Høyere utdanning, forskning og kompetansepolitikk

Høyere utdanning og forskning av høy kvalitet er viktig for å løse de store samfunnsutfordringene, og for å drive det grønne skiftet.

Høyre vil

Ha mer arbeidspraksis i utdanningen

Dette vil vi gjøre

Vi skal legge til rette for mer innovasjon og entreprenørskap i høyere utdanning. Derfor mener vi at studenter skal få mer arbeidspraksis i utdanningen sin. Dette er viktig for å hjelpe oss på veien mot et mer konkurransedyktig næringsliv og grønne jobber.

Gi studenter mulighet til å oppta ytterligere lån i Lånekassen

Dette vil vi gjøre

Vi ønsker å gjøre det lettere for studenter å studere fulltid uten en deltidsjobb ved siden av. Det betyr at flere studenter bør kunne ta opp mer lån dersom de selv ønsker.

Øke antall studentboliger og prioritere områder med særlig press

Dette vil vi gjøre

Denne regjeringen har bygget rekordmange studentboliger i løpet av regjeringsperioden. Likevel er det fortsatt behov for å bygge enda flere. Da er det spesielt viktig at studentboligene bygges på en bærekraftig måte med fokus på studentenes trivsel.

Ta studentenes psykiske helse på alvor

Dette vil vi gjøre

Altfor mange studenter melder om at de er ensomme i studieperioden, og flere sliter med ulike psykiske lidelser. Mange er bekymret for at dette vil bli et større problem når undervisningen i større grad skjer på internett. Det betyr at vi må satse mer på forebyggende helsetiltak blant studenter.

Gjøre høyskolene og universitetene mer tilgjengelig for flere

Dette vil vi gjøre

Utdanningsinstitusjonene våre besitter fantastisk mye kunnskap og erfaring som er svært nyttig også for andre i samfunnet. Vi vil derfor gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig ved å åpne våre universiteter og høyskoler gjennom økt samarbeid med arbeids- og næringsliv, åpen tilgang til forskningsresultater og flere fleksible og digitale utdanningstilbud som legger til rette for livslang læring.

Dette er problemet

Arbeidslivet har et økende behov for kompetanse, og vi trenger flere dyktige fagfolk i årene som kommer. Koronakrisen har ført til at mange flere står utenfor arbeidsmarkedet og at behovet for omstilling har økt. Vi må gjøre enda mer for å skape flere jobber og kvalifisere folk til de jobbene.

Det er for få som fullfører utdanningen sin. Studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemeldinger. Alternative undervisningsmetoder og digitale verktøy er ikke i stor nok grad tatt i bruk for å engasjere studentene og variere undervisningen. Praksis og arbeidslivsrelevans i utdanningene må styrkes og både offentlig og privat næringsliv må kobles tettere sammen med universitetene og høyskolene.

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er høyere utdannelse som holder høy kvalitet, og som er tilgjengelig basert på kvalifikasjoner, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Høyre vil tilgjengeliggjøre utdanning og forskning. Vi må sørge for at mer blir digitalisert, og mer blir tilgjengelig for alle. Kunnskap må deles fordi flere kan ha nytte av å oppdatere sin kunnskap og kompetanse uten å ta en hel grad. Flere og mer fleksible utdanningsløp, gjerne med mindre omfang, er en viktig satsing for at flere skal kunne kombinere jobb med studier.

Vi vil sørge for at studentene skal lykkes gjennom å møte studietilbud preget av høy kvalitet og relevans, høye ambisjoner og tydelige forventninger til studentene. I tillegg må vi bidra til å lage gode rammebetingelser som stimulerer til fullføring av studier på normert tid. Studiefinansiering og velferdsordninger må ta bedre hensyn til at studenter kan velge å få barn i studietiden. Gratisprinsippet skal videreføres. Vi må prioritere studietilbud som gir kompetanse på det Norge har særlig behov for i tiårene fremover.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Belønningsmodell

Høyre

Høyre ønsker en finansieringsmodell for universitetene og høgskolene hvor de får ekstra penger hver gang studenter fullfører påbegynt studieløp.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet vil at universitetene og høgskolene skal få mer penger for hver student som får relevant jobb etter studiet

Kvalitet

Høyre

Høyre er opptatt av å øke antall studieplasser der hvor det er behov og kapasitet. Vi må prioritere studieplasser i de sektorene hvor vi mangler kompetanse, og der vi ønsker mer kompetanseutvikling.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet er mer opptatt av kvantitet fremfor kvalitet i studietilbudet.

Dette har vi gjort

Strukturendringer for universiteter og høyskoler

Vi er helt avhengige av sterke utdannings- og forskningsmiljøer. For å få til det har vi gjennomført endringer i strukturen på universitetene og høyskolene.

Lagt frem stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Undervisningen må bli bedre. Høyre i regjering har lagt frem en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Den inneholder tydelige forventninger og verktøy til universitetene og høyskolene for å heve kvaliteten. For at utdanningen skal gjøre studentene klare for arbeidslivet, må den være relevant, engasjerende og inkluderende.

Lansering av Norges første langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Denne la Høyres kunnskapsminister frem i 2014 og i 2019 ble den revidert. Den inneholder helt konkrete planer for hvilke områder vi skal prioritere og hvor vi skal bruke mest penger.

De fem prioriteringene er:
1) hav
2) klima, miljø og miljøvennlig energi
3) fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester
4) muliggjørende og industrielle teknologier
5) samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.

Innført elleve måneders studiestøtte

Vi har sørget for romsligere studentøkonomi, slik at studentene skal få mer tid til å studere. Vi har innført elleve måneders studiestøtte og økt studiestøtten utover pris- og lønnsvekst i hvert eneste budsjett. Vi har også gitt penger til rekordmange studentboliger.

Enormt løft til fagskolene

Fagskolene har de siste årene fått et voldsomt løft. Det har vært helt nødvendig etter å ha blitt stemoderlig behandlet over så lang tid. Vi har blant annet lovfestet tittelen “høyere yrkesfaglig utdanning”, gått over fra fagskolepoeng til studiepoeng og styrket studentenes rettigheter. Fra høsten 2020 ble fagskolene en del av Samordna Opptak. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 bevilget vi penger til 1500 ekstra fagskoleplasser. Dette svarer til Norges store behov for flere fagarbeidere nå og i tiden som kommer.

Bevilget nye studieplasser i revidert statsbudsjett

Vi har bevilget nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. I kjølvannet av koronakrisen ser vi at Norge har et stort behov for blant annet flere helsearbeidere. Samtidig er det mange som er permitterte fra jobben sin, og rekordmange har søkt seg til høyere utdanning. 4000 ekstra studieplasser sørger for at flere får tilgang på høyere utdanning og ny kompetanse.

Tilrettelegging for flere fagskoleplasser og flere utdanningstilbud

Som en del av kompetansereformen tilrettelegger vi nå for flere nye fagskoleplasser som kan kombineres med jobb. I tillegg gir vi tilskudd til fagskolene, universitetene og høyskolene for å utvikle nye, fleksible utdanningstilbud i samarbeid med arbeidslivet. Fagskolene er viktige i arbeidet med å møte behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse