Yrkesfag og lærlinger

Lærlinger
Næringsminister Monica Mæland besøker bedrift med lærlinger
Vi vil styrke yrkesfagene og øke antall læreplasser.

Høyre vil heve yrkesfagenes status og trappe opp innsatsen for flere læreplasser. Vi gjennomfører et yrkesfagløft.

Dyktige fagfolk

Norge trenger god tilgang på dyktige fagfolk i årene fremover. Skal vi løse viktige samfunnsoppgaver og sikre verdiskapingen i fremtiden, må flere velge og fullføre en utdanning innen yrkesfag.

Veien til gode fagarbeidere går gjennom gode yrkesfagtilbud som forbereder elevene og lærlingene på arbeidslivet. Derfor må opplæringen henge bedre sammen med det yrket elevene utdanner seg til. Vi vil yrkesrette undervisningen i fellesfagene, slik at elevene får en mer relevant utdanning.

Satsing på flere læreplasser

Regjeringen prioriterer tiltak for å skaffe flere elever læreplass og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har vi økt lærlingtilskuddet seks ganger, med totalt 17 500 kr per kontrakt siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013.  Vi har også økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov, slik at alle som søker skal få tilskudd.

Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter. Ordningen skal informere om hvilke bedrifter som har lærlinger, og gjøre det enklere for forbrukere å velge slike bedrifter. Staten har i flere år tatt inn for få lærlinger. Vi har lagt en strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. I tillegg har vi strammet inn kravet om at bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlige anbud.

Høyres løsninger:

  • Øke lærlingtilskuddet
  • La flere elever på yrkesfag få veksle mellom opplæring i skole og praksisnær opplæring i bedrift gjennom hele utdanningsløpet
  • Jobbe for at alle lærlinger skal få en læreplass
  • Innføre mer ambisiøse måltall for offentlige virksomheters inntak av lærlinger
  • Endre privatskoleloven og tillate bransjedrevne opplæringsl8p i hele eller deler av yrkesfagene og stimulere til nye samarbeidsmodeller mellom bransjeorganisasjoner og den offentlige skolen
  • Tillate alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og utvide praksisbrevordningen
  • Styrke muligheten for en vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet, og gjøre det mulig å ta fagbrev på engelsk
  • Videreutvikle tilbudet til elever som vil kombinere fagbrev og studiekompetanse, for eksempel tekniske allmennfag (TAF-modellen)
  • Gi flere elever som har tatt fagbrev, mulighet til opptak til høyere utdanning basert på fag- og realkompetanse (Y-veien)
  • Sørge for en yrkesretting av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, slik at elevene får en mer yrkesrelevant undervisning i disse fagene, samt gi rett til påbygg etter oppnådd fagbrev