Yrkesfag og lærlinger

Lærlinger
Næringsminister Monica Mæland besøker bedrift med lærlinger
Høyre vil styrke yrkesfagene og øke antall læreplasser.

Høyre vil heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser. Vi gjennomfører et yrkesfagløft.

 

Dyktige fagfolk

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen i fremtiden, må flere velge og fullføre en utdanning innen yrkesfag.

Veien til gode fagarbeidere går gjennom gode yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Derfor må opplæringen henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg til. Vi vil yrkesrette undervisningen i fellesfagene, slik at elevene får en mer relevant utdanning.

 

Satsing på flere læreplasser

Regjeringen prioriterer tiltak for å skaffe flere elever læreplass og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har vi økt lærlingtilskuddet med totalt 20 000 kr per kontrakt siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013.  Vi har også økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov, slik at alle som søker skal få tilskudd.

Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter. Ordningen skal informere om hvilke bedrifter som har lærlinger, og gjøre det enklere for forbrukere å velge slike bedrifter. Staten har i flere år tatt inn for få lærlinger. Vi har lagt en strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. I tillegg har vi strammet inn kravet om at bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlige anbud.

Høyres løsninger:

  • Fortsette å øke lærlingtilskuddet og ha som mål at det på sikt skal ligge på samme nivå som kostnaden til en yrkesfaglig skoleplass.
  • Sikre elever og lærlingers rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift.
  • Øke utstyrsstipendet for de dyrere yrkesfaglige studieretningene og ha oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene.
  • Starte forsøk i utvalgte bransjer med et lærlingfond etter modell fra Danmark, for å få flere lærlingplasser. Staten og kommunene må gå foran og øke inntaket av lærlinger.
  • Øke bruken av vekslingsmodeller, slik at flere elever får relevant praksis også de to første årene av yrkesutdannelsen. Jobbe for at fylkeskommunene og partene i arbeidslivet skal legge til rette for flere lærlingplasser i regionen, og for at de skal få større innflytelse til å påvirke yrkesopplæringen i tråd med behovene i arbeidslivet. 
  • Videreutvikle utdannelsesløp (Y-veien) som gir større utviklingsmuligheter og bedre overgang mellom fagbrev og høyere utdannelse.
  • Gjennomgå den yrkesfaglige opplæringen og blant annet vurdere tiltak for flere lærlingplasser, opptakskrav for å ta påbygning og flere alternative opplæringsløp à la praksisbrevordningen.
  • Gjøre det lettere å bytte fra et studieforberedende til et yrkesfaglig utdannelsesprogram.
  • La flere elever i yrkesfagene få videregående opplæring med mye praksis og lite teori gjennom å opprette flere tilbud innenfor praksisbrevordningen.