Forskning

Høyere utdanning og forskning av høy kvalitet er viktig for å løse de store samfunnsutfordringene, drive det grønne skiftet og utvikle et kunnskaps- og kompetanseintensivt arbeids- og næringsliv.

studenter som forsker

Høyre vil

Utvikle sterkere forskningsinstitutter

Dette vil vi gjøre

De anvendte forskningsinstituttene har en nøkkelrolle for omstilling og innovasjon. Vi vil gi forskningsinstitusjonene ressurser til å opprette flere vitenskapelige stillinger.

Gjøre forskningsresultater mer tilgjengelig for flere

Dette vil vi gjøre

Styrke prinsippet om åpen forskningspublisering for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere.

Bidra til internasjonal forskning

Dette vil vi gjøre

  1. Satse på EUs forskningsprogrammer og sikre rammebetingelser for norske aktører som deltar i EU-prosjekter.
  2. Skape flere internasjonalt ledende forskningsmiljøer og sørge for at flere blir gode nok til å konkurrere på internasjonale arenaer og vinne flere prosjekter i internasjonale forskningsprogrammer.
  3. Skape en kultur for internasjonalt samarbeid og bidra til å løse globale samfunnsutfordringer

Satse mer på store og kompetente fagmiljøer

Dette vil vi gjøre

Større fagmiljøer har bedre forutsetninger for å tilby studentene våre den forskningsnære undervisningen de trenger for å bli klare for et arbeidsmarked i omstilling.

Dette er problemet

Verden står overfor store globale utfordringer og Norge må tilrettelegge for en omstilling til nye, grønne og produktive næringer som sikrer verdiskaping og velferd. Forskning og ny kunnskap er grunnlaget for å finne løsningene på disse utfordringene.

Vi må skape flere forskningsmiljøer som blir verdensledende, samtidig som vi må satse på forskningsområder hvor Norge har særlige fortrinn eller behov.

Kravene til kompetanse i arbeidslivet og behovene for omstillingen er økende. Vi må gjøre enda mer for å skape flere jobber og kvalifisere folk til de nye jobbene. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Da må vi skape flere jobber i privat næringsliv i andre sektorer enn olje- og gassnæringen. Vi må klare å bruke forskning og teknologiutvikling til å skape grønnere jobber.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil styrke forskningen for å løse store samfunnsutfordringer, bidra til innovasjon og konkurransekraft og en opplyst samfunnsdebatt. Høyre legger særlig vekt på at offentlig finansiert forskning skal ha høy kvalitet og være uavhengig av politiske føringer eller særinteresser som kan rokke ved forskningens troverdighet.

Norske fagmiljøer må samarbeide mer og bedre internasjonalt. Det er viktig for å øke kvaliteten i forskning og utdanning, for å delta i den internasjonale dugnaden for ny kunnskap, og for å hente hjem kunnskap utviklet utenfor Norges grenser. Høyre vil legge til rette for at ny kunnskap tas i bruk gjennom økt samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitutter og arbeidslivet.

Dette har vi gjort

Strukturendringer blant universiteter og høyskoler

Høyre i regjering gjennomførte endringer i strukturen på universitetene og høyskolene fordi vi er helt avhengige av sterke utdannings- og forskningsmiljøer.

Norges første langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høyre i regjering fikk på plass Norges første langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Denne la Høyres kunnskapsminister frem i 2014 og i 2019 ble den revidert. Den inneholder helt konkrete planer for hvilke områder vi skal prioritere og hvor vi skal bruke mest penger. De fem prioriteringene er

  1. hav
  2. klima, miljø og miljøvennlig energi
  3. fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester,
  4. muliggjørende og industrielle teknologier
  5. samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.

Økt bevilgning til forskning

Etter at Høyre inntok regjeringskontorene har forskningsbevilgningene økt til å utgjøre 1,03 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2020, i motsetning til 0,86 prosent i 2013.  

Sikret en rekordstor pott med forskningsmidler fra EU

Høyre i regjering sikret en rekordstor pott med forskningsmidler fra EU. Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet er verdens største satsing på forskning og innovasjon og har et totalt budsjett på 80 milliarder euro.  I 2020 fikk Norge hele 9 milliarder av denne potten. Det ville aldri vært mulig uten EØS-avtalen.