivet. Fagskolene er viktige i arbeidet med å møte behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse